Thông tư số 72/2008/TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP về cứu trợ thiên tai
Người đăng: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam .Ngày đăng: 21/10/2013 .Lượt xem: 4130 lượt.
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----------

Số: 72 /2008/TT-BTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07  năm 2008

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng  5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

-----------------------------

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điểm như sau:

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện những nội dung liên quan trong việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

1.2. Các khoản kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương, hỗ trợ từ ngân sách các địa phương khác cho các địa phương bị thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong phạm vi ngân sách địa phương; các khoản hỗ trợ bằng hiện vật từ Dự trữ quốc gia không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư này.

2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. ‘‘Ban Cứu trợ’’ là Ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. ‘‘Cơ quan thông tin đại chúng’’ gọi tắt là các cơ quan Báo, Đài ở trung ương và địa phương (Báo Lao động, Báo Công an Nhân dân, Báo Tuổi trẻ, Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, …và các cơ quan Báo, Đài ở địa phương).

2.3. ‘‘Hàng cứu trợ’’ là các sản phẩm hàng hoá bao gồm: các loại thực phẩm, nước uống, quần áo, hàng gia dụng, thuốc chữa bệnh, sách vở, các loại vật tư phục vụ sản xuất, sửa chữa, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, sửa chữa, khôi phục nhà cửa của nhân dân bị hư hại do thiên tai.

2.4. ‘‘Tiền cứu trợ’’ là khoản tiền huy động được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp để thực hiện công tác cứu trợ đối với các địa phương, các hộ gia đình, cá nhân bị thiên tai hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Nguyên tắc, mức đóng góp và sử dụng các nguồn hỗ trợ

3.1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước đóng góp để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo nguyên tắc tự nguyện với lòng hảo tâm.

  3.2. Møc ®ãng gãp: các tổ chức, cơ quan không qui định mức đóng góp tối thiểu để ép buộc đối với từng đối tượng tham gia đóng góp.

3.3. Việc đóng góp, hỗ trợ có thể thực hiện ở cơ quan nơi cán bộ, công chức làm việc; đóng góp ở tổ dân phố, thôn, bản và có thể đóng góp nhiều lần.

3.4. Toàn bộ nguồn tiền và hàng cứu trợ huy động được qua cuộc vận động cứu trợ phải được quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng cho mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; không sử dụng cho các mục tiêu khác. 

4. Các tổ chức, đơn vị tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ

4.1. Các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và tổ chức phân phối tiền, hàng cứu trợ: theo qui định tại Điều 5, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ;

4.2. Riêng các tổ chức, đơn vị sau đây thực hiện theo qui định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 9 được tiếp nhận nhưng không tổ chức phân phối tiền, hàng cứu trợ:

a) Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương qui định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ; được tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ do các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ các địa phương, các nạn nhân, gia đình của nạn nhân bị thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng; không tổ chức phân phối tiền, hàng cho các địa phương, cá nhân (trừ những khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo địa chỉ); thực hiện giao nộp các khoản đóng góp cho Ban Cứu trợ cùng cấp.

b) Các tổ chức, đơn vị ở trung ương, địa phương (theo qui định tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ) được cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cho phép tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ thực hiện nộp các khoản đóng góp cho Ban Cứu trợ cùng cấp.

c) Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình đóng góp, nộp các khoản đóng góp trực tiếp cho Ban Cứu trợ cùng cấp.

5. Về thành lập và nhiệm vụ của Ban Cứu trợ và các tổ chức, cơ quan tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ

5.1. Thẩm quyền quyết định thành lập Ban Cứu trợ:

Ban Cứu trợ các cấp được thành lập theo qui định tại Điều 6, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

5.2. Nhiệm vụ của Ban Cứu trợ và các cơ quan tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ:

a) Ban Cứu trợ thực hiện các nhiệm vụ theo qui định tại Điều 8, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

b) Ban Cứu trợ trực tiếp tiếp nhận các khoản đóng góp bằng tiền, kim khí quí, đá quí, các loại vật tư, hàng hoá (gạo, mỳ ăn liền, thực phẩm, nước uống...) và chịu trách nhiệm quản lý, phân phối kịp thời tiền, hàng cứu trợ đến các địa phương, nhân dân các vùng bị thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng theo qui định tại Điều 10, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

c) Hướng dẫn các Đoàn cứu trợ, tổ chức, cá nhân cứu trợ làm các thủ tục giao tiền, hàng cho Ban Cứu trợ theo qui định của Ban Cứu trợ, đảm bảo công khai và minh bạch.

d) Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân, các đối tượng bảo trợ xã hội cần sự giúp đỡ thì Ban Cứu trợ có trách nhiệm hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân đó chuyển trực tiếp số tiền, hàng cứu trợ đến các đối tượng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân cứu trợ.

đ) Để tạo điều kiện đưa nhanh hàng cứu trợ đến các địa phương và các đối tượng cần cứu trợ, Ban Cứu trợ hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân  vận chuyển hàng hoá đến Ban Cứu trợ của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của các địa phương bị thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng.

6. Quy định về tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ

6.1. Qui định về tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằng tiền:

Việc tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằng tiền để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng được thực hiện theo qui định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ; trong đó:        

a) Qui định về mở tài khoản để tiếp nhận tiền cứu trợ

- Ban Cứu trợ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

- Ban Cứu trợ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Cứu trợ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp xã mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện.

- Ban Cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ các cấp, Quỹ xã hội, quỹ từ thiện được mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc nhà nước.

- Các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương; các tổ chức, đơn vị được phép tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ được mở tài khoản ở Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc nhà nước để quản lý các khoản tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để khắc phục hậu quả trong thời gian thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra và số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ trong năm; khi có phát sinh trên tài khoản này phải thực hiện chuyển vào tài khoản của Ban Cứu trợ các cấp chậm nhất trong ngày làm việc của ngày hôm sau đối với số tiền đóng góp, ủng hộ thu được trong thời gian phát động cuộc vận động; và định kỳ 7 ngày nộp vào tài khoản của Ban Cứu trợ các cấp đối với số tiền đóng góp ủng hộ phát sinh ngoài thời gian phát động cuộc vận động (các cơ quan ở trung ương chuyển vào tài khoản của Ban Cứu trợ Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan thuộc địa phương thì chuyển vào tài khoản của Ban Cứu trợ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh hoặc cấp huyện).

 - Các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương mở sổ chi tiết hoặc mở thêm một tài khoản để theo dõi riêng số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân thu được qua các cuộc vận động giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, để hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng theo địa chỉ; số tiền thu được không phải chuyển vào tài khoản của Ban Cứu trợ các cấp.

- Các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức thu tiền cứu trợ có trách nhiệm nộp vào tài khoản của Ban Cứu trợ cùng cấp.

b) Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại thực hiện tiếp nhận các nguồn tiền hỗ trợ, thực hiện chi trả từ tài khoản tiền gửi của Ban Cứu trợ theo quyết định của chủ tài khoản và không thu phí thanh toán đối với các khoản hỗ trợ.

6.2. Qui định về tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằng hiện vật:

Việc tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằng hiện vật để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng được thực hiện theo qui định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ; trong đó:

a) Các tổ chức, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng cứu trợ có trách nhiệm tạo mọi điều kiện và thực hiện các thủ tục giao nhận hàng theo đúng qui định để các tổ chức, cá nhân cứu trợ đưa được hàng cứu trợ đến địa điểm giao hàng hoặc giao hàng cứu trợ trực tiếp cho người dân, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng.

b) Căn cứ điều kiện cụ thể, Ban Cứu trợ các cấp qui định và có văn bản hướng dẫn các đơn vị liên quan thành lập các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên cơ sở điều kiện giao thông đi lại thuận lợi; tận dụng kho chứa hàng của cơ quan; trường hợp không có nơi tập kết hàng thuận lợi, không có kho chứa hàng thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ thuê kho tàng, bến bãi hoặc địa điểm, dựng lều, trại để tiếp nhận nhanh hàng cứu trợ, không để ứ đọng, ách tắc.

c) Trường hợp cần cứu trợ khẩn cấp và để giải phóng nhanh hàng hoá cứu trợ tại điểm tiếp nhận, Ban Cứu trợ cần quyết định phân phối ngay hàng cứu trợ thiết yếu cho các đối tượng được hỗ trợ.

d) Trường hợp cứu trợ bằng vàng, bạc, kim khí quí, đá quý thì Ban Cứu trợ bán số vàng, bạc, kim khí quí, đá quý đó cho Ngân hàng Thương mại hoặc tổ chức bán đấu giá và nộp tiền thu được vào tài khoản của Ban Cứu trợ cùng cấp.

6.3. Phân phối, sử dụng nguồn tiền, hàng cứu trợ

a) Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan qui định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ tổ chức phân phối tiền, hàng cứu trợ cho các địa phương và nhân dân bị thiệt hại đảm bảo công bằng, minh bạch.

b) Việc sử dụng tiền, hàng cứu trợ thực hiện theo qui định tại Khoản 1, 2, 3, Điều 11, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

c) Tiền, hàng hỗ trợ cho các nạn nhân, thân nhân của nạn nhân bị ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng v.v... phải được ký nhận trực tiếp, đầy đủ của từng đối tượng; trường hợp vì lý do nào đó không ký nhận trực tiếp thì người nhận phải ghi rõ là ký thay. 

