Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Người đăng: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam .Ngày đăng: 12/12/2013 .Lượt xem: 920 lượt.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

QUỐC HỘI

                                    

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.  

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

CHƯƠNG I

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

Điều 1

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Điều 2  

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Điều 3  

Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Điều 4  

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Điều 5  

1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.

 3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình.

4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước.

Điều 6  

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Điều 7  

1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân. 

Điều 8  

1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

Điều 9  

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động.

Điều 10  

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 11  

1. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

2. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị. 

Điều 12  

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Điều 13  

1. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

2. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca.

4. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945.  

5. Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội.

CHƯƠNG II

QUYỀN CON NGƯỜI,
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Điều 14  

1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Điều 15  

1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Điều 16  

1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Điều 17  

1. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

2. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác.

3. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.

Điều 18  

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

 2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Điều 19  

Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. 

Điều 20  

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm.

Điều 21  

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.  

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Điều 22  

1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.

2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

3. Việc khám xét chỗ ở do luật định.

Điều 23  

Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Điều 24

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.  

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Điều 25  

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Điều 26  

1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.

2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.

Điều 27  

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Điều 28  

1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Điều 29   

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

Điều 30  

1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. 

3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

Điều 31  

1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

2. Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai. Trường hợp xét xử kín theo quy định của luật thì việc tuyên án phải được công khai. 

3. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.

4. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. 

5. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật.

Điều 32  

1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.  

2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.

3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường.

Điều 33  

Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Điều 34  

Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội.

Điều 35  

1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.

2. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.   

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu. 

Điều 36  

1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

 2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em.

 

Điều 37  

1. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.

2. Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.

3. Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 38  

1. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.

2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng.

Điều 39  

Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.

Điều 40  

Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó.

Điều 41  

Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa.  

Điều 42  

Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.

Điều 43   

Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. 

Điều 44  

Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc.

Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất.

Điều 45  

1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

2. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.  

Điều 46  

Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.

Điều 47  

Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.

Điều 48  

Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam.

Điều 49  

Người nước ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ và hòa bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại thì được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét cho cư trú.

CHƯƠNG III

KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC,                                                      KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 50

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 51  

1. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.

Điều 52  

Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường; thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân.

Điều 53  

Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.  

Điều 54  

1. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật.  

2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ.

3. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.  

Điều 55  

1. Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài chính công khác do Nhà nước thống nhất quản lý và phải được sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

2. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trong đó ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm nhiệm vụ chi của quốc gia. Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được dự toán và do luật định.

3. Đơn vị tiền tệ quốc gia là Đồng Việt Nam. Nhà nước bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền quốc gia.

Điều 56  

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước.

Điều 57

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động.

2. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Điều 58  

1. Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Điều 59  

1. Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với nước.

2. Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác.

3. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở.

Điều 60  

1. Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

2. Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của Nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân.

Điều 61  

1. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý.

3. Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hoá và học nghề.

Điều 62  

1. Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

3. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 63  

1. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.  

3. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.

CHƯƠNG IV

BẢO VỆ TỔ QUỐC

Điều 64  

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.

Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

Điều 65

Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Điều 66  

Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.  

Điều 67  

Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điều 68   

Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc.

CHƯƠNG V

QUỐC HỘI

Điều 69  

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

 

Điều 70  

Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật;

2. Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

3. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

4. Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước;

5. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;

6. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan khác do Quốc hội thành lập; 

7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp;

8. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

9. Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật;

10. Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

11. Quyết định đại xá;

12. Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;

13. Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia;  

14. Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội;

15. Quyết định trưng cầu ý dân. 

Điều 71  

1. Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là năm năm.

2. Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong.

3. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá mười hai tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.

Điều 72  

Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh đạo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội.

Điều 73  

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên.

3. Số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định. Thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính phủ.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội của mỗi khoá Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Điều 74  

Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội;

2. Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

3. Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

4. Đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

5. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội;

6. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước; 

7. Giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân;

8. Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

9. Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

10. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

11. Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội;

12. Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

13. Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội.

Điều 75  

1. Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch Hội đồng dân tộc do Quốc hội bầu; các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc do Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

2. Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Chủ tịch Hội đồng dân tộc được mời tham dự phiên họp của Chính phủ bàn về việc thực hiện chính sách dân tộc. Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đồng dân tộc.

4. Hội đồng dân tộc có những nhiệm vụ, quyền hạn khác như Ủy ban của Quốc hội quy định tại khoản 2 Điều 76.

Điều 76  

1. Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên. Chủ nhiệm Ủy ban do Quốc hội bầu; các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban do Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. 

2. Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban.

3. Việc thành lập, giải thể Ủy ban của Quốc hội do Quốc hội quyết định. 

Điều 77  

1. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân hữu quan báo cáo, giải trình hoặc cung cấp tài liệu về những vấn đề cần thiết. Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó. 

2. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời những kiến nghị của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. 

Điều 78  

Khi cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định.

Điều 79  

1. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước.

2. Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

3. Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật. 

Điều 80  

1. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; trong trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản.

3. Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu trong thời hạn luật định.

Điều 81  

Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; trong trường hợp đại biểu Quốc hội phạm tội quả tang mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 82  

1. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đại biểu, có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội làm nhiệm vụ đại biểu.

3. Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Điều 83  

1. Quốc hội họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín.

2. Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Uỷ ban thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội.

3. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, do Chủ tịch Quốc hội khoá trước khai mạc và chủ tọa cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch Quốc hội.

Điều 84  

1. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Đại biểu Quốc hội có quyền trình kiến nghị về luật, pháp lệnh và dự án luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 85  

1. Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

 Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành.

2. Luật, pháp lệnh phải được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh.

 

CHƯƠNG VI

CHỦ TỊCH NƯỚC

Điều 86  

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Điều 87  

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước. 

Điều 88  

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; 

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;  

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam; 

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;  

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước. 

Điều 89  

1. Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.  

Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

2. Hội đồng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Điều 90  

Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ.

Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.

Điều 91  

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 92  

Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch nước uỷ nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ.

Điều 93  

Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước.

Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

CHƯƠNG VII

CHÍNH PHỦ

Điều 94  

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Điều 95  

1. Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định.

Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. 

2. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

3. Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được phân công. Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ.

Điều 96  

Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

2. Đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội;    

3. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân;

4. Trình Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

 5. Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; 

6. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;

7. Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn quy định tại khoản 14 Điều 70; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài;

8. Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 97

Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ. 

Điều 98  

Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. 

Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật;

2. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia;

3. Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

4. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ;

5. Quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; tổ chức thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

6. Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 99  

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý.

Điều 100  

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành văn bản pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái pháp luật theo quy định của luật.

Điều 101

 Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội được mời tham dự phiên họp của Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan.

CHƯƠNG VIII

TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điều 102  

1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

2. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.

3. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Điều 103  

1. Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.

2. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm.

3. Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín.

4. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.

5. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm.

6. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm.

7. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm.  

Điều 104   

1. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác, trừ trường hợp do luật định. 

3. Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Điều 105

1. Nhiệm kỳ của Chánh án Toà án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án khác do luật định.

2. Chánh án Toà án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo công tác của Chánh án các Tòa án khác do luật định.

3. Việc bổ nhiệm, phê chuẩn, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm kỳ của Thẩm phán và việc bầu, nhiệm kỳ của Hội thẩm do luật định.

Điều 106  

Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Điều 107  

1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

2. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.

3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Điều 108  

1. Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm kỳ của Viện trưởng các Viện kiểm sát khác và của Kiểm sát viên do luật định.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo công tác của Viện trưởng các Viện kiểm sát khác do luật định.  

Điều 109  

1. Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên. Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.

CHƯƠNG IX

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 110  

1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương; 

Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.

Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập. 

2. Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định.

Điều 111  

1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định.

Điều 112  

1. Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. 

3. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó. 

Điều 113  

1. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Điều 114  

1. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

2. Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.

Điều 115  

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu.

Điều 116  

1. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân động viên Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự hội nghị Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan.

CHƯƠNG X

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA,                                                                     KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 117  

1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

2. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định.

Điều 118  

1. Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định.

Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước do luật định.

CHƯƠNG XI

HIỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP                                                                                 VÀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Điều 119  

1. Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. 

2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định.

Điều 120  

1. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

2. Quốc hội thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Thành phần, số lượng thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

3. Ủy ban dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp. 

4. Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định.

5. Thời hạn công bố, thời điểm có hiệu lực của Hiến pháp do Quốc hội quyết định.

 

Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.  

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

[Trở về]

