CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)!

Danh bạ UBMTTQVN các huyện/thành phố

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

  HUYỆN NÚI THÀNH

1

Huỳnh Minh Cường

Chủ tịch

0966.604.455

2

Đặng Ngọc Nhung

Phó Chủ tịch

0906.461.875

pctnhung@gmai.com

3

Phạm Trí

Phó Chủ tịch

0986.805.882

pcttri@gmail.com

4

Trần Thị Sương

UVTT

01677.890.483

uvsuong@gmail.com

5 Hồ Thị Tịnh  UVTT  0984.637.151  

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.870.039, (0510)2.215.860.  Fax: (0510).3.870.039.  Email: ubmtnuithanh@gmail.com

 HUYỆN PHÚ NINH

  1

Nguyễn Văn Dõng

Chủ tịch

0914.301.117

2

Phan Xuân Đồng

Phó Chủ tịch

0905.741.592

xuandongmattran@gmail.com

3

Lê Thị Bích Phượng

Phó Chủ tịch

  4 Trịnh Ngọc An Phó Chủ tịch  0913.487.722  

5

Huỳnh Thị Bích Phi

UVTT

0914.919.914

bichphiphuninh@gmail.com

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510).3847.385 Fax: ..............................  Email: mattranphuninh@gmail.com

 THÀNH PHỐ TAM KỲ

1

Phạm Công Thắng

Chủ tịch

0905.342.559

 

2

Trần Thị Kim Thanh

Phó Chủ tịch

0982.552.465

 

3

Nguyễn Thị Hồng Phượng

UVTT

0935.687.942

 

4

Nguyễn Thị Vũ Hòa

UVTT

0982.303.027

 

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510).3.812.861.  Fax: ....................... Email:mttq.tk@gmail.com

HUYỆN THĂNG BÌNH

1

Võ Huấn

Chủ tịch

0905.980.555


2

Phan Thị Thùy Trang

Phó Chủ tịch

 

3

Võ Văn Hanh

Phó Chủ tịch

0905.283.415

vovanhanh1960@gmail.com

4 Nguyễn Văn Đông

Phó Chủ tịch

 0905.680.395  
5 Cao Thị Phan Anh  UVTT  0916.944.929  

6

Lê Văn Thảo

UVTT

01694.818.272

VĂN PHÒNG

ĐT: 0510).3.874.248. Fax: (0510).3.874.248; Email: mattranthangbinh@gmail.com

HUYỆN QUẾ SƠN

1

Lý Xuân Phong

Chủ tịch

0905.009.121

 lyxuanphongqs@gmail.com

2

Thái Văn Minh

Phó Chủ tịch

 

3

Bùi Hảo

Phó Chủ tịch

 

4 Nguyễn Thị Hạnh UVTT  0935.150.959  

5

Trần Phi Hùng

UVTT

0905.258.392

hoahanhqs@gmail.com

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.885.170.  Fax: (0510).3.685.170.  Email: mattranqueson@gmail.com

HUYỆN DUY XUYÊN

1  Phạm Được Chủ tịch
0985.921.513
 

2

Trần Công Thành

Phó Chủ tịch

0985.436.629

 

3

Trần Thị Thanh Hương

Phó Chủ tịch

012.2556.0010

mtduyxuyen1@gmail.com

4VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.775.494.  Fax: (0510).3.776.400.  Email: mtduyxuyen@gmail.com

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

1

Nguyễn Thị Xuân

Chủ tịch

0916.800.225

 

2

Từ Thị Bích Hường

 Phó Chủ tịch

0905.629.753

 

3

Phạm Thành Nhơn

Phó Chủ tịch 

 

 

4 Nguyễn Văn Sáu Phó Chủ tịch    
5 Phan Ngọc Hải Phó Chủ tịch  0905.333.289  

6

Trần Thị Hà

 UVTT

0914.741.228

hadienban@gmail.com

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.867.340.  Fax: (0510).3.716.603.  Email: 

THÀNH PHỐ HỘI AN

1

Lê Chơi

Chủ tịch

0905.137.965

lechoihoian@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hường

Phó Chủ tịch

0982.102.449

huongmattran@gmail.com

3

Lê Hồng Lợi

Phó Chủ tịch

0983.135.928

 

4

Đặng Kim Hùng

UVTT

0978.045.105

 

5

Nguyễn Duy Vinh

UVTT

0911.115.161

 

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.3861.219; 3.914.012. Fax: 3.914.012; Email: ubmthoian@gmail.com

HUYỆN ĐẠI LỘC

1

Phạm Thị Kim Hoa

Chủ tịch

0905.133.433


2

Đoàn Tân

Phó Chủ tịch

3


 
4 Nguyễn Kim Đình Phó Chủ tịch    

5

Hồ Tấn Phụng

UVTT

0905.950.906

6

Nguyễn Hữu Chỉnh

UVTT

0903.555.327

 