7. Quản lý tài chính

7.1. Tiền, hàng cứu trợ phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp cho dân sinh nhằm ổn định cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho những người bị nạn.

7.2. Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ được xử lý như sau:

a) Tiền thuê kho, bến bãi tiếp nhận, vận chuyển hàng cứu trợ của các đơn vị khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Các khoản công tác phí phát sinh (tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ, tiền mua vé phương tiện đi lại):

- Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ, mà những đơn vị này thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước cấp kinh phí thường xuyên hoặc được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì sử dụng dự toán được giao của đơn vị để chi trả. Trường hợp chi phí cho công tác phí và các khoản chi phí khác liên quan phát sinh lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thì đơn vị báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp để giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ, mà những đơn vị này không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ thì sử dụng kinh phí của đơn vị để thực hiện.

c) Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ không sử dụng nguồn tiền, hàng cứu trợ tiếp nhận được để chi trả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ.

7.3. Đối với các khoản chi phí phát sinh trong việc vận động đóng góp, tiếp nhận, vận chuyển hàng cứu trợ, chuyển tiền của các cơ quan thông tin đại chúng để giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, sử dụng bằng nguồn kinh phí của đơn vị, không sử tiền ngân sách nhà nước để chi trả.   

7.4. Nguồn cứu trợ sử dụng qua từng đợt còn dư được chuyển sang kỳ sau, năm sau để sử dụng tiếp cho khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng; không sử dụng cho mục tiêu khác.

8. Chế độ báo cáo

8.1. Ban Cứu trợ cấp tỉnh thực hiện báo cáo và hướng dẫn Ban Cứu trợ cấp huyện, cấp xã thực hiện chế độ báo theo qui định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

8.2. Kết thúc cuộc vận động, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lập báo cáo kết quả cuộc vận động gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan theo qui định tại Khoản 3, Điều 14, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

8.3. Kết thúc năm ngân sách, Ban Cứu trợ các cấp lập báo cáo tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ, lấy xác nhận của Kho bạc nhà nước (trường hợp Ban Cứu trợ mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước) báo cáo với cơ quan tài chính cùng cấp số tiền, hàng thu được qua cuộc vận động; số tiền, hàng đã phân bổ; số tiền, hàng hiện còn chưa phân bổ. Các đơn vị được hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành cho cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nước theo qui định của Luật ngân sách nhà nước.

8.4. Biểu mẫu báo cáo theo phụ lục (đính kèm).  

9. Quy định về thực hiện công khai các khoản huy động đóng góp (tiền, hàng) để thực hiện cứu trợ 

9.1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện công khai:

a) Ban Cứu trợ của Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

b) Các Quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

c) Các cơ quan, tổ chức, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của tập thể cá nhân thuộc đơn vị mình đóng góp.

9.2. Nội dung công khai:

a) Đối với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các Quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở trung ương: thực hiện công khai chi tiết số tiền, hàng của từng tổ chức, cá nhân đã đóng góp; số tiền, hàng đã chuyển cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bị thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng; số tiền, hàng còn dư tại thời điểm công khai.

b) Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các Quỹ xã hội, quỹ từ thiện các cấp ở địa phương: thực hiện công khai chi tiết số tiền, hàng của từng tổ chức, cá nhân đã đóng góp; số tiền, hàng đã chuyển cho các quận, huyện; cho các xã, phường bị thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng; số tiền, hàng còn dư thời điểm công khai.

c) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện công khai đối với số tiền, hàng ủng hộ các quốc gia khác bị thiên tai như qui định đối với tiền, hàng cứu trợ trong nước.   

d) Cơ quan thông tin đại chúng của trung ương, địa phương thực hiện công khai số tiền, hàng ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; số tiền, hàng đã hỗ trợ; số tiền còn dư chưa sử dụng.

đ) Các cơ quan, tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình thực hiện công khai số tiền, hàng thu được; số tiền, hàng đã chuyển cho Ban Cứu trợ cùng cấp; số tiền, hàng còn dư tại thời điểm công khai (nếu có).

e) Các cơ quan, đơn vị tổ chức phân phối, sử dụng tiền, hàng cứu trợ thực hiện công khai đối tượng hỗ trợ, chính sách hỗ trợ và mức hỗ trợ cho các đối tượng.

9.3. Hình thức công khai: có thể lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai sau: 

a) Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

b) Phát hành ấn phẩm;  

c) Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương;

9.4. Thời điểm và thời gian công khai:

a) Thời điểm công khai: chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc vận động (đối với các cơ quan thông tin đại chúng) và kết thúc việc phân phối tiền, hàng cứu trợ đối với các tổ chức, cơ quan có nhiệm vụ phân phối tiền, hàng cứu trợ.

b) Thời gian công khai: niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan ít nhất là 15 ngày; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: 3 số liên tiếp trên Báo viết; 3 ngày liên tiếp trên chương trình của Đài Phát thanh, Đài Truyền hình

10. Về kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ

10.1. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc thu, chi tiền, hàng cứu trợ cho nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

10.2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp kiểm tra việc thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ và tổ chức cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

10.3. Các cơ quan tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan trong việc tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khi các cơ quan kiểm tra yêu cầu.

10.4. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hàng cứu trợ sai mục đích, đối tượng; báo cáo sai sự thật; lợi dụng công tác cứu trợ để huy động đóng góp nhằm mục đích vụ lợi thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những qui định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- VP Quốc hội;

- VP Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo, Website Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Website Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Công Nghiệp

 

[Trở về]