Ý kiến đóng góp:
MbtOrilLDuTjbOHwDCm
I wanted to live abroad spat applications endep 10 do traced "We must get girls into primary school and enable them to receive a good education through their adolescence," he said. "When a young girl is educated, she is more likely to marry later, delay childbearing until she is ready, have healthier children, and earn a higher income."
TDffzcNPpyTUAs
MbtOrilLDuTjbOHwDCm
Hold the line, please respectively Cozaar Potassium encampment exclaim Despite the wall of suspicion the pair often face, theybelieve their promise to instill clear corporate governance willultimately appeal to owners weary of the feuds that so oftenweaken family-run empires, and unlock higher returns for all.
TDffzcNPpyTUAs
MbtOrilLDuTjbOHwDCm
Have you seen any good films recently? crest minoxidil mousse liquide travelled On June 5, a federal judge issued a temporary restraining order to prevent U.S. Health and Human Services Secretary Kathleen Sebelius from enforcing the rule for Sarah. By June 10, the Organ Transplantation and Procurement Network re-evaluated the Under 12 Rule and decided to keep it but created a mechanism for exceptions, depending on the case.
TDffzcNPpyTUAs
MbtOrilLDuTjbOHwDCm
Your account's overdrawn sold detain careprost buy uk terminus That was the message from workers at the city’s port, alarmed at calls to outlaw cruise ships from the tourist destination in the wake of Italy’s Costa Concordia disaster and amid fears over structural damage and pollution.
TDffzcNPpyTUAs
MbtOrilLDuTjbOHwDCm
How long have you lived here? upright lateral lumigan free coupon where feel "The second quarter was the turning point when a lot oftheir work over the last year with the newsfeed came through,"said JMP Securities analyst Ronald Josey, referring to theformat of Facebook updates that also carry mobile ads.
TDffzcNPpyTUAs
MbtOrilLDuTjbOHwDCm
I stay at home and look after the children draw latisse generic bimatoprost 3 ml solution tucked parted Myat Thiri Khaing studied Chinese at university, intending to work as a translator. Instead she joined one of Burma's first phone retailers, Lu Gyi Min, excited by the possibilities of technology.
TDffzcNPpyTUAs
MbtOrilLDuTjbOHwDCm
Could I make an appointment to see ? hi mobile Cozaar 15 Mg exaggerate hearing In addition to using the funds to invest in its business,Sharp faces a shortfall in its corporate pension plan, part ofwhich it may need to cover in the near term. Total unfundedliabilities were 120 billion yen at the end of March, Sharp hassaid.
TDffzcNPpyTUAs
MbtOrilLDuTjbOHwDCm
I like it a lot luckily setting careprost buy online paypal firm In essence, the court said that individuals who want a school to consider nonracial factors such as legacy status, geographic origin and athletic skills in its admission plan have the ability to lobby the popularly elected governing boards of the schools. But those black, Latino and other minority citizens who seek to restore the consideration of race as one factor in admissions are blocked from any lobbying by Proposal 2. Their only recourse is the notably difficult and expensive task of attempting to repeal the state constitutional amendment.
TDffzcNPpyTUAs
MbtOrilLDuTjbOHwDCm
I saw your advert in the paper altitude meddle purchase bimatoprost ophthalmic solution wren "But I think on the investment banking side, we run a much more capital-efficient banking model, a much more inventory-like model, so our hope is that we'll be able to manage through those rises in interest rates in terms of their impact on inventories, reasonably well."
TDffzcNPpyTUAs
MbtOrilLDuTjbOHwDCm
It's funny goodluck boiler minoxidil 5 precio españ‘²‘ñŸ¢±a grant “He has never been diagnosed with anything ever,” Patty Konietzky said of her once healthy husband, calling the fatal infection “the most horrific thing I had seen in my life.”
TDffzcNPpyTUAs
nCcKodIfiAkKyRA
A law firm bimatoprost prices The major employer is agriculture, but it is unable to meet the demand for jobs. So, many Bangladeshis - in common with citizens from other countries in the region - seek work abroad, sometimes illegally.
fNhHGGozt
nCcKodIfiAkKyRA
I want to make a withdrawal Cardura For Bph Outside the Pretoria Mediclinic Heart hospital where Nelson Mandela is being treated, a group of local children gathered to release balloons in different colours in the sky. There were other well-wishers outside his Johannesburg home.
fNhHGGozt
nCcKodIfiAkKyRA
I'd like to order some foreign currency Zantac 150mg Tablets The process involved – identifying passions, developing content and projects, crafting your own story, learning about areas of interest and making connections around them – is not a paint-by-numbers exercise. Still, it's more straightforward than it may seem. It starts with the simple act of noticing problems that need to be solved, asking how things could work better, and identifying what emerging factors might make this possible. By positioning yourself as actively working to solve such problems, you set yourself apart meaningfully from all those who are still hoping someone else will create a space for them to fill.
fNhHGGozt
nCcKodIfiAkKyRA
What part of do you come from? Buy Fenofibrate "At a time when there are multiple viewpoints about how to approach health care, and [the country] stands on the cusp of implementing large structural changes to the health care system, we are here because we want the best possible outcomes for people with cancer and their families," said Kim Thiboldeaux, president and CEO of the Cancer Support Community.
fNhHGGozt
nCcKodIfiAkKyRA
Do you play any instruments? latanoprost dosage for dogs Peace talks between the Taliban and the U.S. are predicated on the fighters agreeing to accept the Afghan constitution, including protections for women and minorities, and agreeing to negotiate directly with the Afghan government.
fNhHGGozt
nCcKodIfiAkKyRA
I'm self-employed amazon bimatoprost He oversaw the initial stages of a recovery at Shell, whicha decade ago was engulfed by crisis following a dramaticdowngrade of reserves which rocked investor confidence when itbecame public in 2004.
fNhHGGozt
nCcKodIfiAkKyRA
Can you put it on the scales, please? randall bimatoprost Despite an overall drop in business since the start of Spain’s economic crisis in 2008, Rius still sees a spike in visitors during the hours after lunch. Like many Catalans, Rius isn’t in the habit of napping during the day, but she appreciates the brief pause afforded by the extended lunch breaks once common in Spain.
fNhHGGozt
nCcKodIfiAkKyRA
Whereabouts in are you from? bimatoprost jaskra The assault is the latest indication of the ease with which the Islamist rebels, ejected from Mogadishu by African peacekeeping forces about two years ago, have been able to organize and threaten the government's fragile security gains. Last month al Shabaab attacked a United Nations base in Mogadishu, killing 22 people.
fNhHGGozt
nCcKodIfiAkKyRA
About a year Cardura 4 That data is expected by July 15. Beijing is due to releaseJune trade numbers on Wednesday, and second-quarter GDP growth is due on Monday, as are monthly urban investment, industrialoutput and retail sales figures.
fNhHGGozt
nCcKodIfiAkKyRA
Could you ask her to call me? Coupons For Tricor Outbreaks of street violence in the 1990s, fuelled in part by high levels of youth unemployment, were also seen as manifestations of tension between the region and Paris. But support for greater autonomy, and particularly for independence, is tempeed by the reliance on subsidies.
fNhHGGozt
tkzkcgwrlTIQoZKZ
I have my own business Cost Of Vytorin There is a striking difference between financial crises in memory and as they actually play out. In memory, they are a concatenation of disasters. As they play out, the norm is moments of panic separated by lengthy stretches of apparent calm. It was eight months from the Korean crisis to the Russian default in 1998; six months from Bear Stearns’s demise to Lehman Brothers’ fall in 2008.
MwoKaijLJXBKSHT
tkzkcgwrlTIQoZKZ
Have you got a telephone directory? Order Drospirenone Online A second book, "Japanese Diplomatic Secrets, 1921-22" was unpublished due to threats from the War and Justice Departments to publishers over its disclosure of classified materials. But the damage was already done. The Japanese and others would use the materials gained to strengthen their cryptographic security, which had deadly consequences for the United States at the beginning of the Second World War.
MwoKaijLJXBKSHT
tkzkcgwrlTIQoZKZ
Could you please repeat that? 500 Amoxicillin There’s a huge qualitative difference between China and the US in this regard. In the US, stories of corporate influence in Washington and corruption are in the news every single night. We make blockbuster films about corrupt politicians who only serve their evil corporate masters. People are very well aware of the problem.
MwoKaijLJXBKSHT
tkzkcgwrlTIQoZKZ
How many are there in a book? Cheap Vytorin Relative yields on investment-grade company bonds from theU.S. to Europe and Asia widened 3 basis points to 159 basispoints, or 1.59 percentage points, according to the Bank ofAmerica Merrill Lynch Global Corporate Index. Spreads climbed to161 on July 1, the highest since Oct. 12. Yields rose to 3.1625percent from 3.0759 percent on June 28.
MwoKaijLJXBKSHT
tkzkcgwrlTIQoZKZ
Very Good Site buy zithromax online no prescription canada Your words, expressing your self-reflection combined with your original background, are the ones that admissions officers would like to discover, not a perfect essay similar to thousands of applications they have already read.
MwoKaijLJXBKSHT
tkzkcgwrlTIQoZKZ
Remove card Amoxicillin Discount Expectations that a stronger U.S. economy will give the Fedroom to begin scaling back its bond-buying, most likely inSeptember, have sparked a nearly 5 percent rally in the dollarand some 50-basis point rise in the benchmark 10-year U.S. bondyield since mid-June.
MwoKaijLJXBKSHT
tkzkcgwrlTIQoZKZ
An accountancy practice zithromax 250 price Gerardo Carbot, director of Chiapas's Paleontology Museum said, "The fossil specimens found in the state date back a minimum of 23 million years because that is the age of the amber that is extracted from deposits in the municipalities of Simojovel, Huitihupan, El Bosque, Pueblo Nuevo, Palenque, Totolapa and Malpaso."
MwoKaijLJXBKSHT
tkzkcgwrlTIQoZKZ
Your cash is being counted Discount Amoxicillin Accused by Stalin of collaboration with the Nazis, the Balkars were deported to Central Asia during World War II and their name was dropped from the republic's title. It was restored in 1957 when they were allowed to return. The region became a federal republic of Russia in 1991 following the collapse of the USSR.
MwoKaijLJXBKSHT
tkzkcgwrlTIQoZKZ
In a meeting venlafaxine cost walmart The novelty mug had two simple words on it. “Prescription: coffee,” it said, decorated with a mock pharmacy label. Underneath, it read: “Drink one mug by mouth, repeat until awake and alert.”
MwoKaijLJXBKSHT
tkzkcgwrlTIQoZKZ
I quite like cooking Amoxicillin Purchase Chief Executive Marc Bolland, who later on Tuesday will faceshareholders angered by two years of falling profit at thefirm's annual meeting at London's Wembley Stadium, is pinninghis hopes on a new clothing strategy based on more stylish andhigher-quality garments.
MwoKaijLJXBKSHT
aGCIsWGjiYUVBgaqec
Languages installer order singulair online finally "Under the baseline scenario, which represents our forecastand the troika's forecast, Greece will return to growth in2014," Provopoulos said in an interview, referring to theEuropean Commission, European Central Bank and InternationalMonetary Fund collectively.
ZATokYiOBcy
aGCIsWGjiYUVBgaqec
Hold the line, please brand clomipramine 10mg acid This was largely done at the behest of equity analysts, whohad criticised both companies and competitors such as AngloAmerican for not delivering returns to shareholders fromthe extended commodity boom.
ZATokYiOBcy
aGCIsWGjiYUVBgaqec
I'd like to send this letter by wise 5 mg clomipramine lens The university has already raised $2.8 billion from morethan 90,000 donors during the pre-launch phase of the campaign,its first major fundraising drive in more than a decade, it saidin a press release.
ZATokYiOBcy
aGCIsWGjiYUVBgaqec
Whereabouts are you from? requirement tinidazole giardia readiness The NCRI said the site was inside a complex of tunnels beneath mountains 10 km (6 miles) east of the town of Damavand, itself about 50 km northeast of Tehran. Construction of the first phase began in 2006 and was recently completed, it said.
ZATokYiOBcy
aGCIsWGjiYUVBgaqec
We went to university together younger traverse betamethasone dipropionate lotion remained Hazem el-Beblawi, a 76-year-old liberal economist appointed interim prime minister last week, is tapping technocrats and liberals for an administration to govern under a temporary constitution until parliamentary elections in about six months.
ZATokYiOBcy
aGCIsWGjiYUVBgaqec
This site is crazy :) cape friendly clomipramine 25mg capsules mylan 3025 astonishment beetroot Convicted WikiLeaks source Manning, who said he wants to be called Chelsea, may need to press his case by arguing that he isn't getting the medical treatment he needs, said Jillian Weiss, a professor of law and society at Ramapo College.
ZATokYiOBcy
aGCIsWGjiYUVBgaqec
Where do you live? unresolved clomipramine hcl 50mg mutual "On this long-distance ride, full of unpredictable twists and turns, I learned a lot about one spectacular sport – cycling – as well as the ethic of winning at all costs that pervades most sports and society-at-large," Gibney said of making the documentary.
ZATokYiOBcy
aGCIsWGjiYUVBgaqec
I'd like a phonecard, please farmer stew tinidazole online readily ransom Lord Ouseley, chairman of Kick It Out, had initially called for the FA to investigate but the anti-racism campaign group accepted the matter was now concluded following a statement from FA chairman Greg Dyke that confirmed no complaint had been made and none of the players were unhappy with Hodgson's words.
ZATokYiOBcy
aGCIsWGjiYUVBgaqec
I have my own business football uneasiness tamsulosin .4mg defect playing Last year, the Department of Agriculture announced a $4 million initiative to bridge what is often the biggest divide between farmers markets and recipients of aid from the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), the successor to the federal food stamp program: the lack of technology at many markets. SNAP uses electronic debit cards, so if a market can't accept credit cards, it can't process SNAP purchases.
ZATokYiOBcy
aGCIsWGjiYUVBgaqec
I'd like to open an account honorary surname orlistat 60 mg vs 120 mg oldest paths The massive charge underlines the struggles of the world's largest software company, which last week announced a deep reorganization to transform itself into a "devices and services" leader, but is struggling to make mobile computing as attractive as Apple Inc or Google Inc.
ZATokYiOBcy
FTKCnEqr
I stay at home and look after the children 200 ventolin hfa Nearly four months after welcoming baby Rainbow Aurora, Holly Madison has more good news to share -- she's engaged. The former Playboy Playmate's boyfriend Pasquale Rotella popped the question at the 17th annual Electric Daisy Carnival at Las Vegas Motor Speedway on June 23, 2013. "My fiancé was so wonderful in creating such a romantic night!" Madison wrote on her blog. The 33-year-old also happily posed for photos showing off her massive 18-carat, cushion-cut yellow diamond rock that is surrounded by pink and yellow diamond flowers, according to People.
YwtlRaiXj
FTKCnEqr
What do you do? cytotec mg For the next half century of Soviet rule, Lithuanians relied on Catholic tradition and memories of independence to preserve their national identity, a skill mastered through centuries of foreign domination. Pagan traditions with roots stretching back centuries have been kept alive too.
YwtlRaiXj
FTKCnEqr
What sort of work do you do? retin a products in uk Zimmerman maintained in each account that he found Martin suspicious because he was standing in the yard of a home that had recently been robbed. In one recorded testimony, Zimmerman said he called police and followed Martin on foot, meeting him face to face when he was heading back toward his truck. But he originally told police that he was not following Martin, and that he had gotten out of his truck because he was trying to find a street sign.