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.747.289.  Email: uybanmattrandailoc@gmail.com

HUYỆN NÔNG SƠN

1

Nguyễn Hoàng Chương

Chủ tịch

0510.3505678

 

2

Huỳnh Lê

Phó Chủ tịch

0935.765.755

 

3

Nguyễn Tấn Bảy

Phó Chủ tịch

0983.740.637

 

4

Trần Thị Liên

Phó Chủ tịch

01659.777.300

lienmtns@gmail.com

5

Lưu Thị Tuyết Hồng

UVTT

01697.746.467

hongvpmtns@gmail.com

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.656.965; Fax: 3.656.964; Email: mattrannongson2008@gmail.com

 HUYỆN HIỆP ĐỨC

1

Huỳnh Năm

Chủ tịch

0914.782.206

 

2

Nguyễn Thị Tiên

Phó Chủ tịch

01696.593.055

 

3

Nguyễn Tấn Hải

Phó Chủ tịch 

4 Lê Văn Tam Phó Chủ tịch    

5

Hứa Văn Hòa

UVTT

 

  6
Đặng Thị Ánh Tuyết  UVTT
01266.515.016  

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.883.247.  Fax: ......................  Email: mattranhiepduc@gmail.com

 HUYỆN PHƯỚC SƠN

1

Nguyễn Văn Bằng

Chủ tịch

0985.979.143

 nguyenvanbangmtpson@gmail.com

2 Võ Đình Tín Phó Chủ tịch 0908.193.488   
3 Nguyễn Thị Bích Diễm  Phó Chủ tịch 0935.442.972  
4 Nguyễn Thanh Vân UVTT    

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.881.691.  Fax: (0510).3.881.691.  Email: vanphongmattranps@gmail.com

 HUYỆN NAM GIANG

1

Briu Gươnh

Chủ tịch

0905.504.170

briuguonh@gmail.com

2

Nguyễn Sáu

Phó Chủ tịch

0988.856.812

nguyensaumttqnamgiang@gmail.com

3

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

0167.7792.415

 

4 Nguyễn Đức Đúng Phó Chủ tịch    

5

Ghơ Nướch Thị Hậu

UVTT

 

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)2792465.  Fax: (0510).3.792465.  Email: mttqnamgiang@gmail.com

 HUYỆN ĐÔNG GIANG

1 Lê Văn Luyến Chủ tịch  0905.625.034  

2

Phạm Thanh Nam

Phó chủ tịch

0914.090.933

 

3


 

4

Dương Thị Phường

UVTT

0935.501.704

phuongmattran@yahoo.com.vn

VĂN PHÒNG

 

 HUYỆN TÂY GIANG

1

Cơ Lâu Nghi

Chủ tịch

0977.172.807

nghitg@gmail.com

2

Bhơríu Mỹ

Phó Chủ tịch

 

3

Dương Sáu

Phó Chủ tịch

0905.059.333

duongsautg@gmail.com

4 Lê Kim Vị UVTT    

5

Trần Thị Hồng Thu

UVTT

0949.722.868

hongthutaygiang@gmail.com

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.796.644. Fax: ....................  Email: mattrantg@gmail.com

 HUYỆN TIÊN PHƯỚC

1 Trần Thị Thu Ba Chủ tịch 01669.293.777
 

2

Nguyễn Tăng

Phó Chủ tịch

0983.088.342

 

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch

01668.259.739

hatp71@yahoo.com.vn

4

Lê Thị Kim Dung

UVTT

0908.615.575

kimdungtienphuoc@gmail.com

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.884.211. Fax: ....................  Email: ubmttienphuoc@gmail.com

 HUYỆN BẮC TRÀ MY

1

Nguyễn Thị Minh Lành

Chủ tịch

0977.590.039

 

2

Nguyễn Hữu Trung

P.Chủ tịch TT

0914.021.011

 

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch

0974.649.144

nguyenha144@gmail.com

4

Nguyễn Huy Hào

UVTT

0972.378.215

 

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.882.131. Fax: ....................  Email: vpubmtbactramy@yahoo.com.vn

 HUYỆN NAM TRÀ MY

1

Châu Thanh Hải

Chủ tịch

0982.189.263

nguyenvandienntm@gmail.com

2

Lê Hội

Phó Chủ tịch

0973.571.486

 

 3 Dương Trinh Phó Chủ tịch
   

4

Trần Dũng Sỹ

UVTT

01664.392.592

trandungsy69@gmail.com

VĂN PHÒNG

ĐT: (0510)3.880.725  Fax: (0510).3.880.330.  Email: ubmtnamtramy@gmail.com