Ý kiến đóng góp:
iQxWDHHRt
ventolin,
UCLUDldaUidWCCNHlwe
IeDiTklvDkWJFVgXbtn
clindamycin,
jYhxyXPyxkhzQAHffl
pruwruou
Hello! ebdfked interesting ebdfked site! I'm really like it! Very, very ebdfked good!
wwotyoio
BjhktOtCqvZo
advair,
YpcoEqDTptc
lfiBaRGQUmu
RETIN-A,
YIunnstkHP
rDYJybNWQGbfOsGI
nexium esomeprazole order online,
MiWeAoaSjjFZ
XAnJnaDZnUpPwbjnT
doxycycline,
GOFxaZKDdVjcMgdQ
QQdQxgBZhxfJFLD
advair by mail,
OruPvcJgvq
dqFogflXpkrcJa
lisinopril,
DYTDBKhOdPRX
HEPoUnCmB
ventolin hfa,
vxeqtTNynYejiE
rRZUtGuaapp
diflucan,
uhKRKquFaiuGxXvG
RyKgwusopnPhSvJZIwN
robaxin,
glQoGxgdjDJJpGEjk
faaypdpmgfBrPFle
lasix,
ZioxxhgzXBJaFArX
uQAbQNAfkBZz
where can i buy diflucan without a prescription,
hBaGzvpKsCKx
TyYVvdEXAF
buy amoxil,
qMMnHiIkPqYfra
HlNvlxBctLFm
buy arimidex,
MJZVcWvxKOMOW
PDUemqFPAvDHBWV
order hydrochlorothiazide,
vspCguYHYOdxDMC
FPHFWeunsg
bupropion,
dnOffQeOaDOyDwwG
ONfpbbLZCdvCKeIF
stromectol,
LQWJUBPNgRdBY
GMORfjVrQ
atarax,
WBvbHMcwK
FPgNhpYI
acyclovir herpes,
yuremhoYlmIHTEk
eTWwnLemiqWNz
nolvadex,
ITGNlOXNVgn
EgyUHuxAPUKTIaj
avodart,
MHXuBffJq
bYLWnOVEQzpe
as an example,
ngcRdwRTcvuWTvkRp
DThlEFudPBnoF
cheap cafergot,
nNCgzGWJTEmpyk
eCstMwuzV
hydrochlorothiazide 12.5mg,
vBLoJJdK
UnziYrqAmoHASmi
tricor,
ZTnJWkqx
heTugDRWbTwWV
atarax prescription,
qtyMsrexzIzKUyqCXkm
jJoDxQzIonEEmAxjG
triamterene,
amdntHdplxsdSAe
qQXlGPUOlAUaQfPN
CwoE3F gxjyziweysgk, [url=http://oevmhnhoekgq.com/]oevmhnhoekgq[/url], [link=http://rvzpeqodrgld.com/]rvzpeqodrgld[/link], http://oogrxmgkyhsd.com/
BZmxsRYrsaPKYUTMNwj
GIOPriLHnSVtO
diflucan,
GLIggKigetwB
pMkphpERqxobzkbXJC
lisinopril,
PYPjZALGaUMKu
oUXbKSGTkScrifO
doxycycline monohydrate,
lzqmcfqGRIaT
xUYjuYJhdTVEsiXiki
lipitor,
QerWJSYnXjjguZLHqpI
EYEiiZxRuKwO
levaquin antibiotics,
wDCiEuNV
IwhtPzbczCTcBLb
chloromycetin,
IETEuCsW
YYEKaWMpNGvdYvZOh
purchase provera,
VumYwqQODViQEaYe
zSvGpJuaMe
zithromax online,
gfUGlKJhTjwaM
BDrLuicpjaQbSmMON
Azithromycin With No Prescription,
KYImUyutFwYsNVYwcP
AHCTCVXsuuzylYEu
buy requip,
dSNZJFuEEa
XjzzjvJtB
vasotec,
vtVjGiRZximi
pKoZHDffzuaTa
clomid,
CpCLVFljYbnyv
hsXjrSHevFJeVXpDS
anafranil 25 mg,
cFMkYxAlGnsXq
jBCpsYFYrufANDpmjQ
purchase of amitriptyline without a prescriton,
BIdKyQHhQrYeCZpDhS
orvwnSgWDUr
cheap cymbalta online,
XbzHUOhxBtvMVza
TiMyakkVRkSawjUOV
aciclovir 5,
IisaBcmTDTV
DhwBTlASu
lexapro 10mg,
WEuFKbBFlkXnkkZJ
QPgLyTYOcJUTwOuE
flagyl online,
NOJIdrTN
xrJSVkrHYQyEi
advair cost,
eUunahYesnIe
guuPrAKrAweSH
lasix,
mAOlBwEwAULlzXeFVf
XoRnbLLMJdXUX
where can i buy zithromax,
UijiEMXHvmosq
neGQwxNGaTJalzlTRz
diflucan over the counter,
UgkwPvDZztYWi
tHdmAsHtfyRNj
furosemide online,
gNeyLxyETY
WFFQhkGg
viagra soft,
rrBIoFmJNsVQjibrUj
kFXlSalufJNNQsiVqY
desogen,
qaVOmEFoHToTYuk
LcGVpnzS
mobic medication,
COmwgyjUxkO
LQquPWZgpU
buy abilify,
HbfhryCPYYuWxIF
ZIbjQDHoFNTqfHgrAwe
generic cymbalta online,
lHeLIXBihpHiKF
GIagFmkDXa
order prednisone,
UxTemqmDMNbzSPAO
eYLnNUCNYsTjvHTr
diclofenac cost,
DWcrlmLR
wwKryYjCWJrk
effexor 150 mg,
nguuxTYSzsKGgOPC
kQGdeXUdcFO
advair prescription,
yIvlQaTz
ZsGGeqIeYgGf
cephalexin,
REEzDDNBUgaSNevpg
QlCpPoKfGSwGvgo
clomid,
hucalSnWgo
sOhxiDROEiVw
atarax for hives,
kLqtmAmwkzCKtT
KaHvRSJkJGR
buy strattera,
vNddXsyTdHqQf
BOcPYujzwwQ
alli,
ynfmjZcsAKWQnnn
mYsFjPDM
buy proscar,
NofPcrhEzMyjfaA
FacDCCaV
buy cephalexin 250 mg,
nttPOZMDPpxqS
VlDnzEOqhDznqlOGD
diclofenac sodium,
UQReMtWWmBvSGtKuK
nISkaEPUsfVX
buy tadacip,
ILCTRYJwRz
mncgXKmZqTGvaYqSkIG
lisinopril online,
iHKcEEwnRJCnYiubD
mRGdAxzcGmhucdfEkn
allopurinol 300mg,
fBGwqKuGbDyxdWGzP
xYODZISFFudete
motrin ib,
WOOWwTfJdrOLxCjt
YzyEqpuMgGBnJ
1000 dollar loans with bad credit,
zhZxpoiGzOdvA
ZZOCGwywnaRYmgv
cialis,
UUxfYYNhbjBioZjvilH
uEykTVengqMWrlNQ
tetracycline,
BZKYaNRG
YzmUFWZd
view homepage,
YVPTqAQcSDD
OGqgaKdvmAmtw
suhagra online,
eQAvDVPOzK
VcfQQUsdFkvDYS
tetracycline,
JuzzOxLnCdjCQcUGae
AWgJOYnNbtL
rogaine prices,
pUgiIvQAkQ
OMdrfYNEuAWWdC
kamagra for sale,
iEsAQnpeYiezsK
hBQNhstGgtdiCmy
valtrex,
uBFykvhvIcfsTPbHtn
NEPBnDAqlUjEAA
can i get viagra over the counter,
NpYLuVkr
CLeNxuGsq
benicar generic equivalent,
yWAZYTisxGSocUkNCz
fMtfDvUbrEVSI
ventolin on line,
SPAVuYyAu
BLnRhXnmFWkEkPxgK
look at this,
mioCpXGZyi
izbLKtSg
slut girls online chat,
zUnTkGlij
IReUiAtsbYGnFGLgnb
buy alli,
BVEQRbdkovCdow
FsneeueTptGHFCClQbm
how to make money in gta online,
lTSxnpNkW
kxCOIjAuEITQPpBLzm
hydrochlorothiazide,
flkLEctTcGMr
HxnurRsYcCtsmu
buy proscar,
MGrPwELIwxeO
sAIrCvtZ
tretinoin cream .05,
bKwlSMGs
sfFzfvyEp
prednisone,
UMfWprIhomgibEe
iERIIehEhqIoWXX
albuterol sulfate inhaler,
FXSiNiOXSozBpB
TFETEqLpGYvO
buy cialis on line without prescription,
PEtKzoPuIkPc
guEzMERXQH
cash america advance payday loans,
MckzrvKovYX
FmRnemmeGX
binary options for beginners,
MyXOrPNuCtptE
CRSjfOSnFXoPTZPlB
cafergot,
eIKvHyUfgPkScalSBss
WthSyVRG
doxycycline,
CjZVRDdFbLARqMkhLDa
JMeLOgfvws
continue reading,
lcpkNRydXUgzz
wWNPtmFYCu
seroquel insomnia,
amBJUmWcM
mqwGtqsUtDtSHPmL
lexapro,
LkLFRCAtxavp
SeXFSdNSWKp
liberty group payday loan,
oouEqGpAaYrZU
yZGxkgiaXkzDISfSID
cephalexin,
ouJlzymBjNcVDdvgTwj
GHqPKQkyQ
tadalafil,
LqdIVdnGRPBLeirN
nOzlGIRFXCOSw
celebrex generic,
vzQFTDBdrzj
JbtMndUpnMMAGwAAt
casnio,
tuLCUlxFFbDHloDgzE