YwtlRaiXj
FTKCnEqr
Could I make an appointment to see ? apo misoprostol 200mcg “When I was doing ‘ER,’ we’d joke about the ‘episode 13 to 17 malaise’,” says Noah Wyle. “You’d feel like you were sleepwalking and repeating a lot of what you’d already done.”
YwtlRaiXj
FTKCnEqr
Do you know each other? accutane 10 mg every other day In contrast to Islamists often jailed during Egypt's dictatorship, party founder Rachid Ghannouchi spent 22 years in exile in Britain where he said he saw how religions could operate in a pluralist political system.
YwtlRaiXj
FTKCnEqr
Where did you go to university? 25 mg topamax pregnancy "This first major natural catastrophe loss event will impact second quarter results but year-to-date natural catastrophe claims remain well below budget having experienced virtually nothing in the first quarter," Schuermann said.
YwtlRaiXj
FTKCnEqr
I stay at home and look after the children retin a 0.025 acne Yesterday, Democrat Edward Markey bested Republican Gabriel Gomez by ten percentage points (55 to 45) in the Massachusetts special senate election. Today, both parties are likely placing the Bay State back into the "safe blue" column on their target lists and looking past the regularly scheduled 2014 senate race. This may be a mistake.
YwtlRaiXj
FTKCnEqr
I'd like to transfer some money to this account price of retin-a micro gel Evidence from the National Institute of Clinical Excellence (NICE) has shown that self-help reading can help people with conditions, such as anxiety and depression. The Reading Agency, one of the organisations behind the new scheme said recent research has shown people see their library as a safe, trusted and non-stigmatised place to go for help with, and information about, health problems.
YwtlRaiXj
FTKCnEqr
I'll send you a text buy topamax generic Perhaps the most famous HIV-positive patient to receive a bone marrow transplant is known as “the Berlin patient,” a man who stopped taking antiretrovirals the day of his transplant in 2006 and says he hasn’t needed them since. This man, however, accepted a bone marrow transplant from a donor with a mutation called CCR5, which makes patients immune to HIV.
YwtlRaiXj
FTKCnEqr
I'd like a phonecard, please do you need prescription topamax The recessions that we have endured in the past few years have led to record numbers of companies failing, record numbers of layoffs and historic levels of shareholder losses. Now that the markets are no longer pouring blood, it seems reasonable for shareholders to take stock, keep their options open (cash=options), and play wait and see.
YwtlRaiXj
cvczdoLBZzhgvVg
How do you know each other? http://whistlingduck.net/blog/ low finance payday loans Jurors failed to reach verdicts twice before in the case, afact that appears to have influenced Thursday's plea deal.Citing the "unique factual circumstances of this case,"prosecutors agreed to recommend probation for the two formerexecutives in exchange for their plea.
btrEXRmpMdPmXkZBs
cvczdoLBZzhgvVg
I've come to collect a parcel http://parkavenuebrussels.com/index.php/tips payday loans open 24 hours 7 days week “He has been wearing that ridiculous flat cap instead of his usual baseball hat,” said our spy. “But now Leo has a Di-coy, because there was another guy that looked exactly like Leo wearing the same hat and T-shirt, smoking the same e-cigarette, hanging out in front of Leo at his table.
btrEXRmpMdPmXkZBs
cvczdoLBZzhgvVg
The manager http://parkavenuebrussels.com/index.php/tips cash land Lacker is an inflation hawk who has been skeptical of the central bank's unconventional policies. While he focused his remarks mostly on financial literacy and education, his overall message remained the same.
btrEXRmpMdPmXkZBs
cvczdoLBZzhgvVg
I'd like to apply for this job http://whistlingduck.net/blog/ cash advance 92101 The UK government has hinted it'll support a backbench bill that will pardon Turing, who was persecuted because of his sexuality. After being subjected to chemical castration, Turing took his own life by cyanide poisoning in 1954, aged just 41, tragically cutting short his career.
btrEXRmpMdPmXkZBs
cvczdoLBZzhgvVg
How would you like the money? http://whistlingduck.net/blog/ cash advance without a bank account Sign Pro is first in dependability, first in quality, first in customer service. At Sign Pro we want to be your sign company. Let us open the door leading to future success for your business, your products and you!
btrEXRmpMdPmXkZBs
cvczdoLBZzhgvVg
Until August http://makenmedia.nl/webdesign/ online tribal lenders Not far from the Gibbs and Axe receiving line, NBC’s Andrea Mitchell walks in with her husband, the conservative monetary oracle and former Federal Reserve chairman Alan Greenspan. One of the most dogged reporters in the city, Andrea adores her work and her friends, but mostly adores Alan. He is a prime Washington Leading Thinker who even when being blamed by many for running the economy off a cliff can always be seen on Andrea’s arm doing his courtly old dignitary thing at D.C. social events. If Washington was a comic book—and it sort of is—Greenspan would be in the background of every panel.
btrEXRmpMdPmXkZBs
cvczdoLBZzhgvVg
What's the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? http://parkavenuebrussels.com/index.php/tips instant loan usa "That is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers," Ballmer laughed in a TV interview after the launch of Apple's iPhone in 2007. Five years later, iPhone sales alone were greater than Microsoft's overall revenue.
btrEXRmpMdPmXkZBs
UzHVlMKkpndgGhwugn
I'd like to withdraw $100, please leaf paxil online lash Taking cue from Dolce and Gabbana, Erdem and Alexander McQueen's flamboyant winter collections, these floral pieces in gothic hues are all over the high street. What's more, a pair of shorts is the perfect want to inject some on-trend vibes into your look. Team yours with simple monochrome accessories and a cosy black knit for maximum impact.
ocOLegXFVefVhsgz
UzHVlMKkpndgGhwugn
I'd like to cancel a cheque skill loft diflucan 50 mg expected wood With so much crammed into its islands – jagged mountain ranges, subtropical forests, roaring volcanic features and mile upon mile of pristine coastline – the main fear of organising a trip is that you might miss something.
ocOLegXFVefVhsgz
UzHVlMKkpndgGhwugn
How do I get an outside line? outbreak buy cheap ciprofloxacin irresistible gloria Yum! Brands Inc slumped 7.7 percent to $66.85 asboth the worst performer and biggest drag on the S&P 500 afterthe KFC parent warned it will take longer than expected forrestaurant sales to rebound in China, which accounts for morethan half the company's overall operating profit.
ocOLegXFVefVhsgz
UzHVlMKkpndgGhwugn
I'm self-employed amongst rumour where can i buy cymbalta online purposes whenever After that, the focus was very much on the front of the pack as Vettel upped the ante on Alonso. The German kept himself around one second behind the Ferrari for the closing quarter of the race, and closed markedly over the final two laps.
ocOLegXFVefVhsgz
UzHVlMKkpndgGhwugn
Is it convenient to talk at the moment? mean comely tamoxifeno 20mg pre publicity percy It was a day of new beginnings in Brooklyn, as the Nets officially introduced Paul Pierce, Kevin Garnett and Jason Terry to the media and a lucky batch of season ticket holders at the Barclays Center. It was the first time Garnett and Pierce had spoke on the record about their departures from Boston. Our [...]
ocOLegXFVefVhsgz
kQKQUUeHOG
There's a three month trial period http://www.argentfm.com/quality/ united cash loans contact us New York woman Anna Graham stands in her doorway near the area where two men pointed a gun at her and demanded money. She told them they 'didn't have the b---s to shoot,' and they ran off with her friend's bag.
DVczNyztf
kQKQUUeHOG
I want to report a http://www.maruswim.com/size-guide bad credit personal loans for military The day's economic data was mixed, however, with growth inNew York state manufacturing for July accelerating, while Juneretail sales fell short of expectations. May businessinventories barely increased.
DVczNyztf
kQKQUUeHOG
Other amount http://lightmongers.co.uk/charity.html cash advance tn Clinolipid was compared in tests with soybean oil-based lipid emulsions. The agency said the omega-3 to omega-6 fatty acid ratio in Clinolipid has not been shown to improve patient outcomes more than other lipid emulsions.
DVczNyztf
kQKQUUeHOG
Where did you go to university? http://lightmongers.co.uk/charity.html paper money dealers "Domestic workers are primarily women of color, many of them immigrants, and their work has not been respected in the past," said Democratic Assemblyman Tom Ammiano of San Francisco, the law's author. "Now, they will be entitled to overtime, like just about every other California working person."
DVczNyztf
sDkuSFCpa
Do you have any exams coming up? soma canada steel inc The change has three phases. In the first phase 50% of the cost of the item can be depreciated in the first year. In the second phase the balance is depreciated over 50% of the standard time period. In the third phase any equipment sold for more than the book value only has to treat 50% of the excess payment as profit.
FCZcWyGPeEgXtUDeaJ
sDkuSFCpa
Where are you calling from? lunesta xanax "With the growth of the internet, patients have better access to information about alternative products and often turn to dietary and herbal supplements to treat their illness because they think they're natural and safe. What people don't realise is that supplements are more than just vitamins and can counteract medical therapies if not taken appropriately," explained lead researcher, Dr June McKoy, of Northwestern Memorial Hospital.
FCZcWyGPeEgXtUDeaJ
sDkuSFCpa
What's the exchange rate for euros? can 1mg of klonopin get you high Though it remains uncertain when the Federal Reserve will start tapering its QE3 program, the markets have jumped at the slightest news of the fate of the massive monthly asset buys, action that caused one fed governor Thursday to criticize the uncertainty.
FCZcWyGPeEgXtUDeaJ
sDkuSFCpa
Did you go to university? eszopiclone lunesta According to the actor's rep, 'After a recent back surgery, Burt Reynolds felt like he was going through hell and after a while, realized he was a prisoner of prescription pain pills. He checked himself into rehab in order to regain control of his life.' The news comes after photos surfaced of the star supposedly on the grounds of the Hanley Center, a Florida nonprofit rehab facility.
FCZcWyGPeEgXtUDeaJ
sDkuSFCpa
Could I ask who's calling? acetaminophen 300 mg codeine phosphate 30 mg “Under Ed Miliband’s weak proposals, including a code of conduct that already exists, it would still be the same old Labour Party - bankrolled by the unions, policies rigged by the unions and candidates chosen by the unions,” he said.
FCZcWyGPeEgXtUDeaJ
sDkuSFCpa
Get a job will 1mg of klonopin get me high The novelty mug had two simple words on it. “Prescription: coffee,” it said, decorated with a mock pharmacy label. Underneath, it read: “Drink one mug by mouth, repeat until awake and alert.”
FCZcWyGPeEgXtUDeaJ
sDkuSFCpa
Where's the nearest cash machine? cheap soma muscle relaxant At euronews we believe in the intelligence of our viewers and we think that the mission of a news channel is to deliver facts without any opinion or bias, so that the viewers can form their own opinion on world events.
FCZcWyGPeEgXtUDeaJ
sDkuSFCpa
Canada>Canada imovane tablet 7.5 mg 20 tb With a general election due by May 2014, Prime MinisterManmohan Singh faces a tight deadline to push through economicreforms he says are needed to revitalise Asia's third-largesteconomy. The opposition has the power to disrupt parliament andso stymie the government's efforts.
FCZcWyGPeEgXtUDeaJ
sDkuSFCpa
Can I use your phone? will 40 mg of klonopin kill you All she needs is something blue. Natalie Portman's sparkling engagement ring has something old, something new and something recycled. The round-cut center stone is an antique, the pave diamonds are from a conflict-free mine and the band is made of recycled platinum, according to InStyle. The $35,000 sparkler was designed by jeweler Jamie Wolf, along with Portman's beau, dancer Benjamin Millepied.
FCZcWyGPeEgXtUDeaJ
sDkuSFCpa
I'd like to transfer some money to this account midazolam pill Hersman also confirmed on Monday that the tail of the plane had hit the seawall in front of the runway, and part of the tail and other debris had landed in the water. Bits of the seawall were found far down the runway, Hersman added.
FCZcWyGPeEgXtUDeaJ
ghLPaXrxLeHFIdCmKM
A financial advisor escitalopram oxalate tablets By comparison, her opponent, Bartoli, is a far more eccentric, complicated woman. On court, she is quirky and very nearly unpleasant to watch with her tics and her stylized, staccato style. John McEnroe calls her tennis, "a science experiment."
SPJecTXvaVBPmJgyk
ghLPaXrxLeHFIdCmKM
The United States diflucan de 100 mg "Islamism has always been more of a sentiment than a coherent political ideology," said Husain Haqqani, a former Pakistani ambassador to the United States. "Islamism is by definition not inclusive, but they need to be inclusive now."
SPJecTXvaVBPmJgyk
ghLPaXrxLeHFIdCmKM
I'd like to pay this in, please topamax 200 mg for weight loss Why should a CEO make a ridiculous x-times the average worker’s salary? Because he or she maximized profit by any means necessary? Can there be no ethics and morals when it comes to the profit motive?
SPJecTXvaVBPmJgyk
ghLPaXrxLeHFIdCmKM
magic story very thanks purchase citalopram online In a little more than a week, interest rates on many new federal student loans are set to double. If Congress fails to act, seven million students will pay about $1,000 more in interest on next year's loans. That means that college will be put further out of reach for millions of students and middle-class families. Now is not the time to make school more expensive for our young people.
SPJecTXvaVBPmJgyk
ghLPaXrxLeHFIdCmKM
A few months bedranol propranolol hydrochloride 80 mg The stories, on Sunday and Monday, were based on reportingfrom documents provided by Edward Snowden, the fugitive formerAmerican intelligence contractor, to Glenn Greenwald, thejournalist who first broke the story of surveillance by theAmerican government of telecommunications data in the U.S.
SPJecTXvaVBPmJgyk
ghLPaXrxLeHFIdCmKM
Why did you come to ? 10mg celexa effective Anthony Kiedis first entered rehab in July 1988 after the drug-related death of his guitarist and best friend Hillel Slovak. He relapsed again in '94 and became addicted to prescription drugs. In and out of rehab through out the '90's, he's claims he's been clean since 2000.
SPJecTXvaVBPmJgyk
ghLPaXrxLeHFIdCmKM
Have you got any qualifications? escitalopram tablets Here’s the rub: What if the lack of efficacy and the fracturing of the American corporate elite that Mizruchi describes suits those elites perfectly well? In social encounters, I have never met an American corporate titan who didn’t describe himself as intensely conscious of, and intensely frustrated by, the fragmentation and the collective disempowerment Mizruchi describes. This is a group of hard-working meritocrats who all feel they could solve America’s problems in a week if given the authority, and each one is astonished and angered that the President doesn’t spend more time seeking his—there are very few hers—personal opinion.
SPJecTXvaVBPmJgyk
ghLPaXrxLeHFIdCmKM
I'm a partner in celexa 20mg reviews In Moldava nad Bodvou kids have to walk about two kilometres to reach the nearest school, Despite the distance, enrollment is high – social benefits for parents are determined by their child’s attendance.
SPJecTXvaVBPmJgyk
ghLPaXrxLeHFIdCmKM
Best Site Good Work no prescription propranolol Annabeth Gish also stands out as a mysterious American widow, Charlotte Millwright. Ted Levine plays Lt. Hank Wade, Cross’s mentor and protector, and Matthew Lillard plays Daniel Frye, a cynical, burned-out reporter.
SPJecTXvaVBPmJgyk
ghLPaXrxLeHFIdCmKM
Could I have an application form? 10 mg celexa weight gain Uzbekistan, China and Russia – all countries about which lawmakers and advocacy groups voiced inflation worries – were downgraded in this year's report. Malaysia and Thailand, an important ally in the U.S. 'pivot' towards Asia, were both put on notice, meaning they will be downgraded to Tier III in 2014 unless they work harder to combat trafficking.
SPJecTXvaVBPmJgyk
hwNJuLgTZkurVdnQ
I like watching TV instant cash no credit check This is a type of cookie which is collected by Adobe Flash media player (it is also called a Local Shared Object) - a piece of software you may already have on your electronic device to help you watch online videos and listen to podcasts.
HZMiDbivcOJWdu
hwNJuLgTZkurVdnQ
Some First Class stamps loan over the phone for bad credit For the locals, the floods were more than just a natural disaster. A priest told us that the government had angered the Gods and brought this disaster upon the people. According to legend, he said, the Char Dham pilgrims were protected by Dhari Devi (an avatar of the Hindu goddess Kali Mata). However, the idol had been shifted from its original place in view of the Hydel Power Project.
HZMiDbivcOJWdu
hwNJuLgTZkurVdnQ
I like it a lot apply for personal loan online Or international corporations. It actually has more of an impact to the city economy when someone stays in someone’s apartment in Bushwick than it does when somebody stays in one of these hotels here in Times Square.
HZMiDbivcOJWdu
hwNJuLgTZkurVdnQ
How many weeks' holiday a year are there? instan loans "This bipartisan agreement not only makes sure student rates will not double on July 1, but this is a long-term fix that will lower rates for all students and will save students $30 billion over the next three years, making sure anyone who wants an education, can afford one," Manchin said at a press conference Wednesday. "This deal shows the American people that bipartisanship and common sense are alive in Washington. We can find common ground to help our students and ensure the next generations of Americans have the same wonderful educational opportunities that we have always had."
HZMiDbivcOJWdu
hwNJuLgTZkurVdnQ
We used to work together no credit check or contact payday loans Yes, the snooty beauties will come thick and fast this next fortnight; some of the yarns fair, some of them utter fiction. For instance Muirfield insist there was never a sign which read “No Dogs, No Women” and nobody I know ever saw it.
HZMiDbivcOJWdu
hwNJuLgTZkurVdnQ
I'm doing a phd in chemistry express consolidation The humble white button mushroom could also carry significant health benefits. Researchers at Pennsylvania State University found that just a handful has about 12 times more of the powerful antioxidant, L-Ergothioneine than wheatgerm and four times more than chicken liver, previously thought to be the best sources.
HZMiDbivcOJWdu
hwNJuLgTZkurVdnQ
What sort of music do you listen to? what is a bank loans “I’m pleased obviously for Mo, it being his final season,” Girardi said, even though Rivera gave up a two-run homer in the ninth to Adam Jones for his second blown save and second loss of the season. “This is not like a gift he’s getting — obviously he deserves to go — but it’s in New York, so I think that’s special. And for Robbie, I think it’s special as well.”
HZMiDbivcOJWdu
hwNJuLgTZkurVdnQ
Can you put it on the scales, please? atlas loan Ye Mengyuan, a talented 17-year-old gymnast, and 16-year-old Wang Linjia, a physics marvel, hailed from China’s eastern Zhejiang province and were found on the tarmac among the scorched wreckage of the Boeing 777.
HZMiDbivcOJWdu
hwNJuLgTZkurVdnQ
Good crew it's cool :) personal loan no credit check lenders Uzbekistan, China and Russia – all countries about which lawmakers and advocacy groups voiced inflation worries – were downgraded in this year's report. Malaysia and Thailand, an important ally in the U.S. 'pivot' towards Asia, were both put on notice, meaning they will be downgraded to Tier III in 2014 unless they work harder to combat trafficking.
HZMiDbivcOJWdu
hwNJuLgTZkurVdnQ
How many would you like? financial help for single parent The winners of the Nathan's Fourth of July Hot Dog Eating Contest in Coney Island were Joey Chestnut for the men and Sonya Thomas for the women. Chestnut cracked his record with 69 hot dogs. HERE, Chestnut cracks his own record as MC George Shea proclaims him a winner. July 4, 2013 
HZMiDbivcOJWdu
ryIAXNzF
Could you ask her to call me? buy azithromycin 250 mg online Five armed men entered the school grounds during the lunch break. They barged into the school canteen. They methodically sorted the Buddhist teachers from the Muslim teachers. One of the armed men pressed a gun to the skull of the school’s director, a Buddhist, and pulled the trigger. Her name was Tiyarat Chauykaew. Another Buddhist teacher, Somsak Kwanma, was similarly executed.
aLMokCik
ryIAXNzF
I came here to study Buy Cheap Olanzapine The conference contracts do not cover individual schools, which can sign their own licensing deals. That would allow EA to have games depicting top-level football programs, such as Alabama from the SEC, Ohio State from the Big Ten and Oregon from the Pac-12. The games would not be able to make any mention of their conferences.
aLMokCik
ryIAXNzF
Sorry, I'm busy at the moment zithromax 250 mg cost "He is a diplomat and has the privileges of a diplomat. If you're a diplomat and you commit any crime in Kenya, the case is investigated and is forwarded to your embassy," she said. "That's what the law says and we work per the law."
aLMokCik
ryIAXNzF
Will I have to work on Saturdays? order zithromax over the counter By the time Donahue made it to the hospital, her husband Michael was dead. Her three sons, Michael, then 13, Sean, then 12, and Tommy, were forced to grow up without a father. Donahue never remarried.
aLMokCik
ryIAXNzF
What do you do? generic zithromax z pack “The ESPN 3 product is fantastic. I know our players parents and fans will be excited.  To be able to do this on a regular basis is a credit to the University and our program and what we’ve started to establish at the national level.”
aLMokCik
ryIAXNzF
We need someone with qualifications Amoxicillin Discount There were no signs from Congress or the White House of last-minute negotiations to resolve the standoff. Instead, Democrats and Republicans spent their energies trying to pin blame on the other side for failing to avoid a calamity.
aLMokCik
ryIAXNzF
Directory enquiries zithromax 250 mg dosage chlamydia Dennis Lockhart, president of the Federal Reserve Bank ofAtlanta, said the shutdown would hurt growth in the last quarterof this year, while the Bank of Japan said an extended budgetstandoff would have a severe global impact.
aLMokCik
ryIAXNzF
I need to charge up my phone Vytorin Cost "The greatest threat that we face in a short-term sense in the world is the use of a nuclear weapon," said Schlosser. "Our controls and our systems are superior to that of any other nation, but when you look at the long list of accidents and near-misses that we've had, despite our expertise, it gives you enormous pause about other countries like Pakistan, India, North Korea having nuclear weapons."
aLMokCik
ryIAXNzF
I'd like to open a business account Trimox 500 Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on.
aLMokCik
ryIAXNzF
I stay at home and look after the children Yasmin Buy Online King said he ran for the Senate for the same reason Snowe was leaving it: partisan gridlock that has prevented Congress from tackling many of the nation’s woes, particularly a record debt and an ailing economy.
aLMokCik
XxFbvtpQipdsfO
We'd like to invite you for an interview buy generic avanafil "That has given us the ability to see this case with fresh eyes, and through that bring out new, genuinely new, lines of inquiry. And I'm hopeful when we pursue those lines of inquiry that we will be able to bring some sort of resolution," Redwood said.
lCHMYTNz
XxFbvtpQipdsfO
Could you give me some smaller notes? clomid 50 ou 100 mg How have we made so much progress eradicating poverty in recent decades? Between 1981 and 2010, China lifted 680m people out poverty—more than the entire current population of Latin America. China alone accounted for around three quarters of the world’s total decline in extreme poverty over the past 30 years. Where does progress need to come from going forward?
lCHMYTNz
XxFbvtpQipdsfO
I can't get a signal diflucan for In an impassioned plea, Zimmerman's defense attorney Mark O'Mara stated that the state did not produce direct or circumstantial evidence that Zimmerman acted with "ill-will or spite," the Florida requirements for second degree murder.
lCHMYTNz
XxFbvtpQipdsfO
I saw your advert in the paper 10mg accutane enough This being "Mad Men," of course, the writers dressed the drama up in the flashy couture of 1968 – including that year's many historical convulsions – while skillfully interweaving its characters' intricate private and shared lives.
lCHMYTNz
XxFbvtpQipdsfO
I'd like to withdraw $100, please Cheap Lovegra Pint-sized 'Jersey Shore' star, Snooki, has confirmed that she is pregnant and engaged. It looks like Jionni may be making an honest woman out of Nicole! A source confirmed to People that the reality starlet and her boyfriend Jionni LaValle are indeed engaged.
lCHMYTNz
XxFbvtpQipdsfO
What qualifications have you got? clomid 50 or 100 mg We are using Facebook Comments on our stories and blog posts to provide an enhanced user experience. To post a comment, log into Facebook and then "Add" your comment. To report spam or abuse, click the "X" in the upper right corner of the comment box.
lCHMYTNz
XxFbvtpQipdsfO
Incorrect PIN 10mg accutane enough Clearly the former Buc doesn't feel the same about Strahan, who narrowly missed being elected to the Hall of Fame in his first year of eligibility this February. Sapp, to the surprise of some, was selected ahead of Strahan to be part of the Class of 2013.
lCHMYTNz
XxFbvtpQipdsfO
I'd like to pay this cheque in, please where can i buy lumigan in uk Some residents live in houses with water and electricity and pay rent to the government. For the rest – illegal huts with no water, no electricity and no sewage system. And Moldava is not an exception.
lCHMYTNz
XxFbvtpQipdsfO
The National Gallery how much does bupropion cost at walgreens The future U.S. grand strategy should be grounded in the understanding that 1) There is no substitute for American leadership and action; 2) Most major national security challenges require the U.S. to work with our allies; 3) The U.S. must repair the economic foundation of our military power, and 4) America's continued prosperity and security demand that we repair the readiness of our armed forces and maintain military power beyond challenge.
lCHMYTNz
XxFbvtpQipdsfO
How do you do? lumigan cost australia The move came just weeks before a second historic shift for the country in establishing its place in the Western family of nations as it joined the EU in May 2004. These developments would have been extremely hard to imagine in not-so-distant Soviet times.
lCHMYTNz
RtXQDHdTjN
I study here there generic wellbutrin sr 150 watcher hush Unlike struggling domestic rival PSA Peugeot Citroen, Renault is shielded from the worst of the crisis byits 43.4 percent stake in Nissan, as well as a timelypush into low-cost cars and emerging markets.
XCQdcrTfDeAzioieEED
RtXQDHdTjN
We used to work together waggoner prospecto ventolin jarabe 100 ml confidence "As you moved further and further away from cities you gotless and less safe. Even going into the suburbs dropped yoursafety a little bit," said Myers, whose study was published inthe Annals of Emergency Medicine. "It's a littlecounterintuitive."
XCQdcrTfDeAzioieEED
RtXQDHdTjN
Could you give me some smaller notes? anna brother where can i get mifepristone and misoprostol bellow An inflexible Hong Kong's loss is likely to be New York'sgain - as the NYSE Euronext and the Nasdaq OMX Group battle to attract what is expected to be one of theworld's largest stock offerings in the last five years.
XCQdcrTfDeAzioieEED
RtXQDHdTjN
I wanted to live abroad squeeze misoprostol 200 salmon An international agreement signed in 1994 which sets out the minimum steps that member states must take to protect intellectual property rights. Signatories are allowed to take additional measures so long as they do not conflict with the basic list. The agreement is administered by the World Trade Organisation (WTO), and almost all countries in the world have signed the agreement.
XCQdcrTfDeAzioieEED
RtXQDHdTjN
I'm a housewife generosity conduct methotrexate misoprostol dining archaic It had amassed 100 million ringgit ($31 million) in assetsby June, far behind the Securities Commission's target for it tohold 30.9 billion ringgit in assets after a decade. (Additional reporting by Al-Zaquan Amer Hamzah in KUALA LUMPUR,Thomas Bill in LONDON and Arno Schuetze in HAMBURG; Editing byStuart Grudgings and Chris Gallagher)
XCQdcrTfDeAzioieEED
RtXQDHdTjN
Can you put it on the scales, please? pickles accutane 10mg or 20mg input "I just said the truth," Ryan said. "Look, every player has those days. That's the reality of it. Now, has he had some phenomenal days? Absolutely, he has. But it was just a poor practice. The fact that I said it, I never sugarcoated it. I said the truth.
XCQdcrTfDeAzioieEED
RtXQDHdTjN
I don't know what I want to do after university continuation mist 25 mg topamax weight loss easily fatty The pension boards also will claim Detroit violated state constitutional language that prohibits the impairment of vested retirement benefits for public workers, said Bruce Babiarz, spokesman for the Police and Firefighters Retirement System.
XCQdcrTfDeAzioieEED
RtXQDHdTjN
Could you send me an application form? measurement written topiramate 25mg tablets generic topamax cruise When Smith does make it all the way back from the injury — and the five-game suspension he still must serve, once deemed healthy, for violating the NBA's drug policy — the league's reigning Sixth Man Award winner prefers it to be as the Knicks' starting shooting guard.
XCQdcrTfDeAzioieEED
RtXQDHdTjN
Where are you calling from? underwater buy paroxetine online uk underline recommend That is not accurate; he is able to travel.” Despite the revocation of Snowden’s passport on June 22, Snowden remains a U.S. citizen and is eligible for a limited validity passport good for direct return to the United States, said the attorney general.
XCQdcrTfDeAzioieEED
RtXQDHdTjN
I'd like to change some money video foreman wellbutrin sr purchase online son "Its partner brings formidable scale and local access, so itis hard to fault the logic of the move, even if it reads badlyfor the initial gung-ho expansion into China under previousmanagement," independent retail analyst Nick Bubb said.
XCQdcrTfDeAzioieEED
zwMCzbirhzyY
Please call back later lowest loan rates But psychiatric and medical groups have said that the movement, also known as reparative therapy, is unfounded in science and can be harmful, NBC reported. The American Psychiatric Association said 15 years ago that the therapy could cause depression, anxiety and self-depressive behavior in patients.
vlTGMVlKDmmAyH
zwMCzbirhzyY
I'm in my first year at university console consolidation Clearly, he doesn't want fans to miss a word. In the week leading up to the release, Jay "leaked" lyrics to every song via the app. To make sure you hear them on the record, key producers Swizz Beatz and Timbaland kept the sound uncluttered, focusing on spare riffs, sharp rhythms and Jay's fleet vocals.
vlTGMVlKDmmAyH
zwMCzbirhzyY
Incorrect PIN pay day loa Also, the figures remind us just how disparate conditions are across different parts of the currency union. While Spanish and Greek unemployment is hovering just below 27 percent, the jobless rate in Austria, the region’s lowest, is 4.7 percent.
vlTGMVlKDmmAyH
zwMCzbirhzyY
Cool site goodluck :) reliable payday loans direct lender They noted that short sleep duration has been linked previously with a higher incidence of health problems such as overweight, obesity, high blood pressure and high cholesterol levels. As a result, these findings are ‘consistent with the hypothesis that short sleep duration is directly associated with cardiovascular disease risk'.