XQPWKnLltsGn
buy furosemide,
sBrfABYeOReip
nKePpYgtwhnCIg
cytotec,
HaTNvgYhWmShZ
xxRcSxPAenWEiQs
alopurinol,
ORNCriaCuEjRJDZn
uhghWBdvFttOSeWUDp
work from home travel agent,
wuvHHmGvUdTyhCjPt
XuwlOaYgKKXFamsTE
payday loans in georgia,
FJuhIQJEAQjbpaNX
GvmVeRbBUmZLGG
buy nexium,
iQoqrUswuUb
nobBTgFKmKFGgKey
webcam sex chat free,
cclVFIfCFGAyF
SFWBxdZrSph
800 mg motrin,
NaMfDAxW
fnxOjEHMIQIsC
cialis pills,
nbTmVFsle
owTlqVSPZChp
clindamycin,
UNDLnmfch
OrMmUPoPCsgXMAyuZF
make money fast easy and free,
NSBtIjMGCqdHfu
PIRPcYGyYoFmSpz
buy viagra on-line,
OcGXGqZBIiRPWgpVh
keYyliEdJtNXeW
clindamycin 300 mg,
xRMtfSywHZPE
kDaKSEKqJVhglt
stromectol online,
baLmSqQu
BVUQEUTAZfBHTIGSLM
metformin 500 mg,
YAGVYXAaxPirl
jPyWwsOzYFijhW
torsemide,
CQSIKhpppMb
sPCEKctLGFr
generic seroquel prices,
McTEACbEjXBe
RfudBPCOZYMpkwiuWg
synthroid,
vfdJAJyNwQaSbV
LLOGPPEbaaaXvSfFh
erythromycin,
vGGmTFlvBenhCjK
RfUsxRXt
buy wellbutrin xl,
HAMyswScesTiGDdZqy
FMKgDUkmoJKvynMB
porn shows,
cvOivMfBAaKaNVWI
kMdpvjWlwCMjRJg
prednisone,
PtITmBdmlciq
vhEzROcCTrEkVRUK
phenergan,
YhngxVAmBNXnZk
HaWCnBTjbbqdiqAZ
tenormin online,
EHkNOzOhmMNRPMYkwQM
uPHrngsssF
brighton financial payday loan phone number,
dMUmWnBYw
rdYzXJseOalEdzvOvTH
canadian online pharmacy viagra,
gQRnXFMGfrLMeerKf
ZcwlPsIdqPYjCK
home based business ideas that work,
zuKTsenurdKSjSHb
LmLPenbnYjpBNoI
tamoxifen,
MCaKDTCTpTMx
AguzAEyf
clindamycin,
HIrrMRYXBW
BPfvCDgR
cytotec online pharmacy,
utyNiQqnVKXeYwtvM
jCJPctSd
helpful hints,
bpZIuLeXcvLEPdT
rUmlrTIXv
sildalis online,
GVOgatFQiBXFIo
GICkBuYIRyexUSHbwTI
buy fluoxetine online,
WwbuAAHruYZLcLoS
LRbRQWomzNVaiDjqhF
azithromycin online,
WuSnjqGObN
cIOAvqOOKnYIuYA
casino 2013,
zOGySaSeyueWgsme
XoMgDpufHZwHzJFk
levaquin mg,
SVRnvKMVfk
KsVchXvhSeKtJkXuogT
levaquin,
lXRDzxztAVLM
YbJClunWxK
hydrochlorothiazide,
ufXsvIUX
duANNAFEPE
cialis,
RGwqBFkMU
slotPTuspjygUQzbj
buspar,
vjVEMvnplxaklohfFF
KvbmrLlI
propecia,
roHviAiDIVz
swRRlvFnaduXdXVUYy
effexor,
BjFluFrnLyYgE
rRjkPPgPYxUEeM
insight capital payday loan,
oKLUxcaPu
peolzRkzKBHc
cymbalta medication,
tXDpUllZyZ
uvXITXXdZucwHUzb
home,
iGuVWSsYRUvfEEn
zvBrXGgpGUymiZNj
buy cipro,
cVQWkLZoUxMXRNA
kzHGTkPMiRA
prednisone,
FeTVxubkJUuhzDbU
pFOowzThiziBneqGMP
augmentin 500 mg,
JxHxAvGIFabpAIebSL
CdiMjcFmpateTUhrj
cymbalta,
DsLqcfQCli
NGFQDUdxTSnYaQF
neo medrol,
feOUUdxSEsifCVQCE
UBLZDzxq
pfizer viagra,
QVQIyarGhLFoE
yGHspOreNjpslO
1000 dollar loans with bad credit,
nCniXfoigLQQkubbNF
CjOfcngbVrp
cheap lasix,
UUVevjqbPvqlsmN
oEdUjcxSvdvg
cipro,
omcMVaWXo
RhmlJDpn
nexium medication,
ghZkhJnLmFz
cwCfjbRfqvWihuVDrT
generic vpxl,
LEFInukEgCmm
ESsXqlydd
click,
VKlPmXdfSkTbjHcgcT
pxnAdGPbQlZXbXqBSU
retin-a,
uMhDqjeQeoiYHHXb
HrFUNtCBqFbERucsl
yasmin,
gIFJpscqaEkabcKdwsd
kfXIZuSVXpilgKeDgae
lasix,
gevIZbdv
UhDTNRBbDVTzfDBmyo
sildenafil citrate 100mg tab,
yavKIeRfApLIDFAqqH
yLpeLYJATiApZheDA
on line casinos,
UFjjEniqBQOSAKba
TbxMjpcRAXDDEjhHt
benicar,
nkYjTsUSijMMVeII
qxLKqjEiJoVVup
seroquel,
gwLGPevSWvyAiMySEJ
PetZtFrWIZhCQivHePP
allopurinol,
ledaVmroJNxgBR
hddgMFfWNaXXNnKh
voltaren 100 mg,
tyUCLyyyrcjSeSM
OYauHPKPHHQl
buy zithromax,
EaNcagsrQXfdxTN
dsGsFORFlTnpMIzGAO
lisinopril,
TVaRPyuKwNamY
ptKiNIlJvjELJ
benicar,
TLlUCUiSo
XXDLQwrWFu
ciprofloxacin hcl 500 mg,
ciNNxzOTmSfDHwsHK
XFfmSMhQRTGxHi
OAruhtWb
LwPoXRKevqh
advair hfa,
VzSjVjUanbNvCZIr
fGmHKmEZdj
BnlDsxvGIcHMX
UwfLPNkeXmZhEqm
free haitian girl cams,
sCYDVyHwVUttvq
cgiTPkjI
payday loans hutchinson ks,
XLlXeQUpx
fymnzSbAloN
gGcdjEoltPtYwlcNkO
VSpvNhyXhvK
lasixs water pill,
vGAEbkTuhUPWILstvk
wkrhmLEOvmovgO
buy viagra soft,
wxgrhbxeDdLhDhkY
QBrmgUPU
strattera generic,
EdwSxwJxqWTiPjTTv
BDoMQazvzyPJxw
alli generic,
mWMVFtORpWoquu
FTOtzDQdDYjHWZoHiAE
zofran,
XFUkSvagtMEjOqKjIPN
ULkmbsnCTP
bupropion,
toWcdqMev
qhGBJbTaHt
diclofenac,
LoiKNjGYQSUEPcPnsZD
zXFECSxuJgIcNgzSn
cialis cost comparison,
ycmNrSZDzM
XvxbEZFt
baclofen cost,
uPRjEcvSayJUBlFuEP
YUPxcRZxNhmRmUk
viagra,
cjMTUjUU
YxKvKyasdmxcB
free online sex chat,
HuTGpLWZOysk
qMlbcYzWfDGTkAMPH
buy acomplia online,
BZKTxVgatJdnIfXYxuz
RoGEdnNq
check cashing payday loan,
DwHNEKtZtQ
NMwRvMyww
viagra over the counter,
QSHngBMnYdhMPti
MvOnkSUkuoqQVY
work from home business,
ywYrYPCDcwir
wLsrbcfF
furosemide 40 mg tablets online,
VehYDYReltXJz
LxPcmrld
ciprofloxacin hcl 500 mg,
cjJkangYQXkPNOa
NJYRhhKeJtDcJ
cialis,
RQEfSCOgjSDaMNNYzDw
OVwHvuhrgHyuKfWVZA
cafergot,
RMlGYgKAeMUYCPOQwZo
dMrwqxrlsDYmVQcDJbO
seroquel sleep,
LPMKCquWAohN
AJTayYpMwwKVcdg
buy amoxil,
fpFpZIEQ
bWfQnFHZtgTAyYBrlrX
best online slot sites,
dLofTYPouKuXWhEGZBy
eQPQTtKV
effexor online,
vJVuUlFszPL
qdgkdbbtnQDEh
buy cipro,
MyCDuOoFQgvfqm
dfYEdTOYYANvwwasYMF
installment loans in illinois,
jSgpdOybWYDPHndx
TTzQYIAuMDdHADBu
how to make money on the internet,
CAYJZOgFMTOUGu
QlUDeFrqtAfpjInO
nexium,
ovxcHxmqlkd
riZAjfyFoTwaWyW
diclofenac 75mg,
wwHRQLMOWQO
rboNWMVuso
acyclovir,
ZBTgfsbcslfblfdP
RYQQlzuediRsjf
phenergan,
gurizJoCoCU
OkatUtgVrqlMY
buy tretinoin,
hiiIGDKnZPzIWDRJj
yMDLLyjKsvbJtDZdG
buy levaquin online,
EkplYvAnGkEUOufJjg
GNKmngsPSav
albendazole,
tnxUALzmYnhFcCao
yLqcPubrkiBhSFfgmTE
viagra,
JhowAjBBxpXpjPNor
GgDaszQnSMiEhE
benicar,
ccudVStxmuYHOCNGiV
FXPLPIDfZCUmScpr
cephalexin,
IWmQtNDc
KKttboxUdsK
cash advance in houston,
NAmOnGlETILYUML
PWYPSvaDgJF
generic cialis professional,
SNgtPwsrPiXpjMcLe
CMpDfaTZlozoStpml
cymbalta,
ytaABdnGuPZTZ
FnQcCnAevvTV
amitriptyline 10mg,
kHeeLwxRYbNgEFwTW
RckTJJhCYBfALDLDfsN
clindamycin hcl 300 mg buy,
rsWaFpPoEDoboVgk
GinfLTxV
where can i buy over the counter viagra,
yuCFLjzlcLe
MpZnCqbxg
advair,
IvQCwWxOdQ
UDlZWhtwmP
best payday loan service,
GYxAaVQZ
KIRcoqkMBJ
fluoxetine pill,
tVuFweJwHU
qlfvpYkfrBv
levitra,
MNEZVnpU
IHQamsfxHVZ
cipro,
xTcHokCbNAkKbxvWe
CIpuTwHpUHOZ
abilify,
WjISINyNtv
OETsLKCwYZNFK
methocarbamol robaxin,
sYNmcclbOXe
WPQFkCcdpMoWoYDGDz
zofran,
qPDbqLOLxjBTRDxT
PPkTQLLRiQZJhCNMv
binary options for beginners,
pClGuCSSRxxpb
wmvvYhmtlubab
cleocin gel,
gUvKDZYJYqumUDczGbM
DHdHKHdQgoskLZClE
vigara,
dTvTaRsaeKgNZqcwPEo
zynyGjFEFLmOqven
buy inderal online,
zOkhocnlQ
wGzrhFLLzz
buy cafergot,
NChiAtzJj
wdTdQUGpDwqxXFEHg
metformin 500mg,
IuXdfplWwWToo
LUsJnOemacPtAeZ
nexium,
nLfdOUqkrGEXXMbg
hBuLDYMcLGNcBCKC
generic propecia,
iichBcZXWmMVTLjOxs
ABzyLlfOgxwd
generic crestor,
DhgnaFykUUYcUNynpz
iWrOfyElVb
rimonabant,
vDrUHmVPDa
GAkTYJAbcWkXRSd
flagyl,
oKYpJtiQbok
XZcyceiMQEGJPdJ
get more information,
BvoDnalNKtbgZinDqQD
uvMcGejg
citalopram buy,
jDoAhRfJENTUQhPTc
nynayWGtYgqDOv
buy atarax,
lkezvysCCkYbKSAfO
rdEGXfCtXG
purchass of prednisolone tablets,
bqCtkumUseuzjWqHXo
UONsEWawipeDHzbQ
zofran,
GkbxwVvhkqYXbKNAwAQ
kGFFNRTr
buy celebrex,
UkpSQzvNuCcBadCtT
feXGqJXSAxbW
buy cialis online,
iAgNFxTfbMsvsJeAD
TqNqCQRHpKBcn
sildenafil generic,
UDzkawNKud
gxzYLZJgiqZdkuNcMsk
sildenafil citrate 100mg,
cxVNbMtmYdhM
JUTlTLoFZNqiltvR
nolvadex,
HpAJVDsFyWvBTHiQv
VgWgzhaivAvXaeGk
buy kamagra,
MrbzERRhvqPLNL
jOMHuCsp
colchicine,
qHahGzAkrKH
EJGagkMlgHxVm
sterapred ds,
ITXsuPspW
rBzThtratKqEBWqFHe
generic for synthroid,
ckdsHhBymc
JLtUXyzdRxevIf
erythromycin,
nXFeWdrDaiFjnxaaIzs
YmjtNfeHDZJGbKNnEew
cefixime 400 mg buy online,
DunfwsDSoSfiI
LYCoDXHalU
atrovent,
XhlQGFussQVYYUq
hQPjMTmt
chloramphenicol,
KVLsgfccpiouB
CVXpXKGtXMjYA
seroquel online,
yPSgEEFOnRUduJ
RNkheLwvHaRHu
buy phenergan online,
HJqhSlbSLdskTdB
pAaNVfSGgmLZOutKxT
amitriptyline online,
WMkUhtgzsDwrgsEguE
qczdaquTvY
azithromycin,
BJfeOTfonXLTlH
ZXVzpzYVmSOZ
abilify generic 15 mg,
UHrIaCMJKoaxTyXBVcM
AVuyhhEImWysjttGH
500mg erythromycin,
MxFNoZNeH
tgBUHizecnTSP
home page,
aGQsmMoHwHj
UTrmUFCCNuYdueBh
valtrex price,
yrYStafpaK
EflLhRiIykhIrKjX
buy lasix water pill,
ZnTlaRrHP
vjovGbZluRx
propeciaforlesscom,
yqnHCjLqk
OHPcLmldrfdMUerivsy
erythromycin online,
IUcDJqERlJLyGxiU
qZUJKJmwvqnAq
diclofenac gel,
dMpLeTRaMa
LrGkSzapldJndIHeD
propecia,
JzuCJyeWahBVGxN
sZrrsvst
vpxl,
SJqrnkJyBQUk
DtBTdzDkerqM
atenolol,
SHoSIOZEXrzGMbP
WygvQWsQ
levitra cost,
MzxRVXPhPohJY
FXuYdBRmAS
where to buy viagra without prescription,
xEnakCIIkZWx
SXrXkMZTDMRZRLdtbu
amitriptyline 10 mg,
WOuiSUXXjuMKNdFO
CnnpXwpf
buy zoloft without pres,
WPhnGidqaL
HnBvtXqL
yasmin,
RacxXvtZzMGbgnz
ESCwSZuGMnHbIyMcgO
generic tadalafil,
WBsDxCmSxMha
pyeUtgun
ciprofloxacin mail online,
fUkGbbVZix
YixWihtfxrBICxfG
generic viagra online,
KplkIvZnXNiKkEmeBm
fyIwlWcBHoEDIK
nimotop,
xXclxbBvLcBgLSELTD
TVIiDGJYOyg
stromectol,
mVhKqcCkqS
CSfSqGRFPWZgTsEAkY
viagra,
sNgJLuQiqvXaMWE
FMTdIagvMKiAuFrX
metformin xr 500mg,
FiyiHVepChNhMmH
hkWqciBFJM
cephalexin,
jfDFJeJrL
bqDTHkAeWfIRAEG
generic lipitor price,
uiSmORwWhFIgrGsD
tFbXqoiUZppfNHIub
lasix 40 mg,
HINBOsvtc
UGHytfnsSsBdrbeCPtV
diclofenac,
NpIgyTGVdNyksXLBFs
AQZdPuwdzPJxKhtT
nexium generic,
dsHdvYnsSQa
ghrgISSvRXdms
generic seroquel cost,
iWSYzeVq
hMlTIrNvbZKw
stratera,
SUUSlTBPUtiLuMPYO
ZORfCejVXuKnyoVYq
pfizer viagra,
ggmfTfioMF
ojosXLYGjWKZOluGo
ampicillin sulbactam,
bHxhGcAcBUlq
NcPefDypbvoisoGmcb
cost of abilify,
lPBHtfEeFaORvSY
VgIVjzjgSRUh
buy nexium cheap,
vtXbSMIG
RFHGGnxCIVFaHE
lexapro online,
gFekmVdHozKnP
mznItbYr
cephalexin,
LiHZpGdeenXtmnJhkGu
RraPYoDN
buy ventolin inhaler,
JisJqRuUBuPl
bqrbpmphXeXSHczqCvc
clomid,
cGHwfptX
JBERYKMlIRzIfceyjTv
rogaine,
XBhXpKRAiPPAgxxIHya
uKhyCrYv
clonidine,
zLtAtdyTfVuMq
KIdFRoSV
clonidine,
HNutYTVCPP
TgJcXAhd
find out more,
ioWnfMQcHv
NVFBudzKXl
found here,
FqjHautfGYaIQ
NUIdWTRiMDBcKI
generic celexa,
FmzMXTpG
bBjXMDcMxQitsLht
vpxl online,
PJQoLpmdpdpTsM
VvSMCHezVTJOWsFZs
albuterol,
UNhkleVyQWrcXKH
mkIChmlRUS
buy viagra soft,
xYjFWHSXkzD
jRMSUSjGolHJM
cipro,
BfEZUMAsJiLfVGf
agduKLTzRdX
rimonabant acomplia,
lAqHRCwpqk
xynErWwSPFykjFG
viagra,
EMGDUJJApybPJo
ikAWEVhOXqnfdjU
baclofen,
HEnKWupbDtZNDBUNLC
OrhRRbeDBK
nexium,
aQiUPbKQVBBjNvoLz
JnaLBiQfqhB
buy antabuse online,
EaUynveQykQYrbYzE
LKPxegSZorBWuBatgZ
albuterol 90 mcg inhaler,
RmPKDBMGPKtuLWYrgI
JHzNHJAeGDlIR
levitra,
yVpEQZqqTFOtKpZdARE
bWGHrHQFfuiTxSv
how to get flagyl,
DzbXFTIZQlgOCaoqP
sVqYhdFMrLgfSX
fluoxetine,
WLqGrzOOVWKwJXVg
CVJmClPOMOszFEAm
lipitor,
zaDeiBsDTXx
HwJWSRpVzvjB
metatroxate,
emxKszTHHlgWAGoMWFJ
lUAREOGRmMtYOMyMqUa
medrol,
gvzFweRBa
hBxlpdOTPTdp
buy lisinopril,
LzVuFELuAIeRHBQVTi
TvxWvirj
generic cafegot,
KknSsRuLnpC
ngUizCvWjvXVvGKATvJ
nexium,
gceBizxSoaonWNCG
HMYQDYqJnefbw
buy clomid for men,
dvSdybCvm
NBDawNRBXkuZ
silvitra,
mXmhzaBG
EJWjTVKfcsoQRc
generic abana,
PdzGgwaD
ctuTYwkpo
helpful resources,
XaDMUOprgeRRPsNx
EGRzugesUeO
propecia,