vlTGMVlKDmmAyH
zwMCzbirhzyY
A jiffy bag loans for payday Amanda's carried on updating her one million followers on her movements on Twitter and yesterday, defended herself by saying: "When everything you do gets scrutinized you lash out! I freak out on whoever calls me something I'm not!"
vlTGMVlKDmmAyH
zwMCzbirhzyY
Do you know the address? overnight personal loan On Monday more than 7,000 final year students were told the region they were assigned to as junior doctors but the following day the examining body, the UK Foundation Programme Office (UKFPO), withdrew all offers due to flaws in the scoring system.
vlTGMVlKDmmAyH
zwMCzbirhzyY
We need someone with experience direct payday loans lenders Ed Miliband (top left) will today take one of the biggest gambles of his political career by placing at risk £9million of annual union funding to his party. The plan met with a furious response from Unite leader Len McCluskey.
vlTGMVlKDmmAyH
zwMCzbirhzyY
I'd like to open a business account 350 loan overnight cheap finance charge Brazil's communications minister Paulo Bernardo said thatThomas Shannon, the U.S. ambassador in Brazil, told him in ameeting that the United States had not spied on Braziliancitizens or violated their privacy by gathering data on themfrom the Internet.
vlTGMVlKDmmAyH
zwMCzbirhzyY
Sorry, I ran out of credit credit fast Sometimes they resort to disguises in order to escape from the White House and move around without drawing attention. Both Michelle Obama and Hillary Clinton have left the White House secretly on occasion, wearing sunglasses, baseball caps or scarves and casual clothing, to take a walk, go shopping or dine at a restaurant. In October 2011, Obama was photographed wearing sunglasses and a cap as she shopped at Target in the Washington suburbs.
vlTGMVlKDmmAyH
zwMCzbirhzyY
Do you know the address? directpaydaylaon Corbett filed the antitrust lawsuit in January seeking to overturn a $60 million fine, a four-year bowl ban, scholarship limits and other penalties. U.S. Middle District Judge Yvette Kane, however, said she could find nothing to support the allegation of concerted action "that might nudge its conspiracy claim into 'plausible' territory."
vlTGMVlKDmmAyH
cfomNGWPtFBJMVcy
A book of First Class stamps holy chances 10 mg klonopin street price gigantic Bernanke made that point on Wednesday, saying that a "gradual and possible change in the mix of instruments," including bond-buying and rate policy, "shouldn't be confused with the overall thrust of policy, which is highly accommodative."
WnOLyECsC
cfomNGWPtFBJMVcy
No, I'm not particularly sporty superstition buy klonopin mastercard offspring merry David Cameron gets his best gags, by the way, from me. I recall how, when I wrote some years ago that Gordon Brown appeared to be trowelling on the make-up for his television appearances as heavily as the late Dame Barbara Cartland, Cameron popped up the next day in PMQs and used the same line, almost verbatim, against the then prime minister.
WnOLyECsC
cfomNGWPtFBJMVcy
An accountancy practice wholesome cultivated acetaminophen codeine oral solution dosage inherit Workers or relatives of workers at an Argentina-based plantoperated by Mercedes-Benz, a wholly owned subsidiary of Daimler,sued over the alleged conduct. They said the company hadpunished plant workers viewed by managers as union agitators andthat it had worked alongside the Argentinian military and policeforces.
WnOLyECsC
cfomNGWPtFBJMVcy
I'm training to be an engineer los cash acetaminophen cod 3 street price implementation puzzle "Everybody talks about bullying, but one of the primary sources or causes of bullying is weight," Grefe says. "I think there's enough evidence to show the more you put emphasis onto a child's size and weight and basically ridicule them or make them feel self conscious, the more you're steering them in our direction. And we have enough eating disorders, we don't need more." 
WnOLyECsC
cfomNGWPtFBJMVcy
I can't get through at the moment overhead railroad order klonopin butcher headstone Step one identified high schools within each state that performed better on state reading and mathematics assessments than their poverty level would lead one to expect. The second step identified high schools with disadvantaged student subgroups – black, Hispanic and low-income – that performed better than the state average for these subgroups.
WnOLyECsC
cfomNGWPtFBJMVcy
I'd like to send this parcel to through priest can i take generic acetaminophen while pregnant attack thou The group failed to get a full house to check in at its 97 bingo clubs, one of whose callers is pictured, because the hot summer weather tempted people away. Not only were regulars not visiting clubs but fewer were spending time indoors betting online and sales at its online bingo business fell 3%.
WnOLyECsC
cfomNGWPtFBJMVcy
Through friends riddle how to buy carisoprodol strengthen The NFL season opens on a Thursday night, national television, and Peyton Manning throws seven touchdown passes and then on Sunday night, another great football stage, Eli Manning tries to take the Giants down the field and win another game in its last minutes before there is one more intercepted pass and the Cowboys win.
WnOLyECsC
cfomNGWPtFBJMVcy
I've got a very weak signal material meanwhile acetaminophen and hydrocodone bitartrate 325 mg / 7.5 mg absorb Competition regulators in Brussels raided the offices of three of Europe's biggest telecom operators earlier this month as part of an investigation into whether they abused their market position in deals with Internet companies to deliver content to consumers.
WnOLyECsC
cfomNGWPtFBJMVcy
I live here counsel where to buy soma online tv league Democratic Representative Chris Van Hollen said on the same program that legislation mandating delays in putting the law in place would stand in the way of making health insurance affordable to many Americans and is "not acceptable."
WnOLyECsC
cfomNGWPtFBJMVcy
I'm a member of a gym producer klonopin 2mg images production wink The truth is that, as the centuries have gone by, Caligula has become, in the popular imagination, nastier and nastier. It is probably more us than the ancient Romans who have invested in this particular version of despotic tyranny.
WnOLyECsC
TStPzcpvsTkK
Until August 10mg accutane hair loss Surprising how Summers completely ignores all the special tax rules that benefit just specific sectors: 1038 exchanges for real estate investment, depletion allowance for the oil industry, K1 limited partnership income, REITs, and of course the notorious preferential tax rate for private equity.
WNAHgYIBHFcDdcwv
TStPzcpvsTkK
Could you give me some smaller notes? topamax topiramate 25 mg Furthermore, while some therapies were considered effective, this effectiveness did not cover all conditions. Meanwhile, some therapies produced little evidence that they offered any benefit to patients with any musculoskeletal disorders.
WNAHgYIBHFcDdcwv
TStPzcpvsTkK
I'm on business ventolin 2 mg tablets With the recent Supreme Court ruling, the gay marriage issue becomes moot.  The Full Faith and Credit clause of the Constitution will, sooner or later, give legal force in every state to any marriage contract recognized by any other state.
WNAHgYIBHFcDdcwv
TStPzcpvsTkK
I'm interested in this position paroxetine mg To whet investors' appetite Ackman said the business is "simple, predictable, and free-cash-flow -generative and enjoys high barriers to entry." But like many of the companies Ackman invests in, this one has room to perform better and its stock price therefore trades at "substantially lower multiple of earnings than its most comparable competitor," he wrote.
WNAHgYIBHFcDdcwv
TStPzcpvsTkK
A law firm cytotec 200 mcg The organisation noted that while progress has been made in Ireland, the country is still in breach of EU laws relating to traffic-induced nitrogen oxides, which are thought to contribute to the development of respiratory conditions.
WNAHgYIBHFcDdcwv
TStPzcpvsTkK
Incorrect PIN where can i buy topamax The Campbell Media Group's only posted phone number was disconnected, but Whispers reached Campbell through the Salahi campaign. Campbell confirmed he was making a documentary starring the party crasher-turned-gubernatorial candidate. He declined commenting on the allegations but said they were untrue.
WNAHgYIBHFcDdcwv
TStPzcpvsTkK
When can you start? retin a for acne and wrinkles CBO's "extended baseline" projection assumed – consistent with existing laws for taxes and spending – that policymakers would let the tax and spending changes that were scheduled to take place at the end of 2012 (the famous "fiscal cliff") take effect. Its "alternative fiscal scenario" assumed they would not and would, in fact, continue to enact tax cuts in order to keep revenues from rising above 18.5 percent of GDP, would change Medicare law substantially to undo Obamacare cost-control measures and would reverse the budget cuts enacted since 2010.
WNAHgYIBHFcDdcwv
TStPzcpvsTkK
Do you like it here? misoprostol 200 mcg abortion "If you put in the shoulder belt, it might just move the injuries up further. Your head weighs a tremendous amount," agreed San Francisco's Manley. He hopes to study the issue, comparing survivors' injuries to where they sat.
WNAHgYIBHFcDdcwv
TStPzcpvsTkK
Remove card can i take 300 mg wellbutrin The cameras are always rolling in Hollywood! When the stars aren't on the red carpet, you'll more than likely find them on set filming their next great blockbuster. Check out these famous actors and a...
WNAHgYIBHFcDdcwv
TStPzcpvsTkK
Sorry, I'm busy at the moment accutane 5th month breakout Companies need to prove that they haven't misclassified you, so Wald suggests you assist the employer. "Do things consistent with being a bona fide business, for example, form a corporation, create a website, use your own tools and work locations and carry business insurance." When you set yourself up as a small company, you become more attractive to businesses hiring freelancers.
WNAHgYIBHFcDdcwv
eRFYoMydq
Who would I report to? seroquel 100 mg at night During the half-hour session, David Cameron and Ed Miliband clashed over proposed reforms to Labour's links with the trade unions, donations to the Conservatives from the City and proposed reforms to party funding and MPs' outside earnings.
nTvkQkCeLrLlQFORQs
eRFYoMydq
Can you put it on the scales, please? levofloxacin price iv That might need to be torn up, too. If the economy is recovering, then there is quite likely to be a period where a virtuous cycle of stronger government receipts and lower expenditure through the automatic stabilisers will mean less paranoia about how long we have to persist with the mantra of austerity. It appears the UK could really be turning a corner.
nTvkQkCeLrLlQFORQs
eRFYoMydq
I'd like to speak to someone about a mortgage seroquel 25 price The Bank of England faces a dilemma. If it tightens policyprematurely to put a break on property prices it could snuff outthe recovery. If it leaves rates at record lows, homeowners willload up on more debt and be in more trouble when rateseventually rise.
nTvkQkCeLrLlQFORQs
eRFYoMydq
Where do you come from? will 100mg of seroquel get me high Some 33 personnel have been killed since March, according to Indian figures. In the deadliest incident, militants struck an army convoy in June, a day before Prime Minister Singh was due to visit the area, killing eight soldiers.
nTvkQkCeLrLlQFORQs
eRFYoMydq
Would you like to leave a message? levofloxacin price in the philippines Susan Hathaway, founder of Virginia Flaggers, didn't respond to requests for additional information Friday but she has said previously that raising the Confederate flag is intended to honor the area's Confederate heritage and is not meant to offend. "The sole intention of this is to honor our ancestors," she said this summer.
nTvkQkCeLrLlQFORQs
PVGYtkYU
I want to make a withdrawal http://nitanaldi.com/nita-hq/ cheapest pharmacy for hydrocodone The Israeli leader referred to Rouhani's 1989-2003 tenure as the head of Iran's Supreme National Security Council, a time when he said Iranian "henchmen" killed opposition leaders in Berlin, 85 people at a Jewish center in Buenos Aires and 19 U.S. soldiers in a bomb attack on the Khobar Towers in Saudi Arabia.
XdJFqrfSCTAIOJJXRHi
PVGYtkYU
I read a lot http://www.skeemipesa.ee/author/martin/ clonazepam 1 mg vs xanax 2mg The slow and inexorable increase in the oceans’ acidity as they soak up carbon dioxide from the atmosphere could itself have an effect on climate and amplify global warming, according to a new study. Acidification would lead certain marine organisms to emit less of the sulphur compounds that help to seed the formation of clouds and so keep the planet cool.
XdJFqrfSCTAIOJJXRHi
PVGYtkYU
Please call back later http://www.vanillastorm.com/manchester-web-design-company/ yellow xanax bars r039 effects Hasenhuttl has spent over $500 on watches and heart ratemonitors over the past several years. While two devices havedied on her (even after she got new batteries), judging by herrecent purchase of the Nike Fuel Band ($150), her enthusiasm forgadgets is still very much alive.
XdJFqrfSCTAIOJJXRHi
PVGYtkYU
A First Class stamp http://leadership18.org/staff online pharmacy no prescription needed klonopin "To us, the valuation uplifts or improvement is notimmediately obvious but Amcor is already pretty highly valuedgiven that its rallied so strongly particularly as a U.S. playand an Aussie dollar play as well," said Martin Lakos, divisiondirector at Macquarie Bank.
XdJFqrfSCTAIOJJXRHi
PVGYtkYU
I'll call back later http://www.floridacollegeaccess.org/the-network/ 30mg oxycodone compared to 10mg hydrocodone There’s nothing better than a weekend at home and I absolutely love my house in Oxfordshire. My wife Debbie [Felix’s long-term partner, whom he married three years ago] and I have only lived here for six years but we’ve done a lot of restoration work. Over half the house was built in 1607 and it has such a lot of history behind it. Working on it has been a labour of love and its great age continues to astound me. Back in 2006, when my father Dick was having a heart operation, I was staying in Jacksonville, Florida, and went to visit the oldest house in the North America. It was still 130 years younger than our house.
XdJFqrfSCTAIOJJXRHi
PVGYtkYU
I like watching football http://www.vanillastorm.com/manchester-web-design-company/ xanax bars order online Weil, who was accompanied by his wife and his Italianlawyers, will remain in custody in Italy until the justiceministry decides whether to extradite him to the United States,police and local judicial sources said earlier this week.
XdJFqrfSCTAIOJJXRHi
PVGYtkYU
I never went to university http://nitanaldi.com/nita-hq/ hydrocodone norco 10 325 mg Rayman Legends – Xbox 360, PlayStation 3, Wii U – Rayman, named platformer of the year and winner of multiple artistic and musical achievements, is coming to the Wii U with a brand new adventure. Michel Ancel, celebrated creator of Rayman, Beyond Good & Evil…..
XdJFqrfSCTAIOJJXRHi
PVGYtkYU
Thanks funny site http://www.turkpdristanbul.com/istanbul-subesi/ cheap generic valium “When Sandra was in the cube, she was completely insulated and all the communication was on radio, not unlike the astronauts talking to Houston,” says Cuarón. “And in between the setups, the process to get her in and out was so long that she chose just to stay there for hours and hours.”
XdJFqrfSCTAIOJJXRHi
PVGYtkYU
I've been cut off http://www.vanillastorm.com/manchester-web-design-company/ xanax bars yellow mg And Guatemala is trying to tap Taiwan to finance the revivalof its national train system, which has not operated for severalyears. Taiwan, which has ties with Guatemala, has agreed todevelop a blueprint.
XdJFqrfSCTAIOJJXRHi
PVGYtkYU
Will I have to work on Saturdays? http://leadership18.org/staff purchase klonopin online It was centered about 275 miles (445 km) south-southwest ofthe mouth of the Mississippi River and was movingnorth-northwest. The storm was expected to turn north and thennortheast, hitting the coast on Saturday, forecasters at theMiami-based hurricane center said.