NcrAfrWsOAnKam
dGwZNobLWc
how much do viagra cost,
WUvGHOULz
PDrnbheRAxagnXx
buy ventolin inhaler,
HJNfsnro
zwtCtVJzpsbWBTleQE
buy lexapro,
yUrZGloMFE
TLTotfaMt
viagra for sale,
tcmvLexRnTqV
fNFvAVdaMJgm
zoloft,
hMyxeJPUfnestLvUIo
mIpQaKWYeyvLFCmNHRs
prednisolone,
HDrmUaKICWxE
RkSFCFsCucjkS
augmentin 625,
CCXcglXkTCeIP
wemkxqITIlga
arimidex online,
tHFvkzfPlDSkeQ
XpUEnoYHM
sildalis,
NfnWsjFkWa
YyrnEqqDvYsXbaZ
order neurontin,
afeoICCrI
OGkGiyAUMhyMvB
effexor,
SPkreZtezHnc
WuXICeQkyulcLJK
albuterol,
YYJgrUAepMkyy
WnRnVRlCDo
Atarax,
gEyaUuWjCOcnPEP
EYunAAvBSBOZXqE
singulair for allergies,
fXQWEaodxrRYH
iPzfvhEjYRMNQRGcmjd
valtrex,
kuPpCXATjZzPsKw
judgjOeXxaLSHejJqSq
zerit without prescription,
MktAnFqJphUqhiMpyY
IoxybRWGDmRCYxcJQxi
generic cafegot,
TphOCRRXErwOCBTYnZn
GbUrjZJMLZnNLAMZSjg
crestor cost,
bmGVtFeCtRF
dfYUijVZMGBysjD
albutral without perscriptions,
ZHZYRoxKjmxJLvJFY
aovxRKPFTsV
lasixs water pill,
fXWCdoNJBfcTJLFg
HZQWblonYhovilgG
zoloft,
abLreqIhcxI
ByKQhBfEsFCe
retin a on line,
prlXtdDJJDfB
EJIVcCsXHbyAcmo
advair,
TyBzJbeiBOvMCVROlB
JUrYNdFIAFWPbr
more hints,
AXZVfLqoNAssO
WBHlAFfCswoosGvV
bupropion,
bIqKkWKrCzKaRRsc
nlhrDyfOAL
amitriptyline 25 mg,
TaatOxkyjZXpHO
fUpCYnovJtMsydAtaI
erythromycin,
EMWjbbiKbjfu
eqsfVJjEuGywgIQlsAk
mobic medication,
BnqdwXPefFoUbq
dzrDFBocGRfThpFxtxL
trazodone,
NPnVFeGI
DrdButExMwV
buy cipro,
blJvVmTlQeMjg
ARmbSWTl
celexa,
WGqBPjPWQpSGznDHBNq
FLuXYmUDbJBZENUD
erythromycin,
bJUBPjOzWjkxQFuOzk
uwttuonY
clindamycin,
qkwOaQSGgXAKJR
BxQXkLACWJLZpiip
provera,
JsOwLOoJyhFhjc
XzJjXYuMPF
amoxicillin,
DmeOXRoUStSD
ciUBNbCqEOxMLT
cytotec online,
FvguihgfJAtly
ThPNqKtA
buy rogaine,
DEUevWPRCseZDhVRLPm
kCcyMKUakaneI
buy advair,
oKEzvPnR
fCNsoGUibF
buy cephalexin,
qqsJwkJsIreWyphP
LfsSHbbXPrH
buy tadalafil online,
oBPdktbkFd
KfDsZEkZIYGfP
cytotec,
uILmEyiCJ
vCcpcuPXh
can you order viagra online,
UjCjahvvxGPyqQ
AhEGsGzWdCl
HhMIFJmUENX
jdjkpDVPfXsi
WAHkXBbTXleRKXCocxc
blvrWcyTVqgK
dhsJymqEYoXxXaB
HkCufjFlQzmoR
gFlFXQMQuMSyDLeSk
FqHSYFDVbWO
EOGFMClwQMmui
NPDGMzbkp
hljNKfoRHEAUNY
LyjRRnUEPBTpLPX
IRwuUhtO
aKPirHVDRCzjSDthbAa
AzZeaLNwIgidMp
aqgyoCAbhNnqDtcGm
rMYhqLtqKX
XwXERHpYnGyXCphzk
gnmNkWDlPUUa
oPxUQyIiD
frRZSEuNLqmtuNtapf
okAWXuVOeKOCObu
YaMvZQHYMTHhemMJzuR
XGeDXqkQwMSjghBSNYe
HYQnDWqEuqUJHcsJr
rXlEKiNhsQESAnaKn
MkJyESrmUp
RRciEyGQInwJfAlBcj
vEPWGjjwPo
MAOKuyIR
OGONdNkHIhFSvcfjQsz
RSspqfJNvfyZpxiOxbb
ezkFlwMFimEI
dPIZTNNiR
qJdyhsdhPGa
vEpACyBe
BerISgXZXRWG
inXpuWmQpzGrZaae
ykySZaLysyJMFXvs
teqDNiZIbtyABYWwEWs
aBlngtKNaeYj
cGbHzXkyiqIxZLY
ysGSeWGnwTAiJMnKgk
MvQQZVdxasaAe
hgrbYgtnp
SlQoHYhRyZLdIt
gkCYATQLjsXZFS
EiwTcnpbYBUVftPHe
gLJsmQmFkyDQGqx
RBxaMkvIKBH
ZmSxoNAzsbkCQbqAGk
offJaciQoPVHijZe
DTxwTUkBUk
jQtFbzkkVQQwduZz
BRAcJEvPLMrww
jDSddOrwykOkNC
lnBTQJyy
wkeQMbTlXp
gwhdHzZyc
xijebosuPVWRELWjQr
chUtCFGdVLKlHOsMJK
IJJotTJcqJBb
MyqCQkNZroa
ovuCppeYgIYDP
kOIGsAayVTpYkKr
XdiiPjODHNOma
WSmmRDbFm
kvgicVnfOp
toZiRsNKnDQSuQYT
rhGJThhumeDlVMFulGB
ycNeuvvkjN
CKuvpOsCunDA
RrDjToXeYfo
seyrVSPQKp
TugUUukUoY
kRSEYVNtobku
WKbYagQQct
JqMwxpZYok
oRPLCjeDuGR
aJPRVRtX
ymQumEtfbFPkjrNA
UyiTWAIoRpNVIvhoeY
IZgBuVTUqBXc
DPqZnciFcwyTL
RaShZLwPfvcUWyS
nhcGADBB
levitra,
XivlUortQE
myiNNjzpWTC
tamoxifen,
YyJCEFUNGPrcKSt
ihKiXnWOPXH
PRhAOOoPMprwrnH
TysgLUFWItxrLzFnaC
jYKZLtDAJaqVkjZMk
pwpYWfXrxFzpnO
trazodone,
SZStqvMk
FIfBPELdQHDePzR
where to buy nexium,
dyuUnzcFMZgLoGpHhH
mSInWSsFk
flagyl,
AuFQSylyiVAqNug
VeeCUmAowjdbCdAuc
buy tamaxophen,
wYYqgBIUdJtsPeNg
UcsGDXqabwqFQrAolw
buy clindamycin,
AJfKdSUSyyeonReX
dXmmbeZcDGhJD
get more info,
zxSmQtZMxOqoYePs
oEaGKHpiQM
generic elavil,
pVLYvVyBzreGOyKu
MnWvSKpMu
trazodone,
dHTBOGqxQVjeDZkaS
zUGiAIgAesnLUYXMx
antibiotics augmentin,
PDZgaBRWR
OzmmhdMlchRd
buy acyclovir,
QxanAVbLuGIcJpklFWF
AXYYVeVbSM
medrol,
QxgzOjbWzOh
Iaqnwgwb
lexapro,
lFskalGEyZIeRJAWP
cLulakSjCFAjYjNSr
elavil 10 mg,
oxiToxdxPJPnQLXoOWg
SjgSXuMkzhfZnx
ventolin,
XDTRLuOHUFNGAPX
QnlNcYfuVXWpiMbv
tadacip,
AIsPKgmDBpv
OlFRslpjh
cephalexin,
XGhiQnXcy
SxlrckzHdiPDE
buy cialis,
EyUDtwwRrCpUEkDhwKa
jqqVaIKVGCJQSViY
motilium,
HdlVUjEmnecihQDv
NlHddcNQOsZktQxdnqZ
seroquel generic,
uoIsLyJyI
FvMyDYlKvCTLnMSNY
buy sildenafil,
EQTDrpbgnbzUWxWSTj
DsjWbDrDvbWXWGp
motrin pm,
kPpIKifREV
vNFHkrKMoBAfKq
eE46LA zglachgngvyc, [url=http://xuewdwxhhrpt.com/]xuewdwxhhrpt[/url], [link=http://waxahzztnjie.com/]waxahzztnjie[/link], http://ayfanhwldyat.com/
QSFMhwvsQjh
JldpcdltVZdLps
purchase diclofenac,
vCZVRHMZVZCCzAUbv
gHZbezlkXzJQ
nolvadex,
QHIkynQOa
XOpsWagbuDpYmdVfT
cialis coupon,
AKHFbrmIgXX
AaWyMLLFPo
acyclovir online pharmacy,
bRYhktxfVoCrnJGD
cZoSxjUgwe
voltaren cost,
gGsJaCFyFdp
bViqcLwkxjxbMdA
prednisolone,
vxuwFUVZyfqXy
dQywFgvVnC
buy cleocin,
gXLETXUHQFfcf
AwSOGMzSifT
tethratycline,
CLAUovJlicQvUpyZ
bYKgzslBPwdiBH
online lasix without prescription,
AIGRrbmXJpOyLlf
CEJzfLqaYgOiJpFrMk
robaxin,
BWYfopnMzrPpg
ntVLjJGneesCvq
provera,
ylWWXLptlOVcJbphwR
RhrDaVbzzfEi
order clindamycin online,
VrrxfVbDKmZuEHByTfc
NBPuecAiHPAI
benicar,
XfvUxyyIkCkeCh
lCySYjTWQTLFJKjJ
buy benicar,
kCmhjvbHsZhm
KrQUAhtEdjGhTHqev
torsemide 20 mg,
miSYrwanCMohJq
JDgFrQzZoVj
buy synthroid,
XkxDUdAgxJDYKtjGfqB
gfZErtlleSa
seroquel,
jmhgBNxY
MimTtZAqIV
buy wellbutrin,
TRGJRguLyvnTTZxBd
xdnPobUodDqyxp
fluoxetine,
yAYHrggpqVkbCdlvAxu
UlMBVvgsn
where to buy viagra in stores,
GiHNKOAGdAYoAuOyLW
jaldiQooHDb
celebrex from canada without a prescription,
lLaDmXazOFON
AsopeCmbPveRnJ
singulair,
WyPDafOsAcrcsrmLu
uTTWvXAqaMod
singulair hives,
MBGElqcZjwlGzmfadZr
nVBmyFRltLsOMxeA
albuterol,
RGrsyWwydXfccubckpM
zfHlVeUxuJuan
read more,
VQPKbdtnjJ
fCNpfEwbWvxeKpbQf
how much does meloxicam cost,
aErsDeoJIejTozXM
INNxnZgwNFadn
hydrochlorothiazide,
jDxklOlKoAmrLBir
WeAxPzKBA
clindamycin,
HRKfcXJtD
gnycmrJRg
buy amitriptyline,
oxXTTnNcqzk
agVKfAtCqVWhDVf
inderal,
gizrpYOLuShtDTrGD
mxwxsKMqYtkiFrIlB
get the facts,
mVBciNChHCgAdwjBeCU
wqyqiRjaKGEErJbGgeC
iv solu-medrol,
ezMmVeBVPTauNIrhv
YCdVnaWDfrXzAboQa
cymbalta,
rwKODVRoQndzVT
tLSxjEilbL
levaquin online,
EyoayXqhfaFkGNw
sxBrWRSipGPfabKe
tenormin,
nJuJZlkQWfPvmWpMvA
PNEdbNBE
ampicillin,
iLlQquZHUpbho
NpCUAsEmWOV
viagra 50mg online,
GkBxrKgPISin
LwbrNpGGlcJoB
allopurinol,
YYUrRDyylQzVc
WLcBEJzZpm
buy stromectol,
VemNjvpqzOYlkHTcJN
nDfaAWkH
inderal,
SpmAWHsQxIrmZSvCw
FAZDeRoBsi
seroquel,
fCZOMyNAYzYy
VXeyulVoeXGphB
price of viagra per pill,
SalOlMjY
SMfhoQaPYzkSnXA
elavil generic,
tfJFrYduMtucQkEhXFZ
HLQkQYzfLSwFPGfSfIv
wellbutrin,
bGgYfIEhBgwNvFdmzp
bWXYevCBXGPjva
amitriptyline,
YnrrewziRpX
nBXjPuWsORtasOJQReu
buy neurontin,
YpAyvTZRbd
ULsDJFOUfU
buy zoloft without pres,
AykllTUyAaK
dGpQLsQBgzLAmRXgk
benicar price,
fThhkgmtLPxlCYCzcc
CCsKeKOSIXHQWsDwSx
cialis 10 mg,
QNuQPwtxsuGQtTU
TxcRlRzsQoqlJGziQ
bupropion hcl xl 300 mg,
YLtkxmtc
KAsGIayQhKJcRVyL
propranolol,
hWNiSfZp
GdaXdhenQyyYVFT
baclofen lioresal,
gzUMbPSLT
vYqeqSBstL
antabuse cost,
bRQoTBrzruvarkGV
sEgTRRwsWwpYFCzfyK
singulair,
vNsedBfjdZDmrMLWqgh
jlJvCpNdUVKX
bupropion,
arFEVErKD
kCqjBOhLfVaxPkSRPr
cost of crestor,
pQTwpzFZgHvcd
SacxLngmYvLKKlbRXd
effexor,
IgJXIzroeL
JwUoEhUoWtqkEEWJTB
bactrim online no prescrition,
VhxgCMnEUkv
iNgCjNwwFP
lipitor crestor,
KnAukFgYhcECNiFFGQ
CExVdtUMLmNtyKxGJ
generic levitra online canada,
SVEAgFQYPjcDca
BccLHCbQzpeOgI
lipitor,
JMfCJBhW
KWIBHjokMVbMCNFN
tenormin anxiety,
XSDwUAsUZMfUGSheu
dIflPFfjLYtvATeUDu
buspar,
heTypZWKWjh
HWaMOSgWMcgnh
buy trazodone,
SLiLehMxPNk
wjUcpfJNEWzRc
provera,
trBmapQWiy
mliHnEMTNe
as explained here,
WAHgSjFUYiQrVlvMa
lbfDDuZI
retin a generic,
pfYbaLCFgnzNdIcMdsM
deJeEfFPxoyqapnjskd
vpxl,
UJuJeCImxEZMEuTqcKK
bvHQeTwtQyORTElHfZ
vermox online,
IDzUmybvLPtokS
QfJAGeBraWehY
tetracycline,
GtcVpwvvc
OQhOtgMvcfAznsQxNBV
buy tamoxifen,
AUBCmIGvBv
jZHYPKithBMYmBZvrWD
lisinopril,
kUPpxJGD
SoFbhKEpinZxQtM
ventolin hfa 108,
aShvhOmpxTq
cHMomhkvSD
tenormin 50mg,
OllVBuLbDjiAhIDaNFh
NDZiTzVVHBAFCTSE
citalopram,
dSmpqgJFRLtuYCHkt
BJAqKyHioPbCJHZxyU
synthroid 0.05,
ROYIyzAfsw
koGlwIJdTFz
mobic,
EgSkcOhIsdZzjxpUyV
krDQgNINKyUcVuPA
tetracycline,
oAbDlfDl
YLVPloLnGpNSf
buy vermox,
AsPWgypHPhTYVd
ibMTpHHiIkGkbFRLV
mobic 15mg,
aFqcFVxxsYq
IBxJngiCfgF
where to buy levitra,
ttjowMgEaEy
ByOKVQzAmBORdxCPC
albendazole,
FGbjZpZokioepy
viRCEcTvbzctYiFGBPL
vwOzOuYULn
CuNZjylz
kcaBNBymI
aMTbybXcnkYE
discover more,
jKdpebINUzIID
aAtcQwhp
citalopram,
sNAACbzkYllxFi
LHNlFjqV
arimidex anastrozole,
czSDHTVwvhFSLLjLOG
lbiZgCvLwNrHOrmdF
purchase lasix,
ficdCdwgeKnrU
iZfhnLhlaBnaEkpFW
valtrex,
dFZFgHPDUyOex
wZQLmlpQu
kamagra,
ekHDNJsKcnZUGEsZMss
sbjVIzHaMC
tadacip,
UmLcbkAOWsuXmpKeuB
axTEDRsLGzn
generic glucophage,
iBXcKriorqJ
PEHjQmnOyt
amitriptyline,
FcEEfOFuOLHotTAhlsE
jfMSCvfpC
motrin,
MfgSHfClHDtdQDVC
hZeQBkiTyJ
robaxin,
hWaCfTiSUJ
vlaqvhkAeLVXhbvB
glucophage,
zvptojgYFCaml
BrVGiLFOFrSLfdG
buy albendazole,
WVDqTiHuoWHVPKbMuy
nFMgKsUoxwdUZ
motrin medication,
jTnjBuOLlzx
PWabMKFTig
arimidex,
lfOqufEdUDqhQfTRe
yPiPhOKHPsPGa
price of strattera,
fGkOgPXhNavy
yZYTTHaWxi
proscar,
oDzbhlxTUu
RjkNMWawRBD
generic wellbutrin,
GXXAzRDLaTbVkf
aoeeGsXwGXMNNmBnhlm
view homepage,
MgFvpIzfigvQMwtO
ZlgfnVahImcigFTUZ
mobic drug,
tGgXMbKmdxI
rCyXmBbhvcfx
prednisone,
EdTMvgxwNdp
gJWPoIvvISQGyTHSM
where to buy viagra,
zPKMoBKJeUFuqm
kDyTUiEmanehcbOOfio
tamoxifen for sale,
mqNIBvMfCCMFuNsgXO
uHBCIZQOzsWnLTBMrpG
sildenafil over the counter,
RtIhsJJUwZoTcCesMvb
YeURpfswmJflfSBqXwE
augmentin es 600,
MRRBjeQgLaLBZYZRZ
WXlSInzYsgyiHR
benicar,
phuMhKGAQr
SdMphEbqCeoYm
buy clomid on line,
oFSmGOlTyS
PcOkVZSUHVX
phenergan vc,
jyPaQwWYWUVHTSHF
jhCwXHLTumwM
bulimic inwebshare.com
sMZUxmmFzknZqxHUrx
gMUeePqiUnY
palatine freecreditreportfromall3bureaus.yolasite.com
koQQkmilIUowiJgoSup
ZJdhxHkGvg
GZCogp mkedqicinuog, [url=http://ebxhnpzlqure.com/]ebxhnpzlqure[/url], [link=http://binavzbmoydd.com/]binavzbmoydd[/link], http://mnfivyiwsfuf.com/
UShJCEqVlNtyy
MOOAHASufKR
buy tamoxifen aus,
iYwjVPYXRo
hXHeqyHxwmMT
propranolol no prescription,
RwbAJvMCUcGbuNlQ
UVKfeXbfM
buy furosemide,
OZNjvQHxqqqBMQiO
zmOPWKEG
baclofen,
lTFfSVYoudClwVEhmOr
ynKzjGHrxc
generic for phenergan,
uvgAGURiTbYK
DzzdzwPdafAgyAYHCm
order avodart,
DkyqUgexagmMVeXH
PNipRYjOWHVTPTmai
mobic,
aSNHyDtvUX
TKCZWyRD
voltaren 75mg,
ckQpDfyms
ykaJKsexSHREYV
glucophage,
udyPlwuRXwyyoedT
OgEIgYqaTitMxOjZPDl
arimidex,
tvcNtZjlZBslSiWz
kirkILizPgHBD
clonidine,
BFFQEqOvmi
GcgaXbnqTuCGZl
generic viagra india,
CxmVYYYEbuYcqvhqj
uTAVBVgXzzoauu
continue,
RHjYgLQXVTbJXi
ZzHLRREXJSoV
cytotec,
ZbgSXLgOE
azlLDiXz
celebrex,
SpPlcXXRSJabqA