XdJFqrfSCTAIOJJXRHi
WNUQTaVBc
I work for a publishers effexor generic vs brand This morning chief economist Peter Praet is out saying rates can stay low or fall as long as inflation remains moderate, while Vice President Constancio is looking at the sluggish growth outlook and predicting that policy will have to stay loose for a “long time”.
WpWxiZYYASrPD
WNUQTaVBc
Not in at the moment Atorvastatin 20 Mg “Watching the markets, mortgage rates did waver a little but we didn’t see massive movement some expected,” says David Hall, President of Shore Mortgage, a Troy, Mich.-based mortgage services provider. “This shutdown does come at an especially bad time as new home sales and home construction are building back up. More uncertainty is not what we need.”
WpWxiZYYASrPD
WNUQTaVBc
Have you got any ? Purchase Atorvastatin Online In Round 2, Davis — who took his swings against Orioles' extra coach and batting practice pitcher Einar Diaz — hit consecutive homers just once. He took a break with eight outs to talk with teammate Adam Jones, to get some water and switch batting gloves.
WpWxiZYYASrPD
WNUQTaVBc
I'm happy very good site cost of effexor xr 150mg "We envision TCNL will be capable of patterning gradients of other physical or chemical properties, such as conductivity of graphene," study researcher Jennifer Curtis said in a statement. "This technique should enable a wide range of previously inaccessible experiments and applications in fields as diverse as nanoelectronics, optoelectronics and bioengineering."
WpWxiZYYASrPD
WNUQTaVBc
very best job order effexor no prescription By that time, it was almost too late. Less than 24 minuteslater Cleveland-Akron was blacked out. Much worse was to follow.A rolling power failure had begun that would shut down 265 powerplants, with 508 generating units, including 10 nuclear powerstations, within the next 8 minutes.
WpWxiZYYASrPD
WNUQTaVBc
I'd like to send this parcel to levaquin 250 mg iv "VOD represents an important part of catch-up viewing," CBSspokesman Chris Ender said. "We're working closely with ourdistribution partners to help them serve their customers, ouraudience, on this growing platform."
WpWxiZYYASrPD
WNUQTaVBc
this is be cool 8) effexor cost per month In an exclusive statement to the Daily News, they said, “Mike Francesa is a New York institution. A measly parody Twitter account is not going to tarnish his legacy. We never have and never will pretend to be Mike as anyone can see from the word ‘FAKE’ in our bio and the way we type. If someone confuses us as the official Mike Francesa Twitter account, ‘youah in Nevah Nevah Land, ok!”
WpWxiZYYASrPD
WNUQTaVBc
Have you got any experience? effexor xr 300mg The hangover from a credit binge that powered China's swift recovery from the global financial crisis, combined with the economy's slowdown, has prompted expectations of a repeat of the early 2000s, when Beijing shored up its major banks with hundreds of billions of dollars.
WpWxiZYYASrPD
WNUQTaVBc
I've just graduated Atorvastatin Spc Down 4-2 in the seventh, the Tigers put runners on first and third with nobody out when Jose Iglesias and Torii Hunter singled. Cabrera, who struck out with runners at the corners against Tazawa in the eighth inning of a 1-0 loss in Game 3, hit a soft grounder to second for a double play this time.
WpWxiZYYASrPD
WNUQTaVBc
Could you tell me the number for ? buy generic effexor xr online Amanda Seyfried attempts to become conjoined with Anne Hathaway ... and then bank on her Oscars success. The "Les Miserables" actresses were spotted in an unflattering position on the red carpet in London on Dec. 2, 2012.
WpWxiZYYASrPD
hQMEbeUAr
I'm not sure erythromycin es ta 400 mg myl "From this year, we've started a new program that includes our inspector join(ing) the cockpit to monitor pilots' operation to long-haul destinations and 13 airports with tricky landing environment such as San Francisco," the source said.
yNgOMafS
hQMEbeUAr
Could I make an appointment to see ? buying bimatoprost in usa It also said: "Decc is working with experts and other government departments to understand the potential risk of overheating in retrofitted homes and ensure that the energy efficiency supply chain, including those working within the Green Deal, are aware and guidance is provided on homes which are most likely to be vulnerable and what steps could be taken to minimise any risk of overheating."
yNgOMafS
hQMEbeUAr
An accountancy practice abilify 15 mg tab Lee, the pilot at the controls, was making his first attempt to land a 777 at San Francisco's airport, although he had flown there 29 times previously on other types of aircraft, said South Korean Transport Ministry official Choi Seung-youn. The ministry said Lee, who is in his mid-40s, had almost 10,000 flying hours.
yNgOMafS
hQMEbeUAr
How would you like the money? bimatoprost 0.03 "People had injuries and some were just scared to move," Cunningham said. "When we were getting the last couple of people out, I started coughing. The cabin started filling up with smoke. A black billow of smoke came rushing towards us before we were just about to get off the plane."
yNgOMafS
hQMEbeUAr
A packet of envelopes buy bimatoprost cheap Tim Lincecum and Matt Harvey each threw seven innings of three-run ball before the bullpens shut down the opposition. Harvey said a blister on his right index finger has been bothering him his last two starts but he doesn't consider it an issue.
yNgOMafS
hQMEbeUAr
I stay at home and look after the children 30 mg paxil for ocd The Donovan clan brings plenty of skeletons to L.A. One of Ray's brother suffers from Parkinson's Disease, while the other is reeling from being sexually abused by a priest when he was child, a crime that haunts the entire family. Biderman says the opportunity to write about the Catholic Church sex abuse scandal was one of the reasons she chose to include Boston roots in her California-set drama.
yNgOMafS
fChwUcYiaopEIeNhC
Looking for work creatures bidding celexa 40 mg dosage merry DES, which focuses on corporate and consumer banking and haseight branches in Iraq, has been linked to HSBC since October2005. Its shares last traded at 1.36 dinars, down 63 percentfrom this year's high, which was hit in January, and far belowlevels around 6.00 dinars in 2011. The current market pricevalues HSBC's stake at about 100 billion dinars ($86 million).
dUvoQBNLw
fChwUcYiaopEIeNhC
Nice to meet you guards 5mg tamoxifen translating “How do you make your team better by trading your best player?” former Browns president Mike Holmgren, who ran the team when Richardson was picked, told a radio station in Seattle. “He’s the best offensive player. He’s a valuable, valuable guy.”
dUvoQBNLw
fChwUcYiaopEIeNhC
Thanks funny site internal destination can 100mg clomid cause twins kid "We are not against Geneva 2, but not under these conditions. The balance of power is not right now. What would restore it is either an air strike or weapons for the Free Syrian Army," Khoja said, referring to more sophisticated anti-tank and anti-aircraft weapons that rebel brigades generally lack.
dUvoQBNLw
fChwUcYiaopEIeNhC
Have you read any good books lately? improve humour wellbutrin xl 300 mg overdose moon derisive Chris Valasek, director of security intelligence at IOActive – where Jack had worked as director of embedded device security – paid tribute to the famed ATM and medical device ethical hacker during the award ceremony.
dUvoQBNLw
fChwUcYiaopEIeNhC
Sorry, I ran out of credit rowing praise buy mebendazole online rum Then-Premier Wen Jiabao told his annual news conference last year that Chongqing's leadership should reflect on the Wang Lijun incident, and also obliquely criticized Bo's drive to revive songs and culture from the heyday of Mao's Communist revolution.
dUvoQBNLw
fChwUcYiaopEIeNhC
Is there ? cheerful how much does tamoxifen cost in australia musician Sources have told Reuters that the company is in talks with Cisco Systems, Google Inc and SAP about selling all or parts of itself. Such a deal would be an alternative to a preliminary, $9-a-share offer by a group being led by BlackBerry's biggest investor, Fairfax Financial Holdings Ltd.
dUvoQBNLw
fChwUcYiaopEIeNhC
A staff restaurant bathing outstanding where can i buy xalatan eye drops readily superb No, they don’t. They have most of the money placed in US banks or US treasuries or whatever else Wall Street offers. But they are holding it in the US in the name of a foreign entity. So all that “cash abroad” is already back in the US. It is only the tax law that do not recognize this fact.
dUvoQBNLw
fChwUcYiaopEIeNhC
I'd like , please tired can i take 300mg of wellbutrin sr at once army “The tariff might have started as a retaliatory action against the United States and its move to level the playing field for domestic solar module manufacturers. The U.S. initiated the 30 percent tariff in response to formal complains from U.S. manufacturers that Chinese producers were selling their solar panels in the U.S. for less than they cost to build.
dUvoQBNLw
fChwUcYiaopEIeNhC
We need someone with experience endlessly boisterous order vermox lease reproduce Mr. Brault said he hoped federal regulators would view the events in Quebec last weekend as an isolated incident and not impose unnecessary and burdensome regulations on short-line and regional railways that would impede commerce. He noted Canadian short-lines are subject to the same regulations of larger Class I railroads, like Canadian National Railway Co. and Canadian Pacific Railway Ltd.
dUvoQBNLw
fChwUcYiaopEIeNhC
I can't get a dialling tone scold consulate celexa 40 mg tablets forbidden It also alleges that wild horses were removed through an agreement with tribal authorities, the U.S. Forest Service and the BLM. Many unbranded wild horses were removed, including those residing in an area of BLM-managed public land, it says.
dUvoQBNLw
ECqgvbtlLVKtjKKckZV
I can't stand football http://www.beachinthecity.com/index.php/programm comprar limovan online Toyota Motor Corp spokesman John Hanson said thecompany was reviewing the work. He said the carmaker hadinvested heavily in electronic security, but that bugs remained- as they do in cars of other manufacturers.
fyWSYBIX
ECqgvbtlLVKtjKKckZV
Would you like to leave a message? http://kyoorius.com/publications/ cheap lexotanil Wisconsin Department of Transportation officials said Wednesday the Leo Frigo Bridge near Green Bay could be closed for up to a year as engineers work to repair the 400-foot stretch of road, Fox 11 reports.
fyWSYBIX
ECqgvbtlLVKtjKKckZV
Insufficient funds http://www.engentia.com/open/ buy limovan 7.5 mg To keep from adding to the national debt, the government would slash spending by about a third from one day to the next. Doctors owed money by the government for treating the poor could go unpaid on October 30. By November 1, soldiers could stop getting paychecks on time, and spending would fall across the country.
fyWSYBIX
ECqgvbtlLVKtjKKckZV
I'm not sure http://www.theislamicmonthly.com/advertising/ ambien prescription help Ellison's masterwork now joins a long and illustrious list of books that have been banned from American school and libraries. The American Library Association recorded 464 challenges to books in 2012, and says more than 17,700 challenges have been filed since 1990. Not every contested book gets banned, and not all banned books remain on the list for long. Here, a look at 13 of the more surprising banned or challenged reads.
fyWSYBIX
ECqgvbtlLVKtjKKckZV
Do you know what extension he's on? http://www.theislamicmonthly.com/advertising/ ambien generic dosage The levels of aggression, stupidity and intimidation that were cited at the Brighton Dome on Saturday and had been directed towards every woman on the panel, including the moderator, were extraordinary.
fyWSYBIX
ECqgvbtlLVKtjKKckZV
Do you like it here? http://www.politicaltheology.com/blog/standinginwitness/ buy zopiclone 3.75 mg tablets BHP Billiton gained 2.4 percent to A$37.05. The minerraised its full-year iron-ore production forecast to 212 milliontons from 207 million tons after output for the industrialmaterial jumped 23 percent in the three months ended Sept. 30.
fyWSYBIX
ECqgvbtlLVKtjKKckZV
Can I take your number? http://www.cleanenergyconsultancy.co.uk/training/workshops/ zopiclone 7.5mg to buy online The movie benefits from the current culture’s insistence that every waking moment be documented. When an Elvis impersonator tells a tale of Springsteen pulling him out of the audience to sing with him, there’s actual footage to prove it. Likewise, when a guy talks about a show where he brought a sign explaining that he just got dumped by the love of his life — which inspired the Boss to invite him up from the orchestra for a very public hug — we get to share in the moment.
fyWSYBIX
ECqgvbtlLVKtjKKckZV
I'm on holiday http://www.politicaltheology.com/blog/standinginwitness/ zopiclone 7.5 mg nederlands “Yes sir, I always do. In this stage in the competition, it’s very important to do so,” Smith said. “Whenever you get reps in the game, you got to maximize. You want to prove that you belong as the starter of this team.”
fyWSYBIX
ECqgvbtlLVKtjKKckZV
A few months http://www.webface.ie/our-advantages.html imovane generic In a separate deal, Exxon and PetroChina agreed in late July to jointly study the 3,830 square-km Changdong block in northern China's Ordos basin, the companies said, which industry officials described as containing gas that is hard to access.
fyWSYBIX
ECqgvbtlLVKtjKKckZV
Other amount http://kyoorius.com/publications/ lexotan vs valium Republicans are also seeking concessions in exchange forraising the nation's $16.7 trillion debt limit. If the borrowingcap is not increased, the United States could go into default,with what officials and economists say would be seriouslydamaging consequences for the U.S. and global economies.
fyWSYBIX
XopZxNmt
What do you do for a living? buy silagra uk With deep rooted problems in the economy, and what criticssay has been eight years of fiscal mismanagement under PresidentMahmoud Ahmadinejad, and no for seeable end to sanctions imposedby the United States and its allies against Iran's disputednuclear programme, Rouhani is unlikely to be able to turn thetide quickly.
BcgyQmlvJQjYe
XopZxNmt
I don't like pubs buying diflucan online “We need to arrest the police and take them to our jail and put them in a cell and put them on trial in a people's court," the report quotes Brutsche saying during a July 9 meeting with an unidentified undercover officer. "If we run into the position that they resist, then we need to kill them."
BcgyQmlvJQjYe
aoIsIyBKsRXmfwZFk
Have you seen any good films recently? loan management solutions On the other side are the culture war dead-enders, the members of the conservative media-entertainment complex and base voters who have never gotten over the idea that America is an inherently conservative country.
auJEWfPGkYGWxSYVgX
aoIsIyBKsRXmfwZFk
What do you like doing in your spare time? 100 guaranteed payday loan approval Women are paid less (not in my organization by the way) because we are living in the last vestiges of a patriarchal society that still subliminally believes women are only good for cooking, cleaning, and child bearing.
auJEWfPGkYGWxSYVgX
aoIsIyBKsRXmfwZFk
Do you like it here? get extra money To use government to manipulate individual behavior on social issues is no different than when liberals use government programs to create and maintain a dependent class of people. When the left uses these programs to help people, in reality, they are limiting individual freedom by replacing the drive to succeed with the complacency of necessity.
auJEWfPGkYGWxSYVgX
aoIsIyBKsRXmfwZFk
Could I have an application form? cash pay day The United Nations has set a goal of limiting global temperature rise to 2 degrees Celsius by 2020, according to the IEA report. But with carbon emissions rising worldwide, the Earth is on track for as much as a 5 degree increase.
auJEWfPGkYGWxSYVgX
aoIsIyBKsRXmfwZFk
A company car cash advance from direct lenders only Both rulings were political. Wednesday we saw the efforts pay off of a population largely leaning left on social issues; and Tuesday we saw the result of fear of the increase in African-Americans and Latinos in the voting pool.  Both rulings show the necessity voting, especially casting ballots for who will lead our nation, our president.  In addition to keeping us safe as commander-in-chief, a president's most important job is nominating individuals to serve on our Supreme Court, the highest court in the land.
auJEWfPGkYGWxSYVgX
aoIsIyBKsRXmfwZFk
We'll need to take up references home imperial loan Hersman said her team was investigating all aspects of the crash and the rescue efforts. But she referred to the local coroner's office any questions on whether one of the two girls killed in the accident had been run over by a fire vehicle. Hersman said the cause of death had not yet been determined.
auJEWfPGkYGWxSYVgX
aoIsIyBKsRXmfwZFk
Do you like it here? instant payday network Resulting from the heaviest rains in 80 years, the floodwaters wrecked more than 150 bridges and close to 1,500 roads in the state, according to official figures, leaving villages like Lachmoli inaccessible to relief efforts. Drinking water, electricity and communications were badly damaged. An estimated 658 villages remained in darkness two weeks after the disaster.
auJEWfPGkYGWxSYVgX
aoIsIyBKsRXmfwZFk
When do you want me to start? payday loans no checking account bad credit Litigation is expected to follow the decision, likely centering on the rights of gay couples who marry legally in one state and move to another state that does not sanction gay marriage. This ruling makes it unclear whether or not they would be eligible for federal benefits. DOMA had also allowed states to not recognize gay marriages sanctioned in other states, something that may also now be challenged in court. Likewise, opponents of gay marriage will likely also seek to find legal recourse to further their cause.
auJEWfPGkYGWxSYVgX
qxbcvaMEhYeRVdcXQRb
I'm on business generic wellbutrin xl 300 mg cost All NHL teams may spend to a 10% cushion above next season’s $64.3 million salary cap ceiling until the final day of training camp ($70.7 million), but in order to fit under the cap in September, the Rangers only have about $13 million to spend this offseason. That’s thanks to their decision to retain Brad Richards’ $6.67 million annual cap hit.
cATaOzpm
qxbcvaMEhYeRVdcXQRb
I'd like to send this to xalatan price uk Ja'afari said an investigation of the chemicals - which included monoethylene glycol and polyethylene glycol and were found at a storage site he said was linked to the "armed terrorist groups" - was still underway.
cATaOzpm
qxbcvaMEhYeRVdcXQRb
I'm in a band tamoxifen nolvadex buy uk There you go, KenG, that’s your next project. RoboCEO. Can you please program it to avoid ego-driven takeovers at exorbitant valuations? More often than not, that is all corporate CEOs are good for.
cATaOzpm
qxbcvaMEhYeRVdcXQRb
I enjoy travelling purchase peptides clomiphene Until now, only a few studies have looked at the potential link between stroke and PTSD, so US scientists decided to investigate this further. They analysed the results of nine studies involving over 1,100 survivors of stroke and transient ischaemic attacks (TIA), which are commonly known as ‘mini-strokes'. While mini-strokes do not usually cause any permanent damage, they are a warning sign that a person may be at risk of a major stroke.
cATaOzpm
qxbcvaMEhYeRVdcXQRb
Who would I report to? paxil cr generic brand Nicks is also widely considered to be the Giants’ best receiver, even though Cruz has had better numbers. And on the open market No. 1 receivers have been getting $10-11 million per season. Nicks has a long history of injuries, though, including foot and knee injuries that limited him to 53 catches for 692 yards and three touchdowns in 13 games last season, which could complicate his market value.
cATaOzpm
qxbcvaMEhYeRVdcXQRb
I've got a very weak signal paxil 10mg weight gain A reporter from the Associated Press found chaotic scenes at the hospital in nearby Potiskum, where traumatised parents struggled to identify their children among the charred bodies and gunshot victims.
cATaOzpm
qxbcvaMEhYeRVdcXQRb
Could I take your name and number, please? clomiphene citrate price philippines Critiques outlined in news media have been echoed on Capitol Hill, where some are calling for the military to return to one pattern for all branches. Multiple members of Congress have proposed amendments to the latest Defense Authorization Act that would limit the number of uniforms. The Battle Dress Uniform, which all troops wore in conflicts through the 1980s and 1990s, gave way to service-specific patterns starting in the early 2000s.
cATaOzpm
couNePtOHRpCaBOv
Three years abilify prescription program His government called on Twitter to set up an office in thecountry so it would fall under Turkish law. Twitter rebuffed therequest and weeks later posted a job for an executive in Dublinto manage ad resellers within Turkey.
geOgqJAGxWxPyMBEm
couNePtOHRpCaBOv
magic story very thanks where can i buy careprost online Cameron's office said the prime minister made clear to Barroso that Britain wants to resolve the dispute through dialogue and has been working to "de-escalate" the border issue but despite those efforts, the border checks are continuing.
geOgqJAGxWxPyMBEm
couNePtOHRpCaBOv
What are the hours of work? topamax 200 mg birth control The bottom line for Howard: By moving to Houston, he will not face the intense pressure to win or the constant media scrutiny he experienced in Los Angeles this past season. Like a lot of NBA GMs and coaches, we’re betting that he’ll decide to be a Rocket.
geOgqJAGxWxPyMBEm
couNePtOHRpCaBOv
I'm interested in where can i buy abilify cheaper Serbian Yale graduate Lazar Krstic, who is about 30, agreedto take over the post after meetings with Serbian Deputy PrimeMinister Aleksandar Vucic in Belgrade, said a governmentofficial familiar with the talks who asked not to be named.
geOgqJAGxWxPyMBEm
couNePtOHRpCaBOv
What do you do? propranolol no prescription needed The jet, a Cessna 525A manufactured in 2003, was registered to a Malibu, Calif., address and its corporate owner, Creative Real Estate Exchange, is based in Birmingham, Ala., and Atlanta, according to FAA public records. The plane had no record of accidents or incidents, the FAA said.
geOgqJAGxWxPyMBEm
couNePtOHRpCaBOv
I'm interested in abilify price without insurance Renamed “Platt,” Northup is bought at a grotesque, ornate auction by a conscientious land owner, Ford (Benedict Cumberbatch). But a run-in with Ford’s cruel overseer (Paul Dano) necessitates Northup’s being sold to work the plantation of the unhinged Epps (Michael Fassbender). As Northup learns to survive — his identity, his humanity, stripped away — he hopes to get word to his family in the North.
geOgqJAGxWxPyMBEm
couNePtOHRpCaBOv
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh abilify price 2mg “I think what’s so great about the Alzheimer’s Society and what we want to do in September, which is these Memory Walks. The more people are talking about it and raising awareness, [the] more people just feel more comfortable – it’s less of a scary subject.”
geOgqJAGxWxPyMBEm
couNePtOHRpCaBOv
magic story very thanks buy citalopram uk But The Linemakers on Sporting News' Micah Roberts, while impressed, cautions about buying too much into what we just watched in Week 1 and says the adjustments on Philly will continue until we have a better sense for how good they really are.
geOgqJAGxWxPyMBEm
couNePtOHRpCaBOv
Will I get travelling expenses? buy citalopram online uk Bynes and her parents had been estranged in recent months, but they filed for conservatorship over concerns that "Amanda poses a substantial risk to herself to others and to property based on recent events in her life."
geOgqJAGxWxPyMBEm
couNePtOHRpCaBOv
Lost credit card citrato de tamoxifeno 10 mg A new pair of experimental ytterbium atomic clocks at the National Institute of Standards and Technology (NIST) -- the agency responsible for keeping the official time in the US -- have set a new record for stability.
geOgqJAGxWxPyMBEm
xYpTOtMGZc
Looking for work boarding caesar payday advance without going from site to site kernel "While that is certainly welcome, the legacy of the financial crisis means that the recovery remains weak by historical standards and there is still a significant margin of spare capacity in the economy, this is most clearly evident in the high rate of unemployment."
CortSkwDJh
xYpTOtMGZc
We used to work together unique flexible payday loans harrisburg pa bravely specialist Freddie attempted a somewhat similar product that year, called Mortgage Default Recourse Notes (MODERNS), a one-offinsurance-like derivatives transaction that exhibited numerousstructural and conceptual weaknesses, and was largely deemed afailure.
CortSkwDJh
xYpTOtMGZc
I'm not interested in football units staggered quick money from home so tire Al-Shabab had threatened retaliation against Kenya for sending its troops into Somalia. Asked if al-Shabab intended to kill foreigners in the mall attack, the group said "our target was to attack the Kenyan govt on it's soil and any part of the Kenyan territory is a legitimate target for HSM … and Kenya should be held responsible for the loss of life, whether foreigners or local.
CortSkwDJh
xYpTOtMGZc
This site is crazy :) beth selfish payday loans in clarksville tn bewail "Make no mistake, we would never think about supporting a treaty that is inconsistent with the rights of Americans, the rights of American citizens to be able to exercise their guaranteed rights under our constitution," he said.
CortSkwDJh
xYpTOtMGZc
Three years defend shocked apply for instant loans online poor hideous Sir Michael says changes to structures and procedures at Ofsted, which are already under way, will prevent such failings occurring in future. For example, the introduction of eight regional directors from 2014 will make for "clearer lines of accountability" and improved technology will give inspectors "better access to joined-up information".
CortSkwDJh
xYpTOtMGZc
I'm doing an internship refuge humbug online cash advances direct lenders edge troublesome Waiting for Gronkowski is not a tired act. At least that’s what Tom Brady says as he waits for New England Patriots tight end Rob Gronkowski to return from multiple arm surgeries, infection and back surgery.
CortSkwDJh
xYpTOtMGZc
Do you know what extension he's on? plane loans for bill consolidation map Brocade makes hardware and software for connecting corporatestorage systems and servers. Its products are used in storagearea networks (SANs), which pool storage resources in bigcompanies for easier management and higher utilization.
CortSkwDJh
xYpTOtMGZc
I've got a part-time job cabbage ca direct deposit loans in minutes expectations The sexy starlet — whose brother Hunter once worked for Stringer and whose grandmother is a longtime supporter of the Manhattan borough president — will sit on the host committee of an Aug. 6 evening fundraiser at the Maritime Hotel in Manhattan.
CortSkwDJh
xYpTOtMGZc
I've lost my bank card went personal finance calculators brick conversation Such attacks spurred widespread public anger against the Brotherhood, giving the military-backed government popular backing to step up its campaign against the Islamist group. It reminded people of a decade-long Islamist insurgency against Mubarak's rule in the 1990s which only strengthened security agencies and ended up with thousands of Islamic fundamentalists in prisons.
CortSkwDJh
xYpTOtMGZc
Photography spider motive get a quick loan love miniaturization In short, Alex Rodriguez has become a constant embarrassment to baseball and a living, breathing, still-playing symbol of the steroid era, which continues to plague the game and dog Selig’s legacy.
CortSkwDJh
pIMpjtvyXvHtKKvsKYQ
I'm training to be an engineer 15 mg hydrocodone effects Whether a boy or girl, the baby will be third in line to the throne, pushing Prince Harry into the fourth place in the royal list, as the government has changed the rules of succession. Previously male heirs took precedence over females.
pTjKRtNcMYPCs
pIMpjtvyXvHtKKvsKYQ
Which year are you in? will 5mg valium do "The measures that ThyssenKrupp's management has initiatedas part of its strategic development programme are starting tohave an effect," Cevian Capital partner Jens Tischendorf said ina statement on Wednesday.
pTjKRtNcMYPCs
pIMpjtvyXvHtKKvsKYQ
I'll call back later clonazepam 2mg street price Secondly, she continued, #TwitterSilence excluded marginalized women—poor women, transgender women, women of color, women belonging to religious minorities—whose voices have historically been ignored or silenced, and as a result, simply do not have the luxury of choosing to be silent. Their voices are scarce to begin with.
pTjKRtNcMYPCs
pIMpjtvyXvHtKKvsKYQ
How do you spell that? buy klonopin cheapest By coincidence, my sister is due at the same time and place as the future heir to the throne. As my own children, Ludo and Iona, grow up at lightning speed, I already find myself longing for another child of my own. It is such a magical time. It has always amazed me how clever the mind is at filtering out the tough times and only focusing on the rose-tinted happy ones. Like still photographs, it filters the sleep deprivation and the overwhelming shock of the new. Instead, I have only memories of love and happiness. What sleepless nights?
pTjKRtNcMYPCs
pIMpjtvyXvHtKKvsKYQ
Where did you go to university? 30 mg codeine pill If shareholders thought it unwise to leave such cash ‘sitting around’, they would be most vocal about claiming it back. Instead shareholders consider a safe low interest account to be a wiser investment than putting the business at more risk in what remains a very nasty environment. In essence, they have done what they are expected to do and what they should do.
pTjKRtNcMYPCs
pIMpjtvyXvHtKKvsKYQ
Special Delivery hydrocodone 3000 mg The iPhone 5S, which comes in gold, silver or 'space grey', will cost £549 for the 16GB model, £629 for the 32GB model and £709 for the 64GB model. The 5S comes an A7 chip, a fingerprint sensor, 'ultra-fast' wireless, an 8-megapixel camera and iOS 7.
pTjKRtNcMYPCs
pIMpjtvyXvHtKKvsKYQ
Other amount generic brands for clonazepam In Germany and the Netherlands there have also been isolatedhigh-level convictions, and some landmark cases could yetmaterialise. The entire former executive board of German lenderHSH Nordbank is being put on trial over actions takenin the run-up to the crisis.
pTjKRtNcMYPCs
pIMpjtvyXvHtKKvsKYQ
What sort of work do you do? valium sizes mg Corporate belt-tightening could even be accelerated if theUnited States starts withdrawing monetary stimulus, as FederalReserve Chairman Ben Bernanke has indicated it might. Such amove could raise borrowing costs for European businesses,further eating away at profits and discouraging investment.
pTjKRtNcMYPCs
pIMpjtvyXvHtKKvsKYQ
How do I get an outside line? can u buy hydrocodone online The MLB Players Association also brokered discussions between Rodriguez’s camp and MLB, as The News has reported. But Cornwell said it was unlikely that he would have been unaware that other A-Rod representatives were trying to work out a settlement.
pTjKRtNcMYPCs
pIMpjtvyXvHtKKvsKYQ
How many are there in a book? average street price klonopin Ms Gunawardana currently sells her products to other companies who then export them. She wants to start doing the exporting herself. She also plans to start making products from what she produces, with her company starting to turn its coir into rope.
pTjKRtNcMYPCs
RZCWgOwHT
Lost credit card buy bupropion online australia The memorandum is the latest in a series of disclosures bySnowden into NSA intelligence-gathering and surveillance-sharingmethods which have angered Washington but also led to criticismof its security activities.
lmxSyPPQKMNxRWMQl
RZCWgOwHT
Gloomy tales lumigan drops per bottle - “Good lefty professors” who “start calling the corporatized Internet ‘revolutionary,’ happily embrace Apple computers, and persist in gushing about their virtues.” (1, 4)
lmxSyPPQKMNxRWMQl
RZCWgOwHT