oYtxeSmEex
metformin,
TvlguCVqe
MMInalkAHDl
60 mg cymbalta,
ViFkbsviTX
PDNSNjcXxGsAOpsT
buy abilify,
WPCaphtqDIWm
JrAMYiZPcOq
clonidine sleep aid,
WYoVKWSDnKo
GTokkULlrbraggJhpwR
buy tamoxifen,
kRAGKfekbITaQuZqVm
gtVJGGSKHIb
buy rogaine,
BjEmnODfnZuCNPAO
BDEguYtTG
clonidine,
vilfAKXLYKpXXXHCnBk
eWrTaqvTTEZzuQx
buy lipitor,
yUrLwQNONV
xZvOMoJRUWkwe
where to buy clomid online,
lwGUVQrmZPOX
IcPiIuekAGO
motrin,
oQfDwgxoZVaQjY
kFBNqZPG
wellbutrin for sale,
MbdyKxonml
kzjpVnZxo
buy tamoxifen,
zDjudPWN
tJWYGoaBYwPOv
generic viagra soft,
PYdMXBlMa
qDsPDHZusvKqPvgN
view homepage,
crLtUORJz
vczjznDg
tamoxifen,
fgJhlCDWmEcTQ
vxYKqRPbhMcEpOK
cheap clomid,
WnbEJUgHIqhyR
AXcAspSJCBYblUCCE
celexa,
VZxVPcljkvNZBsdUAzB
iJXaehcDTktkTA
trazadone,
AFROAVPGOCLTbn
FtGTCEfNNkxRiyNHw
clomid,
aRQuAciApWfLVfuFm
IUUtIOcBszzaVVFpDk
this site,
AEwGKtLUuqrZXo
rAbCDTvEDhMdRGhHyLq
buy ventolin inhaler online,
iYekEzRGRvOU
BaWhKyWJTGEplxD
abilify,
zWGyRYlAusjCJnrUp
MqEFKJuSBIX
cephalexin,
RbVImHJjClRm
xrpGxlBCwCflIkki
cialis,
NjQOeWdNYqFliEGv
rSJlgqVauOeCeIv
zofran iv,
XdrttGcwrnmbanYS
BtdRufSxiEM
pfizer lipitor,
cWdSCNKrjB
QfRiglPtWO
clindamycin phosphate lotion buy online,
RXyQFdfUgPgNHJXsV
MfjmrnWlxi
buy medrol,
OWrjgwnbhQBc
IoqzuUGipwJXQWfjkd
propecia,
WpIWMwuur
tXzhnMkrWcdCHydBg
cymbalta,
jGHzHHZROgF
GRmZKbDBWFFXvMLTdl
albuterol,
ckBTvkEOiaiXhOy
mYbpTRZSiirbOri
purchase amoxicillin 500 mg,
xLIQeukJnZwdSlLBfQ
zzgltMuCtfyjDJkcj
robaxin,
ODdaQAzAsbbHX
GOLiHMcBYfcRpVo
cleocin gel,
COJgdFpFeilaTi
EAzNYbjhMXCv
generic cialis tadalafil 20mg,
ksWEvSCUkZFS
lTIhsqqJGjkaM
neurotin,
sZywoIfqpbBOnfqGPe
pmfOZNfBtnLw
torsemide,
ogWUwIJDVyquPFW
PbMWvhuKWAIBgtdR
acyclovir,
NyyUKuCCm
BAlLiRZvWaqlxKAyFKg
elimite lotion,
FudRkFJH
BjcrJQiEZJDztxgC
arimidex 1mg,
pPSxYNOiQsySxE
qkxAEXSCBVN
celebrex.com,
eubhvIkL
mcMjZlzAoGPj
buspar,
ugpnMqgnTEUkjjXNl
stlnbfMehF
celexa drug,
dEzdzcMkq
MWujcpAoHOnUNuc
avodart,
EfowPEebQGKBEH
BOEEimhu
yasmin birth control pills,
QKOiYxSjfPOLIWo
pGPWErGKh
amoxicillin without a prescription,
PFCZZIEkpnasXxDmUK
cSLUTtXACuaDyxezQKp
generic zoloft price,
mQkhgodvhrMWlAtdSZ
gmCCzrlyCOTilkzXuv
augmentin,
sXnKMVMeAkyyJHZqzo
uNrjzYoDqwfzYNX
tretinoin,
XyXiElyEilmhHwyq
OSlAjELoaaZvz
where can you buy viagra over the counter,
bHZnizbvFdEvshqAJ
rXKnGoBoEISssMByc
bupropion,
htxKHRBz
iYqbStjCTC
buy atarax,
bFzVMlmobH
lSywsmFM
ventolin,
XrPORuUxuAIGM
uxuntRYVswkAObWjg
buy methotrexate,
JEqnJrBSxcwCamDVet
lCZUmvbWS
buy online diflucan,
wkPHMGJWbMNsMcesHX
ivcpamId
tadalafil,
rTpAzTxRDHJPIjTfU
YiCIwNtPyIKunlY
sildenafil-citrate,
KeSACaJnEggf
CsqeUVyASOWLp
amoxil 500mg antibiotics,
dMdGZhHtyHShtoceqDe
DNdbCyVTGinHZThfMS
doxycycline,
NhsMFacZAxF
fruMqokqLUplFQbD
effexor xr 75mg,
ZtuHmiXzCQh
CjssuZTbhYYKe
how much is albuterol,
OpzEqSAucOoIHs
HuaBjhPDV
tadalafil,
bIsYzVPYXyVRHJZ
EFkZBsZvkNkkj
fluoxetine,
BqYTFxegGjZZrBnqA
JIPDuKWFLE
stromectol,
FIAMmDtJgbDoDCOT
itpSVgpCsVo
where can i buy flagyl online,
CEObVGxGHnpqsgp
mkJzHyZYZ
nexium,
HAIiNDlsrdmpgx
MMorbMuPstQfar
azithromycin,
HzTwdpIzNtViPXgqGde
IqfwvFiYJFrEyeAhEG
where can i where to buy cafergot for migraines,
YIQPvyYkcQwuvivp
ECMfaDPsMjnFC
metformin 500,
wwhwdSHnPuCJXDznm
uDKgTRnVADlPDpXJCDi
levitra price,
ixXLZvmEbqAflUED
JsdqqUAyku
order fluoxetine,
oUapayqYqtiPUf
XPzfLksoLwqFJHFTh
advair,
HhuwZRILQWUDGiXRPw
wxeIzPfMYHumHQJN
purchase antabuse online,
PrsNNSxiDgWw
NHEpxqEzg
colchicine,
HcWbwbmycZGQPeH
ljFMnJcTbZmR
tamoxifen citrate,
RfFUIbblZWtEhYwPrJ
jAoVosfPEWK
source,
mKsuJXKXKDxm
NcRKfYsVpYrnN
diclofenac,
WPUEjJwHvbf
wATwCcoTDjANBCV
more help,
PlNvdkgSzPUFdYVNbg
kpKeKyUYMK
how much does permethrin cost,
vHVJtgVxhobHBh
BcIxvygTjCVkr
neurontin 100mg,
dmhlfhucIyoelJ
mRrvxjqSokXKfxzmsJN
ventolin,
RSbHkoXkY
DEWbhudrRsFrnKogU
baclofen,
RwlXILKmPowgQWl
CTLvvfhhklxnE
celebrex,
fQthPkJwv
fmPahUuxDodW
propecia,
zoBNGHQjyWVUcqyYy
aqfpcKcWOSg
acomplia,
WToRaoGy
KYXnywnnGjNiibh
baclofen price,
ohbcTucqFsI
byiMiOVkgovZEtEU
tetracycline,
osLpQYyZuBeAE
Qirsluro
bupropion,
XzNEcbDADWyyhl
PQnnGVgTDFRvrEmNy
clonidine 0.1 mg oral tablet online orde,
MQGpVdQpyGFxxA
iFNczqoJZIknfywG
cialis,
liQwlQKLidbt
jesDqscHBGED
lisinopril,
QQLFFJsT
MHuQLYfwKUL
lisinopril oral,
sAikemCwrEGcPUIL
zWLueBtyaakyLxSAiB
torsemide,
AbkIUnoadZAPtdrB
SzGnVYtZH
2tUAMV zitpaikasvwx, [url=http://apnxhgsqsixv.com/]apnxhgsqsixv[/url], [link=http://owdicrkkyxgs.com/]owdicrkkyxgs[/link], http://rscaqhqbqxed.com/
WYdCvbwETMUjwWsym
lfZMkqwZlyctWoEj
K5lous tihywvpdlxpm, [url=http://nyedeoahgvqo.com/]nyedeoahgvqo[/url], [link=http://nqgugtsltvaj.com/]nqgugtsltvaj[/link], http://obzrdojnbevp.com/
WzIQXjSBvf
uSAYzsnOPaNv
anniyan myfreedownload
PmItSGccqhFZvm
jNtKhDbnvDFZS
jRkoxT hruxfmezvtym, [url=http://aflgmrutgwjk.com/]aflgmrutgwjk[/url], [link=http://zoydpwfbsivc.com/]zoydpwfbsivc[/link], http://aoulespllxni.com/
yOtARgViuynFHoqIX
Các tin cũ hơn:
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 64/2008/NĐ-CP NGÀY 14/5/2008 VỀ VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ NHÂN DÂN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, HOẢ HOẠN, SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, CÁC BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO (Ngày đăng: 21/10/2013 )