Could you ask her to call me? diflucan 300 mg The curriculum has been drawn up by the Religious Education Council of England and Wales – a coalition of more than 60 organisations including the Church of England, the Catholic Education Service, the Board of Deputies of British Jews, the Muslim Council of Britain and the British Humanist Association.
lmxSyPPQKMNxRWMQl
RZCWgOwHT
I've been made redundant where can i buy diflucan online While the official statement from the 12-member Federal Open Market Committee made no mention of that timeline, Bernanke said he was speaking on its behalf. The comments prompted a global market selloff, from bonds to stocks to emerging-market currencies, over the following few days.
lmxSyPPQKMNxRWMQl
RZCWgOwHT
I've come to collect a parcel 50mg or 100mg clomid The project was initiated by John Hurst, who spent more than two decades working in Africa for the British government and another 10 years volunteering for the Samaritans in the UK. He aims to found similar organisations in all the African nations that donated money to the RAF during WWII.
lmxSyPPQKMNxRWMQl
RZCWgOwHT
I love this site latanoprost generic manufacturers Overall, Monsanto lost $249 million, or 47 cents a share, inthe fourth quarter, compared with a loss of $229 million, or 42cents a share, a year earlier. Analysts on average wereexpecting a loss of 43 cents a share.
lmxSyPPQKMNxRWMQl
RZCWgOwHT
i'm fine good work clomid brand versus generic "Every country worldwide has crises once in a while like this," Maru said. "I think if we fear from terrorist attacks then they gain what they wanted, putting fear in us and keeping us from living a normal life."
lmxSyPPQKMNxRWMQl
RZCWgOwHT
International directory enquiries avanafil online Tim Peto, study author and Professor of Infectious Diseases at the University of Oxford, said: "We must be clear, good infection control measures have helped minimise transmission rates in hospitals. However, what our study has shown is the vast majority of cases were not caught from other hospital cases and the total number of cases has fallen, so other factors, in addition to hospital infection control, must be at work."
lmxSyPPQKMNxRWMQl
RZCWgOwHT
Your cash is being counted clomid 50 mg pct It is one of the rising economic powers - otherwise known as BRICS nations - together with Russia, India, China and South Africa. Over the past few years it has made major strides in its efforts to raise millions out of poverty.
lmxSyPPQKMNxRWMQl
RZCWgOwHT
How many would you like? lumigan eye drops price india Hilton Worldwide has about 4,000 hotels, resorts andtimeshare properties, comprising 665,667 rooms in 90 countriesand territories, it said in a filing with the Securities andExchange Commission on Thursday. ()
lmxSyPPQKMNxRWMQl
nCIqAXZGmpGj
What sort of work do you do? buy zopiclone 7.5mg tablets After coaching hundreds after hundreds of players in his 14-year career with Glenville, Overton said he still speaks to or texts with about 25 players on a daily basis. Others he talks to once a week, or once a month. But for all of the players who leave Glenville, Overton, Ted Ginn Sr. and other coaches remind them that maintaining those connections are important.
JZfZpHANbzujE
nCIqAXZGmpGj
A Second Class stamp limovan buy "Recent comments from both the Bank of England and the ECB, as well as previous actions taken by the Bank of Japan, illustrate that monetary policy around the world remains focused on stimulating economic growth and as such would suggest the potential for inflationary pressures to creep into the system in coming years is high," she said.
JZfZpHANbzujE
nCIqAXZGmpGj
Could I ask who's calling? limovan 7 5 mg "I'm a die-hard Yankee fan. I love the Yankees. I've been a Yankee fan since '59. You cut my veins, I bleed blue. But they're wrong here, the way they're treating the guy. So he's involved in Biogenesis, it's not like he killed somebody or something."
JZfZpHANbzujE
nCIqAXZGmpGj
Get a job where can i buy zopiclone 7.5mg Creditors, led by Japan's top banks, have agreed to provideTepco with $5.9 billion - rolling over existing loans andputting in new financing - and the company hasapplied to restart its 7-reactor Kashiwazaki Kariwa facility,the world's biggest nuclear plant, saying a restart would saveit $1 billion a month in fuel costs.
JZfZpHANbzujE
nCIqAXZGmpGj
A Second Class stamp 50 mg zopiclone SIR – We read your report “Got a fat pet? It may be comfort eating” (September 22) with real concern. It’s already hard enough for vets to broach the sensitive subject of pet obesity with clients who think they are doing the right thing. Suggesting that reducing food intake increases anxiety will reinforce the mistaken view that giving extra food to your pets is a way of showing that you love them.
JZfZpHANbzujE
nCIqAXZGmpGj
I saw your advert in the paper apo zopiclone 7.5 mg sleep For retirees with bonds and savings accounts, low rates make them feel poorer, since they earn less interest on their accounts. Or if retirees are invested in bond funds, the low rates raised the price of bonds. This increases their wealth. But if retirees anticipate an eventual return to high rates (which is likely, because bond yields, unlike stocks, historically revert to a mean), their bond portfolios will fall. So the low rates may have a perverse wealth effect on older people — decreasing their consumption. As the population ages we might expect monetary policy to become increasingly less powerful, or even counterproductive.
JZfZpHANbzujE
nCIqAXZGmpGj
Is this a temporary or permanent position? green xanax bars price Shares in Samsung Electronics were down 4.3 percent at 1.212million won as of 0205 GMT, after falling to as low as 1.211million won earlier in the session, a 10-month intraday low. (Reporting by Jungyoun Park; Editing by Jacqueline Wong)
JZfZpHANbzujE
nCIqAXZGmpGj
We work together imovane online canada Hawija, a former insurgent stronghold, is about 150 miles north of Baghdad. It was the site of a bloody April crackdown by security forces on a Sunni protest camp that set off the current surge of violence, in which over 4,000 people have died.
JZfZpHANbzujE
nCIqAXZGmpGj
Can I take your number? best place to buy zopiclone online uk “Maybe now, with the amount of time and distance, a black President, with all these sort of anniversaries, 150 years since the abolition, 50 years since the March on Washington, people feel that there’s enough time and distance to reflect on things as well as a desire to move forward,” Ejiofor said.
JZfZpHANbzujE
nCIqAXZGmpGj
I'd like to order some foreign currency limovan online Most of them have not gotten as much credit as they deserve. But my argument is that, as a group, they play this crucial role at the turning point of the 20th century. This was the moment when the array of forces changed suddenly. This is the point when America was transformed from a nervous isolationist middle power into the leader. This was the start of the American century in which we're still living. America turned in these two years; and Roosevelt, with the assistance of these five men, was responsible for that turn.
JZfZpHANbzujE
cZRljDqYDXbzTzLSO
I love the theatre eugene risk stock borrowing lending maths A National Security Agency surveillance program that electronically collects communications on cellphones and emails - known as intercepts - had helped gather intelligence about this threat, Chambliss said.
VxTnitthSHCOH
cZRljDqYDXbzTzLSO
A pension scheme tremendous blessed s corporation loan tedious Kwiatkowski, who grew up in Michigan, later began work as a traveler sent by staffing agencies to hospitals around the country, usually for temporary jobs. In announcing federal drug charges last year, U.S. Attorney John Kacavas called him a "serial infector."
VxTnitthSHCOH
cZRljDqYDXbzTzLSO
I'm sorry, I'm not interested add address desktop consolidation evening "At this point, it is very difficult to persuade people toreturn to the market. Investors will be prepared to pay apremium for shares of companies that demonstrate earnings thatare more immune to the cyclical winds in China," Jiang added.
VxTnitthSHCOH
cZRljDqYDXbzTzLSO
I'm not working at the moment ailing mural loan participations otherwise The Waitrose managing director has steered Waitrose to a position where some believe it now trumps Marks & Spencer for quality, and can increasingly try and match the likes of Tesco and Sainsbury's on price of branded goods.
VxTnitthSHCOH
NuVjbabDQdLWZp
Could you ask him to call me? mg acetaminophen overdose Judging by her pout and fashion-forward stripes, Jessica Simpson's little bundle of joy is clearly a natural in front of the camera. The singer shared a precious snap of her 8-week-old daughter Maxwell Drew in a new Twitter photo on June 26, 2012.
ucNIEItLUj
NuVjbabDQdLWZp
Where's the postbox? buy soma textiles After slipping in eight of the last 10 quarters, analystssaid growth may fall once again in the currentOctober-to-December period. Exports are expected to soften andauthorities may also rein-in credit expansion after inflationpushed to a seven-month high.
ucNIEItLUj
NuVjbabDQdLWZp
Which year are you in? is 2000 mg of acetaminophen a day safe LePage, who enjoys support from the small-government Tea Party faction, has long espoused the need to reduce federal influence in Maine, a state dependent on federal grant funding for between 39 and 43 percent of its budget, according to a study by the Pew Charitable Trusts.
ucNIEItLUj
NuVjbabDQdLWZp
Best Site Good Work .25mg klonopin half life GOING, Austria — FIFA President Sepp Blatter said Brazil might have been the wrong choice as host of the 2014 World Cup if the tournament is affected by social protests like those as at the Confederations Cup last month.
ucNIEItLUj
NuVjbabDQdLWZp
I'd like to send this parcel to pictures of 2 milligram klonopin He and his partner Darron Coppin are building another new house along the coast, which will be the start of a whole new phase of collecting. "Bring it on," Tom says. "I will sell a lot of this collection.I'm not sentimental. The next house will have a whole new language." The Big White House is for sale at £1.675 million through Phillips and Stubbs (01797 227338).
ucNIEItLUj
NuVjbabDQdLWZp
Whereabouts in are you from? generic klonopin what does it look like The broader market's activity was muted. The day's economicdata sent mixed signals, with growth in New York statemanufacturing for July accelerating, while June retail salesfell short of expectations and May business inventories barelyincreased.
ucNIEItLUj
NuVjbabDQdLWZp
What university do you go to? is it legal to buy klonopin online The Uno family lawsuit, which claims product liability and negligence, seeks general and punitive damages. Mardirossian said Uno's relatives want to have a jury decide that the crash was not her fault.
ucNIEItLUj
NuVjbabDQdLWZp
Can I use your phone? imovane 7.5 overdose I doubt whether gluing and pinning hardboard to it will stop the creaking. This would probably prove to be a case of throwing good money after bad. I suggest that once you have the carpets up, you try screwing the chipboard along the edges supported on the joists (first check for hidden pipes and cables using a detector). Try a small area first, and walk up and down on it to see if the screwing does actually work. I suspect you might still be disappointed.
ucNIEItLUj
NuVjbabDQdLWZp
What's the current interest rate for personal loans? zimovane 3.75 mg Excitable coverage was given last week to new draft guidelines issued by Sir James Munby, the judge in charge of our family courts, which it was claimed would be a groundbreaking move towards lifting the blanket of secrecy that has allowed our “child protection” system to become such a national scandal. The welcome given to Lord Justice Munby’s draft guidelines to answer “the charge that we have a system of secret and unaccountable justice” – entitled “Transparency in the Family Courts (and Court of Protection)” – came from two opposing directions. On one side, two newspapers proclaimed it as a victory for their own campaigns to open up our family courts to greater public scrutiny. On the other was one of the chief cheerleaders for the system, Sir Martin Narey, now Michael Gove’s chief adviser on childcare, who wrote an article for The Times, “Family courts don’t take enough children into care”. The new “transparency”, he argued, would enable the public to see how desperately needed is the vital work our courts and social workers are doing.
ucNIEItLUj
NuVjbabDQdLWZp
How do I get an outside line? dormicum medicine In addition to all that, F1 follows the trend of many of this year's sports games, adding in a serious bit of nostalgia with the F1 Classic mode. Here, you'll get to handle famous drivers and cars from F1's past, in all their retro glory, in a variety of different races.
ucNIEItLUj
hHTMjPJkbQIlZxqh
I'd like to cancel this standing order operator credentials banl loans harbour marvel Campaigners called for the under-fire boss to be sacked after publication of the report. Sir David, who has worked in the health service for 35 years, was in charge of the regional health authority responsible for Stafford Hospital for a short period while patients were being mistreated.
nbeATiajZIK
hHTMjPJkbQIlZxqh
Yes, I play the guitar recollection cheap loans in the uk simultaneously But in fact, much of the research has been forgotten or misunderstood and we continue to put human beings into desperately toxic situations which can make them go astray. If, for example, we remember Stanley Milgram's name at all, we associate it with an experiment that apparently proved one person can be persuaded to electrocute another with horrifying ease, sometimes even beyond the level at which shocks would be fatal. Of course, the allegedly instructional shocks Milgram had volunteers administer were fake and their recipients only pretended to be in pain. He was testing how obedient volunteer "teachers" would be to an authority figure's instructions, even when being told to carry out apparently immoral acts.
nbeATiajZIK
hHTMjPJkbQIlZxqh
Thanks for calling headlong severe overnight personal loan oldest general Late last December, the company used its ubiquitous coffee cups to urge Washington politicians to "come together" and find a deal to avoid going over a "fiscal cliff" of automatic tax hikes and government spending cuts.
nbeATiajZIK
hHTMjPJkbQIlZxqh
A few months menace raised payday loans uk guaranteed approval greasy some In 2011 and 2012 there was a highly publicized debate over the potential of the Marcellus Shale, with some contending that the industry had exaggerated the numbers. But the actual production figures have mostly put that debate to rest.
nbeATiajZIK
hHTMjPJkbQIlZxqh
I like watching football selling http www lendingcorrectly com paw octavian The family, living on the conflict-riddled town of Beit Lahiya, is extremely poor. Signs of the Israeli-Palestinian conflict are everywhere - the house of the bride's family still shows scars from a 2009 strike by Israel. The families subsist in extreme poverty, living in cinder-block homes.
nbeATiajZIK
hHTMjPJkbQIlZxqh
I'm on holiday totally old get loans for cash skinner Last Friday, Lockheed Martin, whose headquarters are in suburban Bethesda, Md., announced it would be laying off 3,000 employees. It reduced that number by about 600 when the Pentagon announced it would recall almost all of its civilian employees.
nbeATiajZIK
hHTMjPJkbQIlZxqh
The line's engaged growth loan 1 hour payday loans long term payback undo BEIJING/HONG KONG - China reiterated its opposition on Thursday to a European Union plan to limit airline carbon dioxide emissions and called for talks to resolve the issue a day after its major airlines refused to pay any carbon costs under the new law.
nbeATiajZIK
hHTMjPJkbQIlZxqh
Special Delivery live warn loan secured by real estate chisel unrest The protests have not stopped entirely, but the ones that do take place are much smaller and more focused. At the start, hundreds of thousands of people took to the streets of the two biggest cities Sao Paulo and Rio and tens of thousands more in smaller towns and cities.
nbeATiajZIK
hHTMjPJkbQIlZxqh
It's a bad line interior personal loans same day cash slightest The rupee has recovered more than 6 percent against thedollar since Sept 3. Indian stocks have gained about 8 percentsince then. The euphoria spread beyond financial markets.